Kính gởi: Anh/chị Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thủ tục Thuế

Văn phòng kính gởi văn bản mới trong kỳ, trong đó tiêu biểu:

1. Công văn số 5310/BTC-TCT ngày 29/4/2020 về việc tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19

          Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 5310/BTC-TCT ngày 29/4/2020 v/v tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19

Bộ Tài chính yêu cầu:

1. Các cơ quan Thuế chủ động tuyên truyền, thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho tất cả các thông báo ngừng/nghỉ của CNKD không phụ thuộc vào thời gian gửi thông báo ngừng/nghỉ kinh doanh đến cơ quan Thuế.

2. Trường hợp có thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc tạm ngừng/nghỉ do dịch bệnh mà có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của CNKD thì cơ quan Thuế kiểm tra và xem xét giải quyết việc ngừng/nghỉ của CNKD theo quy định kể từ ngày thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

          Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 hướng dẫn về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; cụ thể:

1. Các trường hợp được tạm dừng gồm có:

+ Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 1 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

+ Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

2. Các điều kiện cụ thể để được tạm dừng đóng:

Doanh nghiệp thuộc một trong hai trường hợp nêu trên nếu có một trong các điều kiện sau đây sẽ được tạm dừng:

- Không bố trí được việc làm cho NLĐ, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

- Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

- Đã đóng đủ BHXH đến tháng 01/2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm trừ từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01/2020.

Số lao động nêu trên chỉ bao gồm người làm việc theo HĐLV, HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

3. Công văn số 1447/TCT-KK ngày 08/4/2020 về việc đăng ký, kê khai nộp thuế đối với Dự án đầu tư

          Trường hợp Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH một thành viên có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định, là chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Cái Mép tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng không thành lập đơn vị trực thuộc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các hóa đơn đầu vào, đầu ra đối với hoạt động của dự án đều đứng tên và mã số thuế của Tổng công ty thì:

Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH một thành viên có trách nhiệm tính và tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Cái Mép cho Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kết thúc năm tính thuế, Tổng công ty làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại cơ quan thuế nơi đặt trụ sở chính cho toàn bộ hoạt động kinh doanh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Cái Mép đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý theo quy định Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính).

Kể từ ngày 01/7/2020, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH một thành viên thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

4. Công văn số 1486/TCT-DNL ngày 14/4/2020 về việc kê khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào đối với dịch vụ viễn thông

          Theo báo cáo của VNPT, kỳ cước viễn thông, truyền hình, công nghệ thông tin của Tập đoàn từ 00 giờ 00 phút 00 giây ngày đầu tiên của tháng đến 23 giờ 59 phút 59 giây của ngày cuối cùng của tháng đó. Căn cứ các quy định nêu trên và tính chất của hoạt động viễn thông, Tổng cục Thuế hướng dẫn VNPT như sau:

Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ viễn thông, truyền hình, công nghệ thông tin của VNPT thực hiện chậm nhất không quá bảy ngày kế tiếp kể từ ngày kết thúc kỳ cước viễn thông, truyền hình, công nghệ thông tin nhưng VNPT (bao gồm cả đơn vị trực thuộc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, công nghệ thông tin) thực hiện kê khai thuế GTGT theo kỳ phát sinh cung cấp dịch vụ.

5. Công văn số 1524/TCT-DNNCN ngày 17/4/2020 về thuế TNCN đối với tiền lương do làm việc ngày nghỉ phép

Tại công văn số 64/QHLĐTL-TL ngày 21/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến về ngày chưa nghỉ phép hàng năm như sau: trường hợp người sử dụng lao động đã quy định lịch nghỉ hàng năm theo quy định tại Khoản 2 Điều 111 Bộ Luật Lao động, nhưng vì một lý do nào đó người sử dụng lao động yêu cầu người lao động đi làm vào những ngày nghỉ hàng năm thì thời gian này là thời gian làm thêm giờ.

Căn cứ quy định hiện hành và ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trường hợp Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam yêu cầu người lao động làm việc vào ngày nghỉ phép hàng năm và thanh toán tiền lương cho những ngày này theo hình thức làm thêm giờ thì phần thu nhập trả cao hơn so với tiền lương ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

6. Công văn số 1564/TCT-CS  ngày 20/4/2020 về hóa đơn điện tử

Theo trình bày tại công văn số 93/CT-TTKT1 của Cục Thuế tỉnh Long An: Công ty TNHH MTV Busyrun Vina thuê toàn bộ 02 nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Genii Intemational tại địa chỉ lô D02-1a, đường số 5, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, Long An để hoạt động sản xuất kinh doanh (cùng ngành nghề với Công ty TNHH MTV Genii lntemational); Kể từ khi Công ty TNHH MTV Busyrun Vina đi vào hoạt động thì Công ty TNHH MTV Genii Intemational ngừng hoạt động sản xuất, chỉ còn làm gia công và cho thuê nhà xưởng. Như vậy, trường hợp Công ty TNHH Busyrun Vina đã kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh và ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Genii Intemational thì Công ty TNHH MTV Busyrun Vina không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

7. Công văn số 1606/TCT-DNL ngày 22/4/2020 về thuế GTGT đối với dịch vụ thư tín dụng (L/C) của các Tổ chức tín dụng

Tại Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc Hội có quy định:

- Tại khoản 15 Điều 4:

“15. Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản là việc cung ứng phương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng và các dịch vụ thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài khoản của khách hàng”.

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, kể từ ngày 01/01/2011, khi Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 có hiệu lực thi hành thì thư tín dụng (L/C) là hình thức cung ứng dịch vụ thanh toán, do vậy sẽ không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định.

Trân trọng!