Kính gởi: Anh/chị Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thủ tục Thuế
kính gởi anh/chị văn bản mới trong kỳ

1. Công văn số 4985/TCT-DNL ngày 02/12/2019 về việc hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử
1. Về lập hóa đơn điện tử và thời điểm tính thuế giá trị gia tăng (GTGT)
Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đêm điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tàichính thì Tổng công ty và các đơn vị thành viên (các Công ty con, các Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty, các chi nhánh trực thuộc các Công ty con) được phép sử dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/15/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Tổng công ty Gas Petrolimex và các đơn vị thành viên (ứng với 1 mã số thuế) có thể đăng ký sử dụng 02 ký hiệu hóa đơn trong một mẫu hóa đơn GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1.2, 1.3 Phụ lục 1 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính để phục vụ yêu cầu quản lý tại đơn vị. Tổng công ty và các đơn vị thành viên phải thực hiện lập hóa đơn điện tử theo đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc số hóa đơn điện tử liên tục theo trình tự thời gian tại từng ký hiệu hóa đơn điện tử.
Tổng công ty Gas Petrolimex và các đơn vị thành viên thực hiện tính, khai thuế GTGT tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền đối với hoạt động bán hàng hóa và tại thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ đối với hoạt động cung ứng dịch vụ.
2. Về chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử:
Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa Tổng công ty hoặc các đơn vị thành viên với người mua như: hợp đồng kinh tế phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,... thì Tổng công ty Petrolimex Gas hoặc các đơn vị thành viên lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.
3. Về chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy:
Tổng công ty và các đơn vị thành viên được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trong quá trình lưu thông theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.
2. Công văn số 5021/TCT-CS ngày 03/12/2019 về việc hoàn thuế GTGT
- Tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế hướng dẫn:
“2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo tùng năm, từ trường hợp hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều này. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư tư 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng”.
Căn cứ các quy định nêu trên và trình bày của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 3115/CT-KKKTT ngày 17/6/2019 về tình hình thực tế dự án đầu tư của Công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 3115/CT-KKKTT ngày 17/6/2019, cụ thể: trường hợp Công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì đối với số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư phát sinh trong giai đoạn đầu tư trước khi dự án dầu tư hoàn thành, đi vào hoạt động) thì việc hoàn thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.
3. Công văn số 5032/TCT-CS ngày 04/12/2019 về việc sử dụng hóa đơn điện tử
Căn cứ hướng dẫn tại Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ về việc xử lý chuyển tiếp.
Căn cứ các quy định hướng dẫn nêu trên, người bán là các tổ chức, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam đều thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn (bao gồm cả hóa đơn điện tử nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định).
Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, khi các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được đáp ứng thì Cơ quan thuế sẽ thông báo các doanh nghiệp, tổ chức chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ, trước khi Cơ quan thuế thông báo thì các doanh nghiệp, tổ chức tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn, hóa đơn theo quy định tại các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các Thông tư hướng dẫn.
4. Công văn số 5034/TCT-CS ngày 04/12/2019 về mẫu Thông báo tiền sử dụng đất đấu giá
- Tại khoản 1, Điều 9 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất:
“1. Đối với tổ chức kinh tế
a) Trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để xác định tiền sử dụng đất: căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất và bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành; số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có) do cơ quan tài chính xác định; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ địa chính do cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp, cơ quan thuế thực hiện xác định và thông báo tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế.
b) Trường hợp áp dụng các phương pháp so sánh, chiết trừ, thu nhập, thặng dư để tính thu tiền sử dụng đất: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ địa chính do cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp; giá đất tính thu tiền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có) do cơ quan tài chính xác định; cơ quan thuế thực hiện xác định và thông báo tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế.
Tại khoản 3, Điều 1 Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 22/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC quy định: “- Việc thông báo giá đất trúng đấu giá và số tiền sử dụng đất phải nộp thực hiện theo quy đinh tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT.”
Căn cứ quy định nêu trên, cơ quan thuế căn cứ hồ sơ địa chính do cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp, xác định và ra thông báo tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BTC nêu trên.
Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, Tổng cục Thuế ghi nhận ý kiến của Cục Thuế về mẫu thông báo nộp tiền sử dụng đất trong trường hợp tổ chức kinh tế trúng đấu giá đất theo quy định tại khoản 3, Điều 1 thông tư số 332/2016/TT-BTC để báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu có quy định phù hợp với thực tế.
Trân trọng!