Kính gửi: Các anh/chị Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thủ tục Thuế

Kính gửi các anh/chị bản tin Tổng hợp văn bản mới tuần 4 tháng 8 năm 2021. Trong đó tiêu biểu có:

I. Thông tư:

Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 71/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 hướng dẫn về thuế TNDN đối với cơ sở thực hiện Xã hội hóa.

Theo đó, cơ sở thực hiện xã hội hóa thành lập trước ngày Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành, có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa, có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp và được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi đối với cơ sở XHH trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Trường hợp, cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện kê khai bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu (nếu có), tự tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hoặc cơ quan thuế thực hiện truy thu số thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa có thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu nêu trên không bị phạt vi phạm pháp luật về thuế và không tính tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm thời chưa truy thu đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành (ngày 01/11/2021). Kể từ ngày 02/11/2021 mà cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm thời chưa thu nêu trên thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế chưa nộp và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế (nếu có).

II. Công văn:

1. Công văn số 3061/TCT-KK ngày 13/8/2021 về kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Căn cứ Khoản 1 a, 1 e Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 đ, khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Công văn số 1938/BTC-TCT ngày 26/2/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thực hiện Thông tư số 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác.

Trường hợp người nộp thuế có phát sinh hoạt động xây dựng, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế theo hướng dẫn tại điểm a, điểm e khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 đ, khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chínhSố thuế đã nộp vãng lai tại các tỉnh khác được kê khai vào chỉ tiêu “[39] Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh" trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT của trụ sở chính.

2. Công văn số 3091/TCT-QLN ngày 17/8/2021 về vướng mắc khi tính tiền chậm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

- Tại điểm b, d khoản 2 Điều 5 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế đã quy định nội dung quản lý thuế đối với các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước;

- Tại khoản 4 Điều 5a Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 62/2019/TT-BTC ngày 11/07/2019 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa đã quy định trách nhiệm nộp tiền chậm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của người được giao đất cho thuê đất;

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp quá thời hạn ghi trên văn bản của cơ quan tài chính địa phương mà người được nhà nước giao đất, cho thuê đất chưa nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa thì sẽ phải nộp thêm tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Về xử lý đối với việc chậm nộp tiền vào NSNN: thực hiện theo quy định tại điều 59 của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 .

3. Công văn số 3098/TCT-CS ngày 17/8/2021 về thủ tục miễn thuế tài nguyên đất khai thác

Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế tài nguyên đối với đất khai thác và sử dụng tại chỗ được thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 82 Luật Quản lý thuế năm 2019 và theo hướng dẫn chi tiết của Bộ Tài chính.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo kiến nghị của các địa phương doanh nghiệp; Trong đó, đã nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ miễn thuế, giảm thuế (bao gồm cả thuế tài nguyên) cho phù hợp với thực tế.

4. Công văn số 3140/TCT-CS ngày 20/8/2021 về thu phí bảo vệ môi trường khi thi công công trình san nền

Trường hợp hoạt động sản xuất, kinh doanh không nhằm mục đích khai thác khoáng sản nhưng trong quá trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ mà thu được khoáng sản thì được áp dụng mức thu phí đối với khai thác khoáng sản tận thu. Trường hợp có mục đích khai thác khoáng sản thì không áp dụng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khoáng sản tận thu quy định tại Điều 7 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP. Đề nghị Công ty TNHH Đàm Thoại căn cứ các quy định nêu trên và quá trình hoạt động thực tế, liên hệ Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn để được hướng dẫn về khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo đúng quy định pháp luật.

Về việc phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản có được bao gồm trong tổng mức đầu tư của dự toán hay không, để nghị Công ty TNHH Đàm Thoại liên hệ các cơ quan chức năng tại địa phương để được xem xét, hướng dẫn cụ thể theo đúng thẩm quyền.

5. Công văn số 2844/LĐTBXH-PC ngày 25/8/2021 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn một số vướng mắc trong việc thực hiện chính sách

Đối với doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” nhưng có một số người lao động không đồng ý với phương án lưu trú theo yêu cầu “3 tại chỗ” của doanh nghiệp thì những trường hợp này hai bên người lao động và doanh nghiệp thống nhất để xác định theo một trong các cách sau:

- Doanh nghiệp cho người lao động ngừng việc và trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động. Trong trường hợp này, người lao động được hỗ trợ chính sách ngừng việc khi đáp ứng đủ các điều kiện theo chương V (Điều 17 đến Điều 20) của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 (sau đây gọi là Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg).

- Thống nhất với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động theo điểm h Khoản 1 Điều 30 Bộ luật Lao động hoặc hai bên thỏa thuận nghỉ không hưởng lương theo Khoản 3 Điều 115 Bộ luật Lao động.

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật lao động, như: thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo Khoản 3 Điều 34 Bộ luật Lao động; thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động theo điểm c Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động;...

Trân trọng!