Kính gởi: Các anh/chị 

Văn phòng kính gửi các anh/chị văn bản mới trong kỳ, tiêu biểu có:

1. Công văn số 2739/TCT-CS ngày 03/7/2020 về hóa đơn

1. Theo nội dung phản ánh, Công ty TNHH Kế toán thuế Nguyễn Kiều có trụ sở tại Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ nhưng có nêu Cục Thuế tỉnh An Giang không cho phép doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử nếu không chứng minh được tài sản của Công ty đang sở hữu từ 15 tỷ đồng trở lên, Công ty mới thành lập nếu không đủ tài sản 15 tỷ thì phải mua hóa đơn giấy của Cục Thuế để sử dụng.

2. Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc sử dụng, điều kiện của tổ chức khởi tạo hoá đơn điện tử.

Căn cứ công văn số 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018 của Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương v/v áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020.

 Như vậy, căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên đã quy định hướng dẫn các trường hợp áp dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử hoặc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Theo nội dung chuyển kiến nghị tại công văn số 4422/VPCP- ĐMDN nêu trên, theo đó trường hợp Công ty TNHH Kế toán thuế Nguyễn Kiều có thành lập trụ sở và đăng ký sử dụng hóa đơn tại TP. Cần Thơ hoặc tại tỉnh An Giang thì đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế tỉnh Cần Thơ hoặc Cục Thuế tỉnh An Giang để được hướng dẫn áp dụng hóa đơn theo đúng quy định.

2. Công văn số 2748/TCT-DNNCN ngày 03/7/2020 về kê khai bổ sung quyết toán thuế thu nhập cá nhân

- Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nêu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế. Theo đó, trường hợp người lao động Công ty Thuỷ điện Sông tranh quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế và đã được hoàn thuế cho kỳ thuế từ năm 2013 đến năm 2016, sau đó phát hiện vẫn còn số tiền thuế nộp thừa, khi có nhu cầu tiếp tục đượchoàn thuế thì người lao động được khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế để đề nghị hoàn thuế theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng hướng dẫn người lao động khai hồ sơ quyết toán thuế bổ sung để đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân cho các kỳ thuế từ năm 2013 đến năm 2016 theo nguyên tắc, người nộp thuế đã khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân lần đầu theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư nào thì khai quyết toán thuế thu nhập bổ sung theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư đó.

- Trường hợp người lao động của Công ty Thuỷ điện Sông Tranh đã được cấp chứng từ khấu trừ thuế để khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế cho các năm từ năm 2013 đến năm 2016 và đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế. Khi khai quyết toán thuế bổ sung để đề nghị hoàn thuế cho các năm này, nếu chứng từ khấu trừ thuế đã được cấp có sai sót liên quan đến chỉ tiêu “Tổng thu nhập chịu thuế đã trả”, thì người lao động đề nghị Công ty Thuỷ điện Sông Tranh có văn bản xác nhận việc thay đổi số tiền trên chỉ tiêu “Tổng thu nhập chịu thuế đã trả” và chỉ tiêu “Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ” trên chứng từ khấu trừ đã được cấp. Đồng thời, Công ty Thuỷ điện Sông Tranh cam đoan số liệu khai trên văn bản nêu trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các số liệu này. Người lao động gửi văn bản này kèm hồ sơ khai quyết toán thuế bổ sung để đề nghị hoàn thuế theo quy định.

3. Công văn số 2756/TCT-CS ngày 07/7/2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh thực tế tại các địa phương trong thời gian hưởng ưu đãi sẽ được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế tính riêng tại địa phương đó. Trường hợp doanh nghiệp có luân chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh hạch toán phụ thuộc để tiếp nối chu trình sản xuất của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập chịu thuế của chi nhánh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó doanh thu để tính thuế không bao gồm doanh thu luân chuyển nội bộ của doanh nghiệp, việc ghi nhận chi phí được trừ phải tương ứng với doanh thu tính thuế.

Trong cùng kỳ tính thuế, doanh nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh bị lỗ hoạt động kinh doanh có thu nhập thì việc bù trừ vào thu nhập chịu thuế của hoạt động có thu nhập thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 18 thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

4. Công văn số 2765/TCT-DNL ngày 07/7/2020 về thời điểm tính thuế TNDN đối với thu nhập từ đầu tư ra nước ngoài

Trường hợp trong năm tài chính theo pháp luật Campuchia và pháp luật Cộng Hòa Séc, các công ty con của Công ty đầu tư phát triển Campuchia đã thực hiện quyền chia cổ tức hoặc lợi nhuận còn lại sau thuế theo Nghị quyết trên cơ sở tỷ lệ góp vốn thì thu nhập phải chuyển về Công ty TNHH Đầu tư phát triển Quốc tế là lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN trên báo cáo tài chính riêng của Công ty đầu tư phát triển Campuchia cộng với cổ tức hoặc lợi nhuận còn lại sau thuế được chia theo tỷ lệ góp vốn của các công ty con (không phụ thuộc số cổ tức hoặc lợi nhuận còn lại sau thuế các công ty con đã chuyển về Công ty đầu tư phát triển Campuchia hay chưa). Công ty đầu tư phát triển Campuchia phải chuyển thu nhập về Việt Nam để Công ty TNHH Đầu tư phát triển Quốc tế khai, quyết toán thuế TNDN trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Công ty đầu tư phát triển Campuchia có Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm (không phụ thuộc vào việc Công ty đầu tư phát triển Campuchia đã chuyển hay chưa chuyển thu nhập về Công ty TNHH Đầu tư phát triển Quốc tế).

