Kính gởi văn bản mới trong kỳ, trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 3165/TCT-QLN ngày 06/8/2020 về không tính tiền chậm nộp thuế nhà thầu nước ngoài

Trường hợp Sumec-Văn phòng điều hành dự án điện mặt trời tại huyện Cư Jút tỉnh Đắk Nông (sau đây gọi là Sumec Văn phòng) thành lập để thực hiện dự án tại Đắk Nông, đã đăng ký, kê khai, nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Đắk Nông thì Sumec Văn phòng có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế nhà thầu đối với việc thực hiện dự án tại Đắk Nông. Việc Sumec Văn phòng không nắm rõ chính sách thuế dẫn đến kê khai nộp thuế không đúng quy định, phát sinh tiền chậm nộp thuế thì Sumec Văn phòng không thuộc trường hợp xem xét không tính tiền chậm nộp và miễn tiền chậm nộp.

2. Công văn số 3185/TCT-HTQT ngày 07/8/2020 về khấu trừ thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam

Trường hợp Công ty Seiwa Việt Nam cung cấp dịch vụ qua email, điện thoại và thực hiện trực tiếp tại kho hoặc nhà máy của Công ty Seiwa Indonesia thì việc xác định CSTT cần căn cứ trên cơ sở thời gian thực tế người làm công của Công ty Seiwa Việt Nam thực hiện việc cung cấp dịch vụ tại Indonesia. Nếu người làm công của Công ty Seiwa Việt Nam thực hiện việc cung cấp dịch vụ tại Indonesia trong một giai đoạn hay nhiều giai đoạn gộp lại không quá ba tháng trong khoảng thời gian 12 tháng Công ty Seiwa Việt Nam không hình thành CSTT tại Indonesia. Do đó, Công ty Seiwa Việt Nam không phải nộp thuế tại Indonesia và số thuế đã nộp tại Indonesia (nếu có) sẽ không được khấu trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam.

3. Công văn số 3196/TCT-CS ngày 07/8/2020 về nộp tiền thuê đất theo đơn giá đất tính bằng ngoại tệ

 Pháp luật về thu tiền thuê đất quy định tiền thuê đất được nộp bằng tiền Việt Nam (VNĐ) và kể từ ngày 01/01/2006 không còn quy định về việc tính thu tiền thuê đất theo đơn giá bằng ngoại tệ ghi tại Giấy phép đầu tư đối với trường hợp được Nhà nước thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật trước ngày 01/01/2006 mà tất cả ba loại giấy tờ là Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp đều không ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất.

Trường hợp Công ty liên doanh đúc cơ khí VIDPOL được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo Quyết định số 929/QĐ-UB ngày 29/4/2003 của uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng để thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy đúc gang thép hợp kim công nghệ cao nhưng tất cả ba loại giấy tờ là Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, ban hành, ký kết không ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất mà chưa thực hiện điều chỉnh đơn giá theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ thì thực hiện điều chỉnh đơn  giá thuê đất theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ và hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính.

4. Công văn số 3199/TCT-CS ngày 07/8/2020 về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân người có công với cách mạng

Trường hợp người có công với cách mạng đã mất mà thân nhân chủ yếu của họ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, hoặc người nuôi dưỡng trực tiếp) thực sự có khó khăn về nhà ở và nếu nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất cùng với hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường theo quy định thì địa phương xem xét hỗ trợ họ cải thiện nhà ở theo chính sách hiện hành, cụ thể:

- Việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ xét một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và tùy theo điều kiện, khả năng của địa phương, hoàn cảnh và công lao của từng người.

- Đối với việc xem xét để hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở phải dựa trên kiến nghị của Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú và những kiến nghị đó phải được Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác minh lại trước khi trình lên Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quyết định.

5. Công văn số 3208/TCT-KK ngày 10/8/2020 về hoàn thuế GTGT đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH CaliforniaWellness Group

Trường hợp Công ty TNHH CaliforniaWellness Group (bên bị sáp nhập) được sáp nhập vào Công ty TNHH Trung tâm thể dục thể hình & Yoga California (bên nhận sáp nhập) theo quy định của Luật doanh nghiệp, các đơn vị phụ thuộc của bên bị sáp nhập sẽ chấm dứt hoạt động theo hợp đồng sáp nhập nêu trên thì đơn vị chủ quản có tư cách pháp nhân là Công ty TNHH California Wellness Group có trách nhiệm hoàn thành tất cả nghĩa vụ thuế của đơn vị phụ thuộc.

Do vậy, đơn vị phụ thuộc của Công ty TNHH CaliforniaWellness Group là Công ty TNHH CaliforniaWellness Group - Chi nhánh Nha Trang Center không được xem xét giải quyết hoàn số thuế GTGT còn được khấu trừ tại thời điểm chấm dứt hoạt động mà phải bàn giao số thuế này cho Công ty TNHH CaliforniaWellness Group để Công ty TNHH CaliforniaWellness Group thực hiện quyết toán thuế theo quy định pháp luật khi thực hiện sáp nhập vào Công ty TNHH Trung tâm thể dục thể hình & Yoga California.

 6. Công văn số 3220/TCT-CS ngày 10/8/2020 về giải đáp chính sách tiền thuê đất

Để được xem xét gia hạn nộp tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm có ngành kinh tế, lĩnh vực kinh doanh thuộc ngành nghề quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau và có ngành kinh tế, lĩnh vực thuộc đối tượng được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP thì được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020.

