Kính gởi: Anh/chị Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thủ tục Thuế

Văn phòng kính gởi anh/chị văn bản mới trong kỳ


1. Công văn số 1643/TCT-TTKTT ngày 27/4/2020 về việc xử lý vướng mắc sau kiểm tra hoàn thuế đối với doanh nghiệp

1. Về thuế TNDN:

Trường hợp doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh khoản thu nhập theo bút toán tăng công nợ, tăng lợi nhuận là do điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận thì áp dụng theo quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 14/02/2017 của Chính phủ và Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

2. Về thuế GTGT:

Trường hợp nếu Cục Thuế tỉnh Bình Định thu thập đủ căn cứ xác định việc điều chỉnh của doanh nghiệp liên quan đến doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan hải quan theo quy chế phối hợp Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan để xử lý theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

Đồng thời, doanh nghiệp phải điều chỉnh tổng doanh thu của hàng hóa bán ra trong kỳ tương ứng đối với khoản ghi tăng doanh thu xuất khẩu năm 2018 và khoản ghi tăng lợi nhuận năm 2017 để xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ liên quan theo Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi tại Khoản 9, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

2. Công văn số 1653/TCT-DNL ngày 27/4/2020 về việc hướng dẫn kê khai, nộp thuế

Về việc nộp thuế TNDN của cơ sở hạch toán phụ thuộc đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN, căn cứ quy định pháp luật thuế TNDN, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2352/TCT-CS ngày 30/5/2016 trả lời Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đồng thời gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện.

Do đó, trường hợp Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung có 02 chi nhánh (Nhà máy thủy điện A Lưới và Nhà máy điện mặt trời Cư Jút) hạch toán phụ thuộc và đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN thì EVNCHP thực hiện khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính (tỉnh Đà Năng) và xác định số thuế nộp tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Đắc Nông theo hướng dẫn tại công văn số 2352/TCT-CS ngày 30/5/2016 nêu trên. Đối với phần chi phí quản lý doanh nghiệp không tách riêng được, EVNCPH phân bổ cho từng chi nhánh theo tỷ lệ phần trăm doanh thu của từng chi nhánh so với tổng doanh thu của công ty trong kỳ tính thuế.

Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung thực hiện kê khai thuế GTGT đối với Nhà máy điện mặt trời Cư Jút và Nhà máy thủy điện A Lưới tại trụ sở chính (thành phố Đà Nẵng) và xác định riêng số thuế GTGT phát sinh phải nộp của từng nhà máy để nộp vào kho bạc địa phương nơi có nhà máy sản xuất điện (tỉnh Đắk Nông, tỉnh Thừa Thiên Huế). Số thuế GTGT phát sinh phải nộp từng nhà máy được xác định bằng số thuế GTGT đầu ra trừ (-) số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất điện tương ứng tại từng nhà máy. Đối với số thuế GTGT đầu vào liên quan đến chi phi quản lý doanh nghiệp phát sinh tại văn phòng Đà Nẵng không thể tách riêng được Công ty thực hiện phân bổ cho từng chi nhánh theo tỷ lệ phần trăm doanh thu của từng chi nhánh so với tổng doanh thu của công ty trong kỳ tính thuế.

Từ ngày 1/7/2020 đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Nông hướng dẫn đơn vị thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Công văn số 1660/TCT-CS ngày 27/04/2020 về việc giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp tại công văn số 2809/CT-NVDTPC ngày 11/12/2019, Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi PILMICO Việt Nam (PilMico International Pter.Ltd là một trong những cổ đông sáng lập) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (đã nộp lệ phí trước bạ), sau đó chuyển đổi thành Công ty TNHH PILMICO Việt Nam (PilMico International Pter.Ltd là chủ sở hữu duy nhất). Theo đó, sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Công ty TNHH PILMICO Việt Nam đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thửa đất và tài sản trên đất nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được xem xét miễn lệ phí trước bạ nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm b khoản 18 Điều 5 Thông tư số 301/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

4. Công văn số 1665/TCT-QLN ngày 27/4/2020 về việc không tính tiền chậm nộp

Trường hợp Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô Thị Tây Ninh thực hiện cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì Công ty thuộc trường hợp được xem xét không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Tây Ninh để được hướng dẫn lập hồ sơ và xem xét giải quyết không tính tiền chậm nộp theo quy định.

5. Công văn số 1681/TCT-DNL ngày 28/4/2020 về chính sách thuế đối với khoản tiền nhận được từ Công ty bảo hiểm

Trường hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ký hợp đồng phân phối bảo hiểm với Công ty bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam, theo hợp đồng, Ngân hàng nhận được khoản phí gia nhập trả trước từ Công ty bảo hiểm để thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, Ngân hàng phải xuất hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định.

