Văn phòng kính gửi anh/chị văn bản mới trong kỳ, trong đó tiêu biểu có:

I. Nghị định của Chính phủ

Ngày 24/6/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Theo đó, sửa đổi quy định về tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết như sau:

Tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng với chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ.

Các đối tượng không phải áp dụng quy định khống chế chi phí lãi vay này: Tổ chức tín dụng theo Luật các tổ chức tín dụng; Tổ chức kinh doanh bảo hiểm theo Luật kinh doanh bảo hiểm; Các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Vay ưu đãi của Chính phủ thực hiện Chính phủ đi vay nước ngoài cho các doanh nghiệp vay lại; Các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững); Các khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước.

Nghị định 68/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 24/6/2020 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2019. Đồng thời, doanh nghiệp được nộp tờ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN các năm 2017 và 2018 để xác định chi phí lãi vay, số thuế phải nộp tương ứng đến trước ngày 01/01/2021.

II. Công văn hướng dẫn

1. Công văn số 2379/TCT-CS  ngày 12/6/2020 về chính sách thuế GTGT

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ hồ sơ thực tế làm việc với các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố về chế độ sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với “căn hộ cho thuê (kiểu khách sạn) có thời hạn 50 năm” của Công ty TNHH Khách sạn và du lịch Tây Hồ View. Trường hợp xác định “căn hộ cho thuê (kiểu khách sạn) có thời hạn 50 năm đáp ứng các điều kiện theo quy định để hình thành tài sản cố định của Công ty TNHH Khách sạn và du lịch Tây Hồ View thì việc hoàn thuế GTGT thực hiện theo quy định tại điểm 3 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

2. Công văn số 2382/TCT-CS ngày 12/6/2020 về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ hình thức nhà nước cho thuê đất nông nghiệp trả tiền sử dụng đất một lần sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp đã trả tiền thuê đất một lần cho nhiều năm, khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp, phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất ở theo đúng quy định của pháp luật và thuộc đối tượng thu tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 3; điểm b, khoản 2, Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và khoản 1, Điều 5 Thông tư số 76/2014/TT-BTC nêu trên.

Cơ quan thuế tiếp nhận thông tin về các khoản người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp do cơ quan tài chính xác định chuyển đến kèm theo hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai để tính thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 12 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT nêu trên.

3. Công văn số 2386/TCT-CS ngày 12/6/2020 về giải đáp vướng mắc chính sách thu Lệ phí trước bạ.

Theo pháp luật về đất đai thì người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, không quy định người nhận chuyển nhượng nộp thay nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.

Theo pháp luật về lệ phí trước bạ hiện hành thì trong hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất và tài sản trên đất phải có Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật, Hóa đơn giá trị gia tăng đối với trường hợp tổ chức chuyển nhượng bất động sản.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Saigon Cap (Công ty đã bỏ địa chỉ kinh doanh, không kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất), không xuất Hóa đơn giá trị gia tăng khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ in Bao bì cuộc sống mới thì Cục Thuế không có cơ sở thu lệ phí trước bạ khi Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ in Bao bì cuộc sống mới đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Công văn số 2399/TCT-KK ngày 12/6/2020 về khai bổ sung HSKT GTGT

Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 8158/CT-KTNB ngày 27/02/2020 thì Công ty CP viễn thông và giải pháp Công nghệ Việt thực hiện khai bổ sung điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của kỳ kê khai tháng 01/2017 và kỳ kê khai tháng 05/2017 tại chỉ tiêu [38] của Tờ khai bổ sung tháng 01/2017 và Tờ khai bổ sung tháng 05/2017 nhưng chưa đến hạn nộp Tờ khai thuế của kỳ kê khai thuế tiếp theo nên Tổng cục Thuế nhất trí xử lý theo phương án 2 như đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội: Công ty được khấu trừ số tiền thuế GTGT điều chỉnh tăng thêm tại kỳ kê khai tháng 01/2017 và tháng 05/2017; bị xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP.

5. Công văn số 2410/TCT-KK ngày 15/6/2020 về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư bị giãn tiến độ

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp dự án đầu tư Nhà máy Thủy điện Thượng Nhật của Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Miền Trung Việt Nam chưa được ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận việc giãn tiến độ đầu tư thì nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.

Trường hợp dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Miền Trung Việt Nam không đáp ứng quy định của pháp luật về đầu tư thì không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC) nêu trên.

6. Công văn số 2413/TCT-QLN ngày 15/6/2020 về vướng mắc trong việc thực hiện gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19

1. Về gia hạn nộp thuế

Người nộp thuế bị dịch bệnh truyền nhiễm vào thời gian và tại những vùng mà cơ quan có thẩm quyền đã công bố có dịch bệnh truyền nhiễm thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế. Người nộp thuế phải lập đầy đủ hồ sơ theo quy định nêu trên, xác định được giá trị vật chất bị thiệt hại và được gia hạn số tiền thuế nợ tính đến thời điểm xảy ra dịch bệnh nhưng tối đa không vượt quá giá trị vật chất bị thiệt hại. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ hồ sơ cụ thể của từng người nộp thuế để xem xét xử lý gia hạn nộp thuế theo đúng quy định nêu trên.

2. Về miễn tiền chậm nộp

Trường hợp người nộp thuế thuộc diện miễn tiền chậm nộp theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC và đáp ứng thủ tục hồ sơ theo quy định thì trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày xảy ra dịch bệnh, người nộp thuế phải lập hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp lại đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được xem xét giải quyết miễn tiền chậm nộp. Số tiền chậm nộp được miễn là số tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ tại thời điểm xảy ra dịch bệnh và không vượt qua giá trị tài sản, hàng hoá 'bị thiệt hại.

3. Trường hợp người nộp thuế gửi đồng thời đề nghị gia hạn nộp thuế và đề nghị miễn tiên chậm nộp tiền thuế do bị thiệt hại bởi dịch bệnh thì cơ quan thuế căn cứ hồ sơ thực tế của người nộp thuế để xem xét xử lý gia hạn nộp thuế và miễn tiền chậm nộp tiền thuế theo đúng quy định.

 Trân trọng!