Văn phòng kính gởi văn bản mới trong kỳ, tiêu biểu:

1. Công văn số 1834/TCT-CS ngày 08/5/2020 về việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với dự án khu đô thị trong khu kinh tế

Tại số thứ tự 16 và số thứ tự 55, Phụ lục II Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định: Các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cát Hải; Khu kinh tế, khu công nghệ cao (kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo quy định của Chính phủ) thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ quy định trên, kể từ ngày 01/01/2012 - ngày Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 có hiệu lực thi hành, đất của dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Việc xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư từng thời kỳ.

2. Công văn số 1841/TCT-CS ngày 08/5/2020 về chính sách thuế nhà thầu

Trường hợp Công ty Krones AG ký hợp đồng với Công ty TNHH nước tinh khiết Núi Tiên để cung cấp hàng hóa theo điều kiện thương mại CIF/CIP/DAP - Incoterms 2010 kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử...đồng thời các Bên ký Phụ lục hợp đồng liệt kê từng phần giá trị hợp đồng, trong đó có giá trị phần “đóng gói” ở nước ngoài về “vận chuyển” từ nước ngoài về đến cảng/sân bay ở Việt Nam thì phần giá trị đóng gói, vận chuyển từ nước ngoài về đến cảng/sân bay ở Việt Nam là các chi phí mà người bán (Công ty Krones AG) chịu phải được tính, cấu thành trong giá trị hàng hóa (máy móc thiết bị), không được xác định là các dịch vụ tách rời do Công ty Krones AG cung cấp cho Công ty TNHH nước tinh khiết Núi Tiên ở nước ngoài. Vì vậy, Công ty Krones AG thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 103/2014/TT-BTC và giá trị hàng hóa tính thuế nhà thầu trong trường hợp này bao gồm cả giá trị đóng gói, vận chuyển ở nước ngoài về đến cảng/sân bay ở Việt Nam.

3. Công văn số 1845/TCT-CS ngày 08/5/2020 về việc hỗ trợ hủy bỏ thông báo kết quả hủy hóa đơn

Căn cứ quy định tại điểm 1.3 Phụ lục 1 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Chi nhánh Công ty TNHH Trung Linh Phát thực hiện thông báo phát hành với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp thì phải đảm bảo nguyên tắc khi tạo hóa đơn không được tạo trùng số hoá đơn trong cùng ký hiệu với các hóa đơn do Chi nhánh Công ty đã phát hành trước đây. Việc Công ty gửi thông báo phát hành hoá đơn lần thứ 2 cho 1.500 số hoá đơn, Mẫu số 01 GTKT3/001, ký hiệu ký hiệu TL/17P, từ số 0000001 đến 0001500 giống hoàn toàn với Thông báo phát hành hoá đơn gửi lần đầu từ 17/11/2017 là không đúng quy định và cũng là sai sót của cơ quan Thuế khi chấp nhận thông báo phát hành của Công ty.

Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định kiểm tra về tình hình kê khai, nộp thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của 1.500 số hóa đơn ký hiệu Mẫu số 01 GTKT3/001, ký hiệu ký hiệu TL/7P, từ số 0000001 đến 0001500 mà Công ty đã sử dụng và trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, Cục Thuế xem xét và xử lý vướng mắc về việc sử dụng hóa đơn của Công ty TNHH Trung Linh Phát.

4. Công văn số 1915/TCT-CS ngày 13/5/2020 về việc xử lý hồ sơ ghi nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp của hộ gia đình

- Tại Điều 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất:

“Điều 12. Ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP…”

- Tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP quy định:

“5. Không thực hiện ghi nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc nhận Thông báo của cơ quan thuế về tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng có Đơn đề nghị ghi nợ kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành trở về sau; trừ đối tượng là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp hộ gia đình ông Tô Phú Khánh đã nộp hồ sơ hợp lệ ghi nợ tiền sử dụng đất kèm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ ngày 28/11/2019, đến ngày 09/12/2019 ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình ông Tô Phú Khánh, đồng thời ngày 09/12/2019, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Vĩnh Lợi - tỉnh Bạc Liêu đã có Phiếu chuyển thông tin địa chính xác định nghĩa vụ tài chính theo phản ánh tại công văn số 35/CT-NVDTPC ngày 16/01/2020 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu thì trường hợp hộ gia đình ông Tô Phú Khánh thuộc trường hợp được ghi nợ theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

