Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thủ tục Thuế kính gởi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 04, tháng Mười hai năm 2019. Trong đó tiêu biểu có:
1. Công văn số 5205/TCT-CS ngày 12/12/2019 về việc áp dụng chính sách thuế đối với Công ty Cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam
- Hoạt động chuyển nhượng bất động sản thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.
- Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh lập hóa đơn, kê khai và nộp thuế GTGT theo quy định.
- Cơ sở kinh doanh phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thì thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.
- Về chi phí lãi tiền vay thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015).
Trường hợp, Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam thực hiện ký hợp đồng ủy thác đầu tư với bà Dương Thị Hướng thì trước khi xử lý về thuế, đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh rà soát tình hình thực tế để làm rõ: hoạt động ủy thác đầu tư nêu trên có phù hợp với quy định của pháp luật hay không; cá nhân bà Dương Thị Hướng có đáp ứng điều kiện về kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản không; mối quan hệ liên kết giữa Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) và bà Dương Thị Hướng để báo cáo Ngân hàng Nhà nước về hợp đồng tín dụng giữa bà Dương Thị Hướng và Sacombank có phù hợp với quy định của pháp luật về ngân hàng hay không.
2. Công văn số 5246/TCT-QLN ngày 16/12/2019 về việc gửi thông báo mẫu 07/QLN qua email
Đối với khoản nợ từ ngày thứ 31 trở lên, kể từ ngày hết hạn nộp thuế, công chức thuế phải lập thông báo theo mẫu số 07/QLN để gửi cho người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế đã đăng ký địa chỉ email với cơ quan thuế và đề nghị nhận thông tin qua email, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang có đủ điều kiện để triển khai thì Cục Thuế thực hiện gửi Thông báo 07/QLN bằng hình thức gửi thư điện tử và sử dụng chữ ký số thay thế bằng hình thức văn bản giấy.
3. Công văn số 5247/TCT-QLN ngày 16/12/2019 về việc điều chỉnh tiền chậm nộp tiền thuế
Trường hợp năm 2019 Công ty TNHH Đồng Việt thực hiện khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014 lần 1 và lần 2 làm tăng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp dẫn đến phát sinh tiền chậm nộp tiền thuế, trường hợp Công ty khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân lần 3 trước khi cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế và đúng với nội dung kinh tế, đúng với quy định của pháp luật, làm giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp thì Công ty được tính lại tiền chậm nộp tiền thuế theo quát định của pháp luật. Cục Thuế thực hiện rà soát lại nghĩa vụ và điều chỉnh lại tiền chậm nộp tiền thuế cho Công ty.
4. Công văn số 5252/TCT-CS ngày 16/12/2019 về việc lập hóa đơn
Công ty TNHH Seiko Precision Parts Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất có Giấy chứng nhận đầu tư sản xuất, gia công, lắp ráp các loại linh kiện, bộ phận từ cao su của máy tự động và được Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cho phép thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán hàng hoá vào nội địa. Khi phát sinh các hoạt động này, Công ty phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá tại Việt Nam để kê khai, nộp thuế riêng đối với các hoạt động này, không hạch toán chung với hoạt động sản xuất để Xuất khẩu.
- Về phương pháp tính thuế GTGT đối với hoạt động quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán hàng hoá vào nội địa được xác định theo hồ sơ khai thuế GTGT theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính.
- Về hóa đơn sử dụng khi thu tiền từ hoạt đồng quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và tiền phân phối bán hàng hóa vào nội địa thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính và Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.
5. Công văn số 5254/TCT-CS ngày 16/12/2019 về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư
Trường hợp Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước tại Đà Nàng có dự án đầu tư mới tại Tiền Giang đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế; Chi nhánh tại Tiền Giang chưa có sổ sách theo dõi riêng (sổ sách do chủ đầu tư theo dõi), chưa mở tài khoản ngân hàng, chi nhánh chỉ được chủ đầu tư giao quản lý, theo dõi tiến độ và báo cáo tiến độ dự án thì Công ty lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh tại trụ sở chính.
6. Công văn số 5296/TCT-HTQT ngày 18/12/2019 về chính sách thuế đối với thu nhập từ lãi vay của Công ty TNHH Cà phê Ngon (Công ty) trả cho Ngân hàng xuất nhập khẩu Ấn Độ và Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC)
Trường hợp Chính phủ Việt Nam không cho phép miễn thuế đối với lãi tiền vay trả cho Ngân hàng xuất nhập khẩu ấn Độ thì lãi tiền vay do Công ty trả cho Ngân hàng xuất nhập khẩu ấn Độ sẽ không thuộc đối tượng miễn thuế tại Khoản 3, Điều 11, Hiệp định thuế Việt Nam - Ấn Độ. Đề nghị Cục Thuế rà soát việc kê khai thuế, nộp thuế đối với việc chi trả lãi vay cho Ngân hàng xuất nhập khẩu ấn Độ của Công ty để xử lý hành vi vi phạm về thuế theo đúng quy định.
IFC được miễn thuế tại Việt Nam đối với thu nhập phát sinh từ các hoạt động và giao dịch theo Điều lệ hoạt động của IFC. Về thủ tục miễn thuế, Công ty phải nộp hồ sơ đề nghị miễn thuế theo quy định tại Điều 47, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế. Đối với khoản thu nhập từ tiền lãi vay trả cho IFC đã phát sinh nhưng Công ty không kê khai nộp thuế và không nộp hồ sơ đề nghị miễn thuế thì sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật hiện hành.
7. Công văn số 5305/TCT-DNL ngày 18/12/2019 về chính sách thuế đối với chi phí phát sinh liên quan đến tài sản cố định phục vụ người lao động tại doanh nghiệp được đầu tư bằng nguồn Quỹ phúc lợi
Trường hợp Tập đoàn VNPT triển khai đầu tư xây dựng khu thể thao phục vụ cho người lao động làm việc tại VNPT bằng nguồn Quỹ phúc lợi của Tập đoàn thì Tập đoàn không trích khấu hao TSCĐ để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
Trân trọng!