Kính gởi các anh/chị văn bản trong kỳ, trong đó tiêu biểu có:


I. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ


Ngày 10 tháng 8 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTG v/v giảm tiền thuê đất năm 2020 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.


Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuế đất hang năm, phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sẽ được giảm tiền thuê đất phải nộp năm 2020. Cụ thể:


Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 cho đối tượng thuộc diện nêu trên. Số tiền thuê đất nợ của các năm trước và tiền chậm nộp (nếu có) không thuộc diện được giảm.


II. Công văn hướng dẫn


1. Công văn số 3033/TCT-DNL ngày 30/7/2020 về thời điểm lập hoá đơn bán sản phẩm PP mua từ Công ty LHD Bình Sơn


Việc xác định giá bán đầu ra của của PVChem không phụ thuộc vào giá giao dịch của thị trường quốc tế như hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác và chế biến dầu thô. PVChem với vai trò là nhà phân phối sản phẩm của BSR thì doanh nghiệp được chủ động xây dựng phương án kinh doanh, trong đó có cơ cấu giá vốn và lợi nhuận biên để làm căn cứ xác định giá bán ra theo nhu cầu của thị trường.


Căn cứ các quy định trên, ngày lập hóa đơn của PVChem đối với hoạt động bán sản phẩm PP mua của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.


2. Công văn số 3043/TCT-CS ngày 31/7/2020 về xác định nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất


Tại Công văn số 2549/CT-QLĐ của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có nêu: “- Nguồn gốc đất:…+ Phần 2: Phần nhà đất chưa được cấp Giấy chứng nhận có nguồn gốc trước và sau năm 1975, đất có chủ không rõ tên. Sau năm 1975 nhà nước quản lý. Tháng 10/2019 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Thủ Đức có Thông báo số 424/TB-DVCI-QLN ngày 04/10/2019 về trường hợp bà Phan Thị Hằng xin được mua phần diện tích còn lại trong khuôn viên căn nhà số 29 đường số 5, Khu phố 4, phường Linh Chiểu. Phần diện tích nêu trên trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhả nước đã được xác lập sở hữu nhà nước theo Quyết định số 58890/QĐ-UB ngày 14/01/1995 do UBND thành phố Hồ Chí Minh ký.”;


Đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan liên quan làm rõ diện tích nhà, đất mà Phan Thị Hằng đề nghị mua lại có nguồn gốc sở hữu nhà nước và thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của pháp luật về sắp xếp, xử lý nhà, đất từng thời kỳ hay không, làm căn cứ xác định theo nguyên tắc:


- Trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng pháp luật về sắp xếp xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thì phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật liên quan.


- Trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng pháp luật về sắp xếp xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thì việc tính thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất.


3. Công văn số 3059/TCT-CS ngày 03/8/2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Về vấn đề ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp doanh nghiệp vừa đáp ứng điều kiện ưu đãi đối với dự án đầu tư vừa đáp ứng điều kiện ưu đãi về thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản, Bộ Tài chính có hướng dẫn tại công văn số 3091/BTC-TCT ngày 08/3/2017 (bản photo kèm theo).


Theo đó, doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất tương ứng với một điều kiện ưu đãi (hoặc theo điều kiện dự án đầu tư hoặc theo điều kiện thu nhập từ hoạt động chế biến thủy sản).


- Trường hợp Công ty đã lựa chọn miễn thuế năm 2019 thì tiếp tục hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế và thuế suất ưu đãi theo điều kiện ưu đãi đối với dự án đầu tư tại địa bàn KTXH khó khăn nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN.


- Trường hợp nếu năm 2019, Công ty lựa chọn áp dùng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% đối với thu nhập từ chế biến thủy sản thì Công ty được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% từ năm 2019 cho đến hết thời gian hoạt động của dự án nêu đáp ứng điều kiện về chế biến thủy sản theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.


4. Công văn số 3067/TCT-CS ngày 03/8/2020 về miễn tiền thuê đất đối với hộ nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp phải chuyển sang thuê đất


Miễn tiền thuê đất đến hết năm 2020 đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nay phải chuyển sang thuê theo Công văn số 2008/TTg- KTN ngày 9/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ (trên cơ sở đề nghị của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 7887/UBND-ĐTMT ngày 10/12/2015) và ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường giải quyết việc ký hợp đồng thuê đất theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, để cơ quan thuế làm căn cứ xem xét, giải quyết miễn tiền thuê đất theo khoản 9, Điều 19 Nghị định số 46/2014/ND-CP nêu trên.


Thời gian miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/1996 đến hết ngày 31/12/2020 và được thực hiện theo quy định của pháp luật từng thời kỳ.


5. Công văn số 3086/TCT-CS ngày 04/8/2020 về gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

Trường hợp nhà thầu nước ngoài trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế, đáp ứng quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP thì thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam là bên mua hàng hóa, dịch vụ khấu trừ nộp thay nhà thầu nước ngoài thì số thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài không thuộc diện gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 được gia hạn tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán 2019. Số thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020 được gia hạn không bao gồm số thuế TNDN của hoạt động chuyển nhượng bất động sản mà doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp thuế theo từng lần phát sinh.

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm có ngành kinh tế, lĩnh vực kinh doanh thuộc ngành nghề quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và có hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020 thì thuộc đối tượng gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. Trường hợp không phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020 của ngành nghề quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Trường hợp người nộp thuế phát hiện giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đã gửi cho cơ quan thuế bằng phương thức điện tử có sai sót thì người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bổ sung bằng văn bản đồng thời giải trình thông tin thay đổi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trân trọng!