5. Công văn số 1918/TCT-CS ngày 13/5/2020 về thuế giá trị gia tăng

Về thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam, tiếp theo các công văn trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Trường hợp Cục thuế TP. Hải Phòng đã kiểm tra xác định thời điểm dự án đầu tư chính thức đi vào hoạt động thì Cục thuế thực hiện xử lý việc hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật (nêu tại điểm 1 công văn này) và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Cục thuế tự chịu trách nhiệm về kết quả xử lý của Cục thuế và có trách nhiệm báo cáo cơ quan Kiểm toán Nhà nước.

- Trường hợp Cục thuế TP. Hải Phòng chưa kiểm tra xác định thời điểm dự án đầu tư chính thức đi vào hoạt động thì đề nghị Cục thuế Hải Phòng thực hiện theo công văn số 2048/TCT-CS ngày 22/5/2019, công văn số 3331/TCT-CS ngày 21/8/2019 của Tổng cục Thuế gửi Cục thuế TP. Hải Phòng.

6. Công văn số 1928/TCT-CS ngày 13/5/2020 về thuế giá trị gia tăng

Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà có trụ sở chính tại tỉnh Hòa Bình, thành lập Chi nhánh Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà - Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà (sau đây gọi là Chi nhánh - Ban Quản lý) tại Hà Nội để thay mặt Công ty trực tiếp quản lý Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn 2, nâng công suất lên 600.000 m3/ngđ, Chi nhánh - Ban Quản lý là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, lưu trữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Chi nhánh - Ban Quản lý phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế theo quy định tại điểm 3b Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình tại công văn số 75/CT-NVDTPC ngày 13/01/2020: trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà thành lập Chi nhánh Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà – Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà, Chi nhánh - Ban Quản lý chỉ có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp quản lý, tổ chức triển khai Dự án đầu tư hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn 2, Chi nhánh - Ban Quản lý không tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh; nếu Dự án đầu tư không hình thành doanh nghiệp mới, Chi nhánh – Ban Quản lý không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện kê khai tập trung tại trụ sở chính.

7. Công văn số 1936/TCT-CS ngày 13/5/2020 về thuế giá trị gia tăng

Trường hợp Công ty Cổ phần Bất động sản Capella (trụ sở tại Hà Nội) thực hiện dự án đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Liêm giai đoạn 2 tại Hà Nam, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Trường hợp, Công ty Cổ phần Bất động sản Capella (Công ty mẹ) đang thực hiện dự án đầu tư thì thành lập Công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Capella Hà Nam để thay mặt Công ty mẹ thực hiện dự án đầu tư nêu trên theo quy định của pháp luật thì khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, Công ty Cổ phần Bất động sản Capella phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho Công ty TNHH Đầu tư Capella Hà Nam để Công ty TNHH Đầu tư Capella Hà Nam thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.

8. Công văn số 1939/TCT-CS ngày 13/5/2020 về chính sách thuế

- Tại khoản 8 Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định: “8. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERS) lần đầu của doanh nghiệp được cấp chứng chỉ giảm phát thải; các lần chuyển nhượng tiếp theo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hoạt động kinh doanh chứng chỉ CERS là một trong các hoạt động của dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ CERS được hưởng ưu đãi theo điều kiện địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Trường hợp hoạt động kinh doanh chứng chỉ CERS là hoạt động của Công ty nhưng không nằm trong các hoạt động của dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì Công ty được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ CERS lần đầu theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nêu trên, các lần chuyển nhượng tiếp theo nộp thuế TNDN theo quy định. Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.

Trân trọng!