Kính gửi các văn bản mới quy định trong kỳ, tiêu biểu:

1. Công văn số 2268/TCT-CS ngày 03/6/2020 về chính sách thuế TNDN

Kể từ kỳ tính thuế năm 2014 thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của doanh nghiệp nếu lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Luật thuế TNDN không có quy định về việc bù trừ lãi hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, kiến nghị của Công ty không có cơ sở thực hiện.

Ngoài ra, hiện tại để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid- 19, ngày 08/04/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-l 9. Nếu Công ty thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP thì liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể./.

2. Công văn số 2270/TCT-CS  ngày 03/6/2020 về chính sách thuế đối với hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến

- Trường hợp là hoạt động mua bản quyền phần mềm trò chơi điện tủ trực tuyến: Công ty Cổ phần VNG ký hợp đồng với Công ty phát triển phần mềm nước ngoài để được quyền cài đặt, vận hành, phát hành và tiếp thị Phần mềm trò chơi điện tử trực tuyến đến người chơi thì khi Công ty Cổ phần VNG thanh toán tiền cho đối tác nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT quy định tại khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và thuế TNDN 10% theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT -BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính.

- Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến thông qua Google và Apple: Trường hợp dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến tại Việt Nam thì dịch vụ này không áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTc mà áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

3. Công văn số 2285/TCT-CS ngày 04/6/2020 về chính sách thuế, hóa đơn

Về nguyên tắc, nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào theo quy định tại Điểm 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014. Do đó, việc Công ty lập chung 01 hoá đơn điều chỉnh cho nhiều khách hàng là không đúng quy định.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc lập hoá đơn, hoá đơn điều chỉnh cho từng khách hàng theo đúng quy định. Đối với hoá đơn điều chỉnh lập không đúng quy định thì doanh nghiệp không được sử dụng làm căn cứ khai điều chỉnh giảm thuế GTGT.

4. Công văn số 2352/TCT-DNNCN ngày 10/6/2020 về chính sách thuế TNCN

Căn cứ Điều 1, khoản 5 Điều 3 và khoản 2 Điều 7 Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01  tháng 10  năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

Căn cứ Khoản (b), Điều III và điểm (a), khoản (1) Điều VI Hiệp định hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản được ký ngày 20/10/1998.

Căn cứ các quy định nêu trên và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2033/BKHĐT-KTĐN ngày 29/03/2019 trả lời JICA, trường hợp hai chuyên gia có quốc tịch Việt Nam được JICA cử sang Việt Nam làm việc cho “Dự án hỗ trợ kỹ thuật các chương trình đào tạo bậc thạc sỹ của trường Đại học Việt Nhật” thì:

1. Hai chuyên gia nói trên không được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA (Ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10  năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ). 

2. Việc hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân kể từ ngày phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam đến tháng 03/2019 của hai chuyên gia nói trên được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội.

3. Việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế và gia hạn nộp thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ tháng 03/2019 của hai chuyên gia nói trên được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 49 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội.

5. Công văn số 2355/TCT-CS ngày 10/6/2020 về hóa đơn điện tử

Trong giai đoạn từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

6. Công văn số 2357/TCT-CS ngày 10/6/2020 về chính sách thuế

Theo trình bày của Cục Thuế thì trường hợp Công ty TNHH Tiến Độ phát sinh khoản thu nhập 3.986.000.000 đồng (tiền hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh Thanh Hóa) do Công ty đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị Quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phát trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 5272/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ “Đổi mới công nghệ - thiết bị khai thác đá cắt dây” của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ quy định nêu trên, nếu khoản hỗ trợ từ nguồn ngân sách của tỉnh để sử dụng cho hoạt động nghiên cứu khoa học thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN thì khoản thu nhập này của Công ty TNHH Tiến Độ nhận được thuộc thu nhập miễn thuế TNDN. Nếu khoản hỗ trợ nay không đáp ứng điều kiện quy định về miễn thuế đối với hoạt động nghiên cứu khoa học tại văn bản pháp luật về thuế TNDN thì không thuộc thu nhập được miễn thuế TNDN.

Trân trọng!