Kính gởi anh/chị văn bản mới trong kỳ:
1. Công văn số 115/TCT-DNNCN ngày 09/01/2020 về chính sách thuế TNCN đối với khoản trợ cấp bổ sung
Khoản tiền trợ cấp bổ sung hỗ trợ người lao động tìm việc làm mới mà Công ty TNHH quản lý quỹ Manulife Việt Nam chi trả cho bà Ngô Thị Bạch Minh Luân là khoản có tính chất tiền lương, tiền công.
Trường hợp Công ty TNHH quản lý quỹ Manulife Việt Nam chi trả trợ cấp cho bà khi nghỉ việc cao hơn mức quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội mà khoản thu nhập bà nhận được trước thời điểm bà chính thức nghỉ việc, ngày 20/8/2019 thì phần chênh lệch trên đơn vị chi trả khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần trước khi chi trả là đúng theo quy định hiện hành.
Trường hợp trong năm bà có thu nhập từ 02 nơi trở lên thì bà thuộc diện tự quyết toán thuế TNCN theo quy định.
2. Công văn số 152/TCT-DNL ngày 13/01/2020 về việc xác định thuế suất thuế GTGT của hoa tươi, lẵng hoa tươi tặng khách hàng
Trường hợp hoa tươi là sản phẩm trồng trọt được sơ chế cắt và bó thành bó hoa hoặc lẵng hoa, có sử dụng thêm các phụ kiện đi kèm để trở thành một sản phẩm khác với sản phẩm hoa tươi nguyên bản (chỉ sơ chế tách cọng, cắt) ban đầu thì hoa tươi bó, lẵng hoa tươi không thuộc loại sản phẩm sơ chế thông thường quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Do đó, trường hợp Ngân hàng VietinBank khi mua bó hoa, lẵng hoa về tặng khách hàng thực hiện xuất hóa đơn thuế suất 10% và kê khai, nộp thuế theo quy định.
3. Công văn số 211/TCT-KK ngày 17/01/2020 về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT của TCT Lương thực MN
Trường hợp Tổng công ty Lương thực miền Nam và Công ty trực thuộc có phát sinh số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu không đáp ứng đủ điều kiện và các thủ tục quy định tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng thì không được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.
4. Công văn số 217/TCT-DNNCN ngày 17/01/2020 về việc xác định đối tượng đăng ký giảm trừ gia cảnh
- Căn cứ Khoản 5, Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết, hướng dẫn chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng giải thích về người độc thân không nơi nương tựa.
- Căn cứ Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về các khoản giảm trừ Theo các quy định trên Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 75997/CT-TTHT. Trường hợp người lao động làm việc tại Công ty đăng ký người phụ thuộc là cô, dì, chú, cậu, bác ruột vẫn có người thân là anh, chị, em ruột, con có đủ khả năng nuôi dưỡng thì không được coi là người không nơi nương tựa.
5. Công văn số 323/TCT-CS ngày 21/01/2020 về việc lập hóa đơn, chứng từ khi thu lại tiền cước vận tải quốc tế đã trả hộ cho các doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu hàng hóa
Trường hợp Công ty Cổ phần Lâm sản Pisico Quảng Nam sau đây gọi tắt là Công ty Pisico) nhận ủy thác xuất khẩu từ các khách hàng và thỏa thuận thanh toán trước tổng tiền cước thuê tàu cho hãng tàu theo đúng quy định pháp luật là các khoản thu hộ, chi hộ và trường hợp các hãng tàu lập hóa đơn, ghi tên và mã số thuế của khách hàng thì khi thu lại số tiền chi hộ, Công ty Pisico không phải xuất hóa đơn GTGT, không phải kê khai, nộp thuế với các khoản thu hộ, chi hộ mà chỉ lập chứng từ thu, chi theo quy định; trường hợp các nhà cung cấp đã lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của Công ty Pisico thì khi thu lại tiền của khách hàng, Công ty Pisico phải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT theo quy định.
Trường hợp Công ty Pisico nhận ủy thác xuất khẩu hàng hóa và có thu tiền thù lao ủy thác thì Công ty Pisico phải xuất hóa đơn GTGT và khai thuế thuế GTGT theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.
6. Công văn số 326/TCT-CS ngày 21/01/2020 về hóa đơn điện tử
- Tại Điều 14 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn điện tử như sau:
“Điều 14. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/5/2011.
2. Ngoài các nội dung hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này, các nội dung khác được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT- BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính.”
Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 75584/CT-TTHT ngày 1/10/2019, cụ thể:
Trường hợp doanh nghiệp thực hiện khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính thì ngoài các nội dung hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 32/2011/TT-BTC, các nội dung khác được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Do đó, trường hợp doanh nghiệp áp dụng hình thức chiết khấu thương mại cho khách hàng thì thực hiện lập hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại điểm 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.
Trân trọng!