Kính gởi đến anh/chị văn bản mới trong kỳ, tiêu biểu:

1. Công văn số 3246/TCT-CS ngày 30/8/2021 về giải đáp chính sách tiền thuê đất

- Căn cứ Điều 3, Khoản 3 Điều 4 và Điều 6 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày  17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Căn cứ Điểm 1 và Điểm 2, Phụ lục I Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn ban hành kèm theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018  của Chính phủ;

 

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ thực tế, phối hợp với các cơ chức năng địa phương rà soát lại việc giao đất, cho thuê đất của Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê- Hà Tĩnh để xem xét, thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai. Trường hợp vướng mắc trong việc xác định ngành, nghề ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn và giải quyết miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh trao đổi với cơ quan Kế hoạch và Đầu tư hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Đơn vị chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP) để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

 

2. Công văn số 3247/TCT-CS ngày 30/8/2021 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ

Trường hợp phát sinh loại ô tô xe máy mới mà tại thời điểm nộp tờ khai lệ phí trước bạ chưa có trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ thì Cơ quan Thuế căn cứ vào cơ sở dữ liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ để quyết định giá tính lệ phí trước bạ (trong đó cơ sở xác định giá tính lệ phí trước bạ: đối với tài sản sản xuất trong nước là theo Thông báo của doanh nghiệp sản xuất chính hãng; giá trên ứng dụng quản lý trước bạ của Cơ quan Thuế; giá bán tài sản cùng loại hoặc tương đương bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế giá trị gia tăng (nếu có).

Cục Thuế thông báo cho các Chi cục Thuế giá tính lệ phí trước bạ áp dụng thống nhất trên địa bàn trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ khai lệ phí trước bạ hợp lệ. Các quy định nêu trên được thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

 

3. Công văn số 3253/TCT-CS ngày 30/8/2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ lãi tiền gửi Ngân hàng Tổng cục Thuế đã có các công văn trả lời: Công văn số 2351/TCT-CS ngày 30/5/2016 trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương; công văn số 2127/TCT-CS ngày 22/5/2017 trả lời Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh (bản photocopy các công văn đính kèm). Theo đó, khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn phát sinh ngoài địa bàn ưu đãi thì không thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

 

4. Công văn số 3255/TCT-CS ngày 30/8/2021 về Phiếu xuất kho

 

Trong thời gian Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ được ban hành đến hết ngày 30/6/2022, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

 

Về nội dung tương tự, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1870/TCT-CS ngày 21/5/2014 trả lời Cục Thuế thành phố Hải Phòng (bản photocopy đính kèm).

 

Trường hợp Công ty TNHH.cung ứng nhựa đường sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được in, phát hành, sử dụng và quản lý theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Theo đó, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là chứng từ được quản lý như hoá đơn và mẫu số 5.4. Mẫu tham khảo Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) là mẫu tham khảo không mang tính bắt buộc. Vì vậy, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ không nhất thiết phải có tiêu thức "Đơn giá” và "thành tiền". Doanh nghiệp có thể tham khảo mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ nêu trên, đồng thời có thể tạo thêm các thông tin khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp .

 

5. Công văn số 3358/TCT-CS ngày 7/9/2021 về chính sách thuế GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất

 

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên tại công văn số 1481/CTHYE- TTHT: "Công ty TNHH Vật liệu mới Haixin Việt Nam tiến hành thuê đất, mua sắm trang thiết bị xây dựng nhà xưởng đầu tư dự án Haixin số 2 để thực hiện dự án theo cơ chế doanh nghiệp chế xuất. Nhưng theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu kinh tế và Khu công nghiệp, Cục hải quan TP Hải phòng đã có công văn số 1840/HQHP-GSQL ngày 22/02/2021 và Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã cấp Giấy chứng nhận ĐKĐT số 43208033451 ngày 25/2/2021 cho dự án “Nhà máy Haixin số 2” (địa chỉ tại  đường F1, Khu F, KCN Phố Nối A) không được áp dụng cơ chế của DNCX".