Đối với hộ gia đình, cá nhân không hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành nghề nêu tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì không thuộc đối tượng gia hạn tiền thuê đất.

7. Công văn số 3223/TCT-CS ngày 10/8/2020 về quản lý thu thuế, phí đối với doanh nghiệp mua hàng hóa là tài nguyên khoáng sản không có hóa đơn người bán

- Về thuế tài nguyên:

Về nguyên tắc người khai thác tài nguyên là người có nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên. Trường hợp khai thác nhỏ lẻ bán cho tổ chức làm đầu mối thu mua, nếu có cam kết bằng văn bản về việc tổ chức làm đầu mối thu mua kê khai, nộp thuế thay cho tổ chức, cá nhân khai thác thì tổ chức làm đầu mối thu mua kê khai, nộp thay thuế tài nguyên cho tổ chức, cá nhân khai thác nhỏ, lẻ theo quy định.

- Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản:

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên. Trường hợp tổ chức thu mua gom khoáng sản phải đăng ký nộp thay người khai thác thì tổ chức đó có trách nhiệm nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý cơ sở thu mua khoáng sản.

- Về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định người mua hàng hóa, dịch vụ trong nước phải nộp thay thuế GTGT trong trường hợp người bán không có hóa đơn.

- Về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Pháp luật về thuế TNCN không có quy định trường hợp doanh nghiệp thu mua khoáng sản từ các cá nhân khai thác tài nguyên nhỏ, lẻ thì doanh nghiệp thu mua khoáng sản có trách nhiệm kê khai, nộp thay thuế TNCN cho các cá nhân khai thác nhỏ, lẻ.

8. Công văn số 3231/TCT-CS ngày 10/8/2020 về chính sách thuế

(1) Về việc kê khai thuế GTGT đối với hoạt động gia công cho doanh nghiệp nội địa

- Nếu hoạt động gia công của Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bảo Minh thuộc hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 7 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ thì Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT và lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế 10% đối với doanh thu từ hoạt động gia công nêu trên.

- Nếu hoạt động gia công của Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing  Bảo Minh không thuộc hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 7 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ thì doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài, Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing  Bảo Minh sử dụng hóa đơn bán hàng khi nhận tiền gia công, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” theo quy định tại khoản khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính (đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

 (2) Chính sách thuế đối với hoạt động cho doanh nghiệp nội địa vay tiền và hoạt động vay tiền của doanh nghiệp nước ngoài.

- Về thuế giá trị gia tăng: Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Từ năm 2017 đến năm 2018, Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bảo Minh cho Công ty TNHH DT Ý Yên vay tiền không tính lãi suất thì đây là hoạt động cho vay vốn không theo giá giao dịch trên thị trường nên khoản vay này thuộc diện bị cơ quan quản lý thuế thực hiện ấn định theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006QH11.

9. Công văn số 3254/TCT-DNNCN ngày 10/8/2020 về chính sách thuế TNCN

Trường hợp cá nhân làm việc tại Ngân hàng Vietbank khai trùng người phụ thuộc khi kê khai giảm trừ gia cảnh dẫn đến đơn vị kê khai thiếu tiền thuế thu nhập cá nhân và trường hợp cá nhân có nhiều nguồn thu nhập nhưng ủy quyền quyết toán thuế thu nhập dẫn đến đơn vị kê khai sai phát sinh tăng số tiền hoàn thuế thì cơ quan thuế xử phạt đối với hành vi khai sai của người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý Thuế. Đơn vị trả thu nhập có trách nhiệm thông báo, làm việc với cá nhân và tổng hợp, kê khai nộp đủ số thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

10. Công văn số 3287/TCT-DNNCN ngày 12/8/2020 về hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Trường hợp trong năm tính thuế 2015, Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đã khấu trừ, khai và nộp tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước của các cá nhân bán hàng đa cấp với mức thuế suất cao hơn mức thuế suất theo quy định hiện hành dẫn đến nộp thừa tiền thuế; và Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chưa cấp chứng từ khấu trừ thuế cho các cá nhân bán hàng đa cấp thì Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy sẽ được hoàn tiền thuế thu nhập cá nhân nộp thừa theo quy định như hướng dẫn tại công văn số 73/TCT-DNNCN ngày 05/01/2019 của Tổng cục Thuế. Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy có trách nhiệm thông báo và chi trả tiền thuế đã được hoàn cho các cá nhân bán hàng đa cấp bị khấu trừ với mức thuế suất cao hơn quy định hiện hành.

11. Công văn số 3295/TCT-DNL ngày 12/8/2020 hướng dẫn về xác định hình thức xuất kho sản phẩm truyền thông

Trường hợp VNPT-Media là đơn vị chủ trì dịch vụ, phối hợp với VNPT-Vinaphone kinh doanh dịch vụ MyTV, VNPT- Media thực hiện các chương trình truyền thông quảng bá sản phẩm dưới hình thức chuyển các sản phẩm, hàng hóa khuyến mại cho VNPT-Vinaphone để VNPT-Vinaphone chuyển đến khách hàng, thì:

Đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về xúc tiến thương mại, VNPT-Media phải lập hóa đơn, ghi tên, số lượng hàng hóa, giá tính thuế được xác định bằng không (0), dòng thuế suất thuế GTGT không ghi gạch chéo; trường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về xúc tiến thương mại, thì phải lập hóa đơn kê khai, tính nộp thuế GTGT như sản phẩm, hàng hóa dùng để biếu, tặng, cho.

Trân trọng!