Kính gởi anh/chị tin tổng hợp văn bản có hiệu lực trong kỳ

1. Công văn số 4704/TCT-CS ngày 18/11/2019 về việc xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dung đất trong trường hợp trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất
Trường hợp xử lý tài sản của Công ty Xây dựng Thủy Lợi 3 tại phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An không, thuộc đối tượng phải sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ (nay là Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ) mà xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai thì Công ty Xây dựng Thủy Lợi 3 phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người sử đất gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai) trước khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
2. Công văn số 4707/TCT-CS ngày 18/11/2019 về hóa đơn điện tử
Nghị định số 119/201 8/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 11/1/2018. Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Cơ quan thuế chưa thông báo doanh nghiệp chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP thì các cơ sở kinh doanh vẫn sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.
Hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 51/2010/ NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì thời điểm lập hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định 51/2010/NĐ-CP và hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Hóa đơn điện tử phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung bắt buộc (bao gồm cả chữ ký điện tử của người bán) theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì được xác định là hóa đơn hợp pháp.
Hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và thông tư số 68/2019/TT-BTC thì thời điểm lập hóa đơn điện tử thực hiện theo hướng dẫn tại điểm e Khoản 1 Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính.
3. Công văn số 4731/TCT-CS ngày 19/11/2019 về việc công khai Thông báo phát hành hóa đơn của Người nộp thuế trên trang thông tin điện tử ngành Thuế
Để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Người nộp thuế và trong thời gian Tổng cục Thuế sửa đổi Quy trình quản lý hoá đơn, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế, Chi cục Thuế các tỉnh, Thành phố giao Trưởng Phòng/bộ phận Tuyên truyền - Hỗ trợ Người nộp thuế chịu trách nhiệm thực hiện tiếp nhận kiểm tra và đăng tải Thông báo phát hành hoá đơn của Người nộp thuế lên trang thông tin điện tử ngành Thuế trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được thông báo phát hành hoá đơn của Người nộp thuế đáp ứng đầy đủ các nội dung theo quy định của Thông tư số 39/2019/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.
4. Công văn số 4741/TCT-DNNCN ngày 19/11/2019 về vướng mắc về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản bồi thường về đất
Tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC về hướng dẫn Các khoản thu nhập được miễn thuế như sau:
“3. Sửa đổi, bổ sung điểm n khoản 1 Điều 3
n.3) Thu nhập từ bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là tiền bồi thường, hỗ trợ do Nhà nước thu hồi đất, kể cả các khoản thu nhập do các tổ chức kinh tế bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện thu hồi đất theo quy định.
Căn cứ để xác định thu nhập từ bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi đất, bồi thường tái định cư và chứng từ chi tiền bồi thường.”
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty tự thoả thuận bồi thường về đất cho hộ gia đình, cá nhân theo hình thức Hợp đồng chuyển nhượng Hợp đồng thoả thuận bồi thường không được phê duyệt của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật thì khoản thu nhập của hộ gia đình, cá nhân nhận được là các khoản bồi thường, hỗ trợ về đất của các Công ty không thuộc đối tượng được miễn thuế TNCN.
5. Công văn số 4743/TCT-DNNCN ngày 19/11/2019 về việc quản lý thuế hoạt động mua bán xe thanh lý
Trường hợp cá nhân trúng đấu giá xe thanh lý nhưng không sử dụng (không đăng ký) mà bán lại cho cá nhân khác thì thực hiện xuất hóa đơn trong các trường hợp cụ thể như sau:
Trường hợp 1: Nếu cá nhân trúng đấu giá xe thanh lý là cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ổn định trong năm có doanh thu lớn hơn 100tr/năm thì khi cá nhân bán lại xe thanh lý cho cá nhân khác (chưa đăng ký tên của mình), cá nhân trúng đấu giá phải xuất hóa đơn cho người mua và kê khai nộp thuế theo quy định đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.
Trường hợp 2: Nếu cá nhân trúng đấu giá xe thanh lý là cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ổn định trong năm có doanh thu từ 100tr/năm trở xuống thì khi cá nhân bán lại xe thanh lý cho cá nhân khác (chưa đăng ký tên của mình), cá nhân trúng đấu giá thuộc diện không được sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.
Trường hợp 3: Nếu cá nhân trúng đấu giá xe thanh lý là cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh thì khi cá nhân bán lại xe thanh lý cho cá nhân khác (chưa đăng ký tên của mình), cá nhân trúng đấu giá thuộc diện được cấp hóa đơn lẻ theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Trân trọng!