Văn phòng kính gửi anh/chị bản tin Tổng hợp văn bản mới. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 2078/TCT-DNNCN  ngày 20/5/2020 hướng dẫn về chính sách thuế TNCN

- Tại điểm 4, Phụ lục 01 - Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ %  trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Các dịch vụ khác không chịu thuế GTGT” thì thuộc diện chịu thuế TNCN theo thuế suất 1%.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc ký hợp đông với các cá nhân làm đại lý bán vé tàu cao tốc (tàu thủy) đúng giá hưởng hoa hồng (thuộc ngành dịch vụ bán áp dụng theo khoản 7, điều 5 Thông tư số 219/2013/TT- BTC). Công ty chi trả khoản hoa hồng cho cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân theo tờ khai thuế mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính. Công ty ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký tên, đóng dấu của Công ty. Công ty nộp hồ sơ khai thuế thay cho cá nhân tại Chi cục Thuế nơi Công ty đặt trụ sở. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn thể hiện người nộp thuế là cá nhân kinh doanh.

2. Công văn số 2079/TCT-DNNCN ngày 20/5/2020 về triển khai thực hiện chức năng quản lý các khoản thu từ đất

- Tại Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi Khoản 1 Điều 21 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

“Điều 21. Trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

...

2. Căn cứ vào hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này, cơ quan thuế xác định và quyết định số tiền thuê đất, thuê mặt nước được miễn, giảm; cụ thể:

a) Cục trưởng Cục thuế ban hành quyết định miễn, giảm đối với tổ chức kinh tế; tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê đất;

b) Chi cục trưởng Chi cục thuế ban hành quyết định miễn, giảm đối với hộ gia đình, cá nhân thuê đất.”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế có nhiệm vụ xác định đơn giá thuê đất để tính tiền thuê đất và ban hành quyết định số tiền sử dụng đất, số tiền thuê đất thuê mặt nước được miễn, giảm đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Chi cục thuế có nhiệm vụ xác định đơn giá thuê đất để tính tiền thuê đất, ban hành quyết định số tiền sử dụng đất, số tiền thuê đất, thuê mặt nước được miễn, giảm đối với hộ gia đình, cá nhân và quản lý thu về lệ phí trước bạ, các khoản đấu giá về đất, tài sản, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế tài nguyên,...

3. Công văn số 2094/TCT-DNL ngày 21/5/2020 về phân chia lợi luận sau thuế đối với Công ty TNHH MTV 100% vốn nước ngoài

Ttrường hợp Công ty TNHH Sungjin Vina (Công ty) có phát sinh lợi nhuận, sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định thì Công ty được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho nhà đầu tư theo quy định tại Thông tư số 186/2011/TT-BTC ngày 18/11/2010  của Bộ Tài chính.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân đầu tư trực tiếp vào Công ty thì khoản lợi nhuận mà Công ty trả cho nhà đầu tư thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT- BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

4. Công văn số 2111/TCT-CS ngày 22/5/2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dự án mở rộng sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Dự án đầu tư mở rộng năm 2016 và năm 2019 của Công ty TNHH Nexcon Việt Nam nếu đáp ứng các tiêu chí về đầu tư mở rộng theo quy định và được Bộ Công thương cấp Giấy xác nhận ưu đãi số 9938/CXN-BCT ngày 25/12/2019 thì phần thu nhập của dự án đầu tư mở rộng năm 2016 và năm 2019 của Công ty được hưởng ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế (không được ưu đãi về thuế suất) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN. Thời điểm tính miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư mở rộng sản xuất sản phẩm CNHT đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 21/2016/TT- BTC ngày 5/02/2016 của Bộ Tài chính.

Công ty TNHH Nexcon Việt Nam  phải xác định riêng thu nhập từ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hưởng ưu đãi thuế TNDN với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác không được hưởng ưu đãi để tính hưởng ưu đãi theo quy định.

5. Công văn số 2116/TCT-CS  ngày 22/5/2020 về giải đáp chính sách tiền thuê đất

Cơ quan tài chính xác định tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất phải nộp và chuyển cho cơ quan thuế làm cơ sở xác định tiền thuê đất phải nộp. Người sử dụng thực hiện nộp đầy đủ, đúng thời hạn các khoản nghĩa vụ tài chính theo Thông báo của cơ quan thuế và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuê nếu không thực hiện nộp tiền thuê đất đúng thời hạn quy định. Trường hợp tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng Sở Tài chính xác định lớn hơn tiền thuê đất phải nộp thì cơ quan thuế chỉ cho khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ vào tiền thuê đất phải nộp không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp. Số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án.

6. Công văn số 2126/TCT-KK ngày 22/5/2020 về chính sách thuế khi chuyển đổi DNCX sang doanh nghiệp thông thường

Trường hợp trước khi chuyển đổi loại hình từ DNCX thành doanh nghiệp không hưởng chính sách DNCX, công ty thực hiện xác định tài sản, vật tư, hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu còn tồn kho và đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu theo yêu cầu của cơ quan Hải quan (có chứng từ nộp thuế GTGT theo quy định) nếu tài sản, vật tư, hàng hóa này vẫn tiếp tục phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT sau chuyển đổi thì công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đã nộp khâu nhập khẩu tương ứng với phần giá trị còn lại của tài sản cố định, vật tư, hàng hóa nêu trên theo quy định.

7. Công văn số 2139/TCT-KK  ngày 25/5/2020 về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Trường hợp dự án đầu tư “Khách sạn cao cấp Vân Phong” của Công ty TNHH Forio Nha Trang đi vào hoạt động và phát sinh doanh thu từ quý 2/2019, Công ty tự xác định số thuế GTGT đầu vào phục vụ dự án đầu tư (trước khi dự án đầu tư hoàn thành, đi vào hoạt động) và đề nghị hoàn tại kỳ kê khai quý 3/2019 thì Công ty TNHH Forio Nha Trang thuộc trường hợp được xem xét hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện hoàn thuế đối với dự án đầu tư “Khách sạn cao cấp Vân Phong”, xác định chính xác số thuế GTGT đầu vào của dự án phát sinh trong giai đoạn đầu tư (trước khi dự án hoàn thành, đi vào hoạt động) đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế để giải quyết hoàn thuế cho Công ty TNHH Forio Nha Trang theo đúng quy định.

Trân trọng!