Văn phòng kính gởi văn bản mới trong kỳ, tiêu biểu:

1. Công văn số 5559/BTC-TCT ngày 08/5/2020 về việc hoàn thuế GTGT

Trên cơ sở ý kiến của Kiểm toán nhà nước tại công văn số 1417/KTNN-TH ngày 08/11/2019, ngày 02/12/2019 Bộ Tài chính đã có công văn số 14576/BTC-TCT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ ý kiến của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 11846/VPCP-KTTH ngày 28/12/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị:

Trong quá trình xử lý hoàn thuế GTGT cho hồ sơ thuộc trường hợp hoàn thuế cho các dự án đầu tư, đối với hồ sơ có liên quan đến các dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao), cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố với nơi đóng trụ sở chính, dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng, dự án đầu tư thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì cần rà soát cụ thể tính pháp lý, bản chất từng dự án, đối chiếu với quy định pháp luật về thuế GTGT hiện hành để áp dụng phù hợp (cả thời điểm áp dụng)

2. Công văn số 1986/TCT-PC ngày 15/5/2020 về thời điểm xác định thuế GTGT, tính giá vốn cho hoạt động chuyển nhượng BĐS đối với dự án khu đô thị mới ven Sông Hạc

Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á có 2 hoạt động sản xuất kinh doanh là:

- Hoạt động thứ nhất là: Hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng. Công ty thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án Khu đô thị mới ven Sông Hạc để đổi lấy quyền sử dụng đất.

- Hoạt động thứ hai là: Hoạt động chuyển nhượng BĐS. Khi nhà đầu tư nhận được quyền sử dụng của Nhà nước và Công ty chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tổ chức và cá nhân.

Hai hoạt động trên, Công ty phải kê khai, nộp thuế riêng cho từng hoạt động.

Trong quá trình đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á đã được các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện thanh toán theo tiến độ cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng quyền sử dụng đất thì Công ty phải lập hóa đơn, kê khai thuế GTGT cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại thời điểm mà Công ty nhận bàn giao quyền sử dụng đất tương ứng. Đề nghị Văn phòng Luật sư liên hệ với các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa để xác định các hồ sơ liên quan đến việc Nhà nước thanh toán cho Công ty bằng quyền sử dụng đất.

3. Công văn số 2012/TCT-DNNCN ngày 18/5/2020 về chính sách thuế đối với khoản hoàn trả thù lao của chuyên gia nước ngoài làm việc tại công ty

Trường hợp SSA có kinh doanh tại Việt Nam hoặc phát sinh thu nhập tại Việt Nam từ việc cử người lao động sang làm việc tại SSIT thì SSIT thực hiện kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính. Cá nhân người lao động của SSA sang làm việc tại SSIT có thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác thì chịu thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

4. Công văn số 2014/TCT-DNNCN ngày 18/5/2020 về chính sách thuế TNCN

- Trường hợp các khoản chi phí làm và gia hạn thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động nước ngoài do người sử dụng lao động chi trả để người lao động nước ngoài đủ điều kiện vào làm việc tại các tổ chức tại Việt Nam là trách nhiệm của người sử dụng lao động thì các khoản chi phí này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động nước ngoài.

- Trường hợp khoản chi phí làm thị thực cho người lao động làm việc tại các tổ chức tại Việt Nam đi công tác nước ngoài theo yêu cầu của công việc là công tác phí theo đúng quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của tổ chức và theo quy định tại tiết đ.4, điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Phần chi công tác phí vượt mức quy định được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

- Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động nước ngoài do công ty chi trả thay cho người lao động là lợi ích được hưởng của người lao động thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động nước ngoài.

Trường hợp người lao động tại các tổ chức đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai được thành lập theo quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ thì được giảm trừ đối với các khoản đóng góp nêu trên vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

5. Công văn số 2016/TCT-CS ngày 18/5/2020 về chính sách tiền thuê đất

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-CT ngày 5/4/2017 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất được cho thuê đất để xây dựng Khu nhà ở công nhân thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tại Khu công nghiệp phía Đông Dung Quất nên được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định 135/2016/NĐ-CP. Như vậy, Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất không thuộc trường hợp miễn, giảm theo địa bàn ưu đãi đầu tư nên phải hoàn trả số tiền thuê đất được miễn, giảm vào ngân sách nhà nước theo đứng quy định. Việc xác định số tiền thuê đất được miễn phải thực hiện thu hồi và số tiền chậm nộp được thực hiện theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 7 Điều 18 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ nêu trên.

6. Công văn số 2027/TCT-CS ngày 18/5/2020 về chính sách thuế nhà thầu

Về chính sách thuế nhà thầu đối với khoản hoa hồng (0,0625% giá trị giao dịch) mà công ty nước ngoài nhận được từ thực hiện nghiệp vụ Hedging giá cả hàng hóa với Công ty dây đồng Việt Nam CFT:

Ngày 19/4/2019, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1544/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về vấn đề này.

Về chính sách thuế nhà thầu đối với khoản chênh lệch mà công ty nước ngoài nhận được khi thực hiện từng nghiệp vụ Hedging với Công ty dây đồng Việt Nam CFT.

Trường hợp công ty ở nước ngoài ký hợp đồng với Công ty dây đồng Việt Nam CFT để thực hiện nghiệp vụ Hedging giá cả hàng hóa nhằm giảm thiểu rủi ro biến động nguyên vật liệu đầu vào (đồng nguyên liệu) cho Công ty dây đồng Việt Nam CFT thì:

- Trường hợp nghiệp vụ Hedging giữa công ty ở nước ngoài và công ty dây đồng Việt Nam CFT được xác định là dịch vụ tài chính phái sinh theo quy định của pháp luật thì khoản thu nhập (khoản tiền chênh lệch) mà công ty nước ngoài nhận được từ Công ty dây đồng Việt Nam CFT cho từng nghiệp vụ Hedging thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu tính thuế là 2%.

7. Công văn số 2049/TCT-TTHT ngày 18/5/2020 về điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2087/SKHĐT-KTĐN ngày 23/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến về việc đăng ký mua phần vốn góp trong Công ty TNHH Tricor Services Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty TNHH Tricor Services Việt Nam không làm thay đổi điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Công ty được quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, Thông tư 117/2012/TT-BTC, Thông tư 51/2017/TT-BTC.

8. Công văn số 2058/TCT-CS ngày 19/5/2020 về ngành kinh tế thuộc diện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thực hiện phân công của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn về xác định ngành kinh tế thuộc diện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất như sau:

Quyết định số 27/2018/QĐ-TTG ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Tại Điều 3 Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg quy định Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 5 cấp quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg) và Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (quy định chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg).

Căn cứ các quy định nêu trên, cơ quan thuế căn cứ vào nguyên tắc tại Điều 2 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg để xác định ngành kinh tế được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ.

Trân trọng!