Trường hợp trong năm tài chính theo pháp luật Campuchia và pháp luật Cộng Hòa Séc, các công ty con của Công ty đầu tư phát triển Campuchia chưa thực hiện chia cổ tức hoặc lợi nhuận còn lại sau thuế thì thu nhập phải chuyển về Công ty TNHH Đầu tư phát triển Quốc tế là lợi nhuận còn lại sau thuế căn cứ trên báo cáo tài chính riêng của Công ty đầu tư phát triển Campuchia. Công ty đầu tư phát triển Campuchia phải chuyển thu nhập về Việt Nam để Công ty TNHH Đầu tư phát triển Quốc tế khai, quyết toán thuế TNDN trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Công ty đầu tư phát triển Campuchia có Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm (không phụ thuộc vào việc Công ty đầu tư phát triển Campuchia đã chuyển hay chưa chuyển thu nhập về Công ty TNHH Đầu tư phát triển Quốc tế).

5. Công văn số 2774/TCT-CS ngày 08/7/2020 về chính sách thuế

Trường hợp Công ty cổ phần Sản xuất hàng thể thao nhận được khoản tiền hỗ trợ từ Tổ chức thương mại công bằng thế giới (Fair Trade) do đáp ứng đủ điều kiện sản xuất sản phẩm dán nhãn Fair Trade (được cấp Giấy chứng nhận), công nhân của Công ty đủ điều kiện để được hưởng khoản hỗ trợ thì khi Công ty nhận khoản tiền hỗ trợ này được xác định là thu nhập khác khi tính thuế TNDN, người lao động của Công ty được hưởng các lợi ích từ các hoạt động sử dụng quỹ Fair Trade thuộc trường hợp có thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

          Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn áp dụng chính sách thuế theo đúng quy định của pháp luật.

6. Công văn số 2777/TCT-CS ngày 08/7/2020 về thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV sản xuất ô tô Thaco - Mazda

Tổng cục Thuế đã có công văn số 5227/TCT-CS ngày 13/12/2019 gửi Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đề nghị báo cáo quá trình xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV sản xuất Ô tô Thaco- Mazda. Ngày 20/12/2019, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã có công văn số 9770/CT-TKT2 báo cáo Tổng cục.

Căn cứ quy định tại điểm 2 và điểm 3.c Khoản 3 điều 1 Thông tư số 130/2016/TT BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư.

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại các Thông tư của Bộ Tài chính) về quản lý thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc Công ty TNHH MTV sản xuất ô tô Thaco - Mazda tại thời điểm hoàn thuế giá trị gia tăng chưa góp đủ vốn điều lệ theo quy định của pháp luật thì không đủ điều kiện để được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Nam truy hoàn số tiền thuế GTGT đã hoàn cho dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV sản xuất Ô tô Thaco - Mazda khi chưa góp đủ vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế. Việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV sản xuất ô tô Thaco - Mazda khi góp đủ vốn điều lệ theo đúng quy định pháp luật.

6. Công văn số 2784/TCT-KK ngày 08/7/2020 về lấy thông tin chuyển nhượng vốn của các doanh nghiệp

Để tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn rất cần sự phối hợp, cung cấp thông tin về hoạt động chuyển nhượng từ phía cơ quan Đăng ký kinh doanh (cơ quan có thông tin về hoạt động chuyển nhượng vốn điều lệ, phần vốn góp, cổ phần của tổ chức, cá nhân).

Theo ý kiến của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội thì hiện tại Hệ thống thống thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp chưa thiết kế chức năng thống kê, lọc chỉ tiêu báo cáo doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn.

Nhằm hỗ trợ công tác phối hợp của cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh các địa phương trong việc quản lý nghĩa vụ của người nộp thuế đối với ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế kính đề nghị Cục quản lý Đăng ký kinh doanh nghiên cứu, nâng cấp, thiết kế chức năng thống kê, lọc chỉ tiêu báo cáo doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn trên Hệ thống thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp để cơ quan Đăng ký kinh doanh các địa phương có thể thực hiện được việc kết xuất thông tin của các doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển dữ liệu cho cơ quan Thuế địa phương khi có đề nghị phối hợp để triển khai các công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Trân trọng!