Kính gởi văn bản mới trong kỳ:
1. Công văn số 68/TCT-CS ngày 07/01/2020 về việc kê khai, nộp thuế đối với dịch vụ giáo dục
Ngày 12/6/2017, Bộ Tài chính có công văn số 7686/BTC-CST gửi lấy ý kiến các Bộ liên quan (Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo. Ngày 27/9/2017, Bộ Tài chính đã có công văn số 12906/BTC-CST gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo.
Ngày 28/11/2017, Văn phòng Chính phủ có công văn số 551/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Chính phủ: “1. Thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng quy định của pháp luật về thuế”.
Về lệ phí môn bài đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5065/TCT-CS ngày 13/12/2018 hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố.
Ngoài ra, Nghị định số 139/2016/NĐ-CP và Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài không có quy định miễn lệ phí môn bài đối với đơn vị sự nghiệp là cơ sở y tế, cơ sở giáo dục công lập.
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài và mức thu là 1.000.000 đồng/năm; trường hợp đơn vị sự nghiệp không có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải nộp phí môn bài.”.
2. Công văn số 70/TCT-CS ngày 07/01/2020 về hóa đơn điện tử
1. Về Thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng hoá đơn cho việc bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ đối với tổ chức, chi nhánh và các đơn vị trực thuộc thực hiện theo Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn nêu trên.
2. Về áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, Thông tư số 68/2019/TT-BTC: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư này thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.
3. Công văn số 72/TCT-CS ngày 07/01/2020 về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
Ngày 7/11/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 15888/BTC-CST gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.
Đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai phối hợp và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền trong ngành Công thương, ngành Khoa học & công nghệ để xác định rõ Hợp đồng ký kết giữa Công ty Sika Technology AG và Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam là hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hay là hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hay là hoạt động nhượng quyền thương mại theo quy định của Luật Thương mại. Trên cơ sở đó, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ, hợp đồng, thực tế việc thực hiện hợp đồng giữa các Công ty nêu trên để hướng dẫn áp dụng chính sách thuế nhà thầu theo đúng chế độ, quy định.
4. Công văn số 74/TCT-KK ngày 07/01/2020 về việc đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp
Trường hợp doanh nghiệp có quyết định thành lập địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp phải thực hiện gửi Thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh.
Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh để đăng ký lập địa điểm kinh doanh là vi phạm quy định về thành lập địa điểm kinh doanh. Cơ quan thuế quan lý địa điểm kinh doanh thực hiện xử phạt theo quy định nêu trên và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh, đồng thời thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trên địa bàn biết để thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
5. Công văn số 105/TCT-CS ngày 08/01/2020 về vướng mắc hồ sơ quyết toán tiền thuê đất
Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên tại công văn số 1470/CT-QLĐ ngày 10/4/2019, cụ thể: Trường hợp Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của diện tích đất đang sử dụng không phải nộp tiền thuê đất sang diện tích đất phải nộp tiền thuê đất được sử dụng với mục đích kinh doanh, thương mại) thì không thuộc trường hợp dự án giao đất mới nên không được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 18, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ nêu trên.
Trân trọng!