Trường hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhận khoản phí gia nhập trả trước mà không trực tiếp cung cấp các dịch vụ nêu trên cho Công ty bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam thì khoản tiền Ngân hàng nhận được không thuộc đối tượng phải kê khai, nộp thuế GTGT. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam căn cứ theo khoản tiền nhận được để lập chứng từ thu và kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.

6. Công văn số 1744/TCT-CS ngày 04/5/2020 về chính sách thuế TNDN liên quan đến các dịch vụ hỗ trợ

Trường hợp Công ty CP đầu tư TNG Holdings Việt Nam (sau đây gọi là TNG) cung cấp các dịch vụ hỗ trợ quản lý, vận hành chuyên sâu cho các Công ty khách hàng (bao gồm Công ty con, đơn vị thành viên và các doanh nghiệp khảo phù hợp với quy định của pháp luật (hỗ trợ quản lý, hỗ trợ nhân sự, hỗ trợ giám sát...) dưới hình thức hợp đồng thoả thuận, TNG xuất hoá đơn cho các Công ty khách hàng và ghi nhận doanh thu theo quy định, nếu các khoản phí dịch vụ Công ty khách hàng trả cho TNG đáp ứng điều kiện tại Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành và các khoản chi phí dịch vụ của các giao dịch liên kết được xác định theo quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, khoản chi đảm bảo theo dõi hạch toán cụ thể (có đầy đủ hồ sơ theo dõi chi tiết về nội dung, khối lượng công việc, hiệu quả công việc) đúng bản chất thực tế theo quy định của pháp luật thì khoản chi phí này là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty khách hàng.

7. Công văn số 1746/TCT-CS ngày 04/5/2020 về thuế GTGT đầu vào hàng xuất khẩu

3. Tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế quy định về nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế:

“Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thể am tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.”

4. Tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên, năm 2017 Công ty TNHH MTV Burim Vina có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu đủ điều kiện khấu trừ nhưng Công ty không kê khai khấu trừ mà hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2017. Cục Thuế tỉnh Hưng Yên thực hiện kiểm tra chấp hành pháp luật thuế tại trụ sở Công ty đã phát hiện và loại khỏi chi phí được trừ đối với số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu nêu trên đồng thời ban hành quyết định truy thu, xử phạt đối với hành vi khai sai thuế TNDN. Công ty đã nộp đầy đủ số thuế TNDN truy thu và tiền xử phạt theo quyết định thì việc khai bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

8. Công văn số 1809/TCT-QLN ngày 08/5/2020 về việc gia hạn nộp thuế

Cục Thuế tỉnh Bình Định căn cứ hồ sơ cụ thể của người nộp thuế đề nghị gia hạn nộp thuế do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tại nạn bất ngờ để xử lý theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

Về việc gia hạn nộp thuế cho người nộp thuế bị ảnh hưởng của dịch bệnh

Covid 2019, ngày 8/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản số 1563/TCT-KK ngày 20/4/2020 về việc tổ chức triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định nghiên cứu quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế thực hiện xử lý gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho người nộp thuế đúng quy định.

9. Công văn số 1816/TCT-QLN ngày 08/5/2020 về việc nợ thuế của Chi nhánh Nhà máy lọc hóa dầu Nam Việt

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Cần Thơ thì tính đến ngày 31/10/2019, Chi nhánh NVP nợ thuế GTGT, TTĐB và tiền chậm nộp là 103 tỷ đồng, Cục Thuế thành phố Cần Thơ đã thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản và cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá tri sử dụng đối với Chi nhánh NVP. Toàn bộ tài sản đã được cầm cố thế chấp tại ngân hàng BIDV, không thuộc diện kê biên theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định 166/2013/NĐ-CP, Công ty Nam Sông Hậu mua lại toàn bộ nợ của Công ty. Nam Việt - Công ty mẹ của Chi nhánh NVP, việc xử lý tài sản đang chờ ý kiến của Ngân hàng BIDV. Chi nhánh NVP không có tiền, tài sản do bên thứ ba nắm giữ nên không thể thực hiện biện pháp cưỡng chế thu tiền, tài sản do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Chi nhánh NVP theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Đồng thời, Cục Thuế tiếp tục phối hợp với Ngân hàng BIDV để theo dõi tiến độ xử lý tài sản, có biện pháp đảm bảo thu được tiền thuế, tiền chậm nộp còn nợ theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết 42/2017/QH14, nếu có thông tin, điều kiện đề thực hiện biện pháp cưỡng chế trước đó thì thực hiện biện pháp cưỡng chế trước để bảo đảm thu được số tiền thuế, tiền phạt theo quy định tại khoản 7 Điều 19 Nghị định 129/2013/NĐ-CP.

Sau khi xử lý tài sản xong mà Chi nhánh NVP không có khả năng nộp thuế thì xem xét xử lý trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại Điều 54, Điều 55 Luật Quản lý thuế.

Trân trọng!