ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÙNG DOANH NGHIỆP

Đại Lý Thuế thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại về thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế thay cho người nộp thuế theo qui định của Luật Quản Lý Thuế.

ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thành lập doanh nghiệp, chi nhánh; thay đổi đăng ký kinh doanh; tạm ngưng; giải thể;...

KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kiểm tra báo cáo tài chính doanh nghiệp; Rà soát sổ sách chứng từ;...

BÁO CÁO THUẾ ĐỊNH KỲ

Báo cáo thuế hàng tháng; Quyết toán năm; Kê khai, quyết toán thuế TNCN;...

CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, quyền tác giả; Thủ tục PCCC; Vay Vốn Ngân Hàng; Hải Quan;...

BẢN TIN THUẾ

Công văn số 3654/TCT-KK, 3631/TCT-CS, 3600/TCT-DNL, 3557/TCT-DNNCN, 3556/TCT-DNNCN, 3542/TCT-CS
Công văn số 3358/TCT-CS, 3255/TCT-CS, 3253/TCT-CS, 3247/TCT-CS, 3246/TCT-CS
Công văn số 3499/TCT-DNL, 3490/TCT-CS, 3489/TCT-CS, 3419/TCT-CS, 3401/TCT-CS, 3393/TCT-CS
Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Công văn số 3727/TCT-CS, 3745/TCT-TTKT, 3749/TCT-KK
Công văn số 2844/LĐTBXH-PC, 3140/TCT-CS, 3098/TCT-CS, 3091/TCT-QLN, 3061/TCT-KK, Thông tư số 71/2021/TT-BTC