Kính gởi: Các anh/chị Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thủ tục Thuế
kính gởi anh/chị văn bản có hiệu lực trong tuần:
1. Công văn số 3550/TCT-DNL ngày 06/9/2019 về vướng mắc về thời gian phân bổ chi phí bao bì luân chuyển

Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Hậu thực hiện phân bổ giá trị bao bì luân chuyển vào chi phi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ là 02 năm thuộc khung cho phép theo quy định của pháp luật, nhưng phải đảm bảo phù hợp với thời gian sử dụng bao bì luân chuyển trong chu kỳ sản xuất kinh doanh thực tế tại đơn vị.

Riêng đối với bao bì luân chuyển là vỏ chai liên quan đến việc xác định giá tính thuế TTĐB đối với bia chai Công ty thương mại phải thực hiện ký cược vỏ chai với đơn vị sản xuất và quyết toán định kỳ hàng quý để xác định số vỏ chai không thu hồi được tương ứng với số tiền đặt cược phải đưa vào doanh thu tính thuế TTĐB. Do vậy, việc công ty thương mại phân bổ giá trị vỏ chai bia vào chi phí trong kỳ là không có cơ sở.

2. Công văn số 3555/TCT-TTKT ngày 09/9/2019 về vướng mắc trong quá trình thanh tra giá chuyển nhượng

Việc xác định doanh thu, chi phí và lợi nhuận trước thuế để tính các tỷ suất phải được thực hiện theo các quy định về tính thuế TNDN. Tỷ suất được xác định theo nguyên tắc này sẽ là tham số để so sánh với các giá trị trong biên độ giá thị trường khi xác định giá thị trường trong thanh tra giá chuyển nhượng.

Nếu xác định đủ căn cứ ấn định xác định giá giao dịch liên kết theo quy định thì cơ quan thuế thực hiện ấn định theo tỷ suất lợi nhuận phù hợp theo Biên độ giá thị trường của các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn.

3. Công văn số 3556/TCT-CS ngày 09/9/2019 về kiến nghị của Công ty TNHH Đại lý thuế Vũng Tàu về thực hiện hóa đơn điện tử

Về nội dung này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2947/TCT-CS ngày 29/07/2019 trả lời Công ty TNHH Đại lý thuế Vũng Tàu.

Theo đó, trường hợp ngày lập hóa đơn điện tử thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và phải có đầy đủ các nội dung của hóa đơn điện tử theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC là hóa đơn điện tử hợp phát Cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn điện tử để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh lập hóa đơn không đúng thời điểm hoặc có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính.

4. Công văn số 3577/TCT-CS ngày 10/9/2019 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

VPĐH Dau Tieng Photovoltatic Solar Power Plant Project In Vietnam (gọi tắt là VPĐH Dau Tieng) là nhà thầu nước ngoài, được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế vào ngày 14/8/2018, đăng ký nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp. Đơn vị ký hợp đồng thiết kế, lắp đặt, và thử nghiệm hệ thống thiết bị quang điện cho Công ty CP Năng lượng Dầu Tiếng Tây Ninh (nhà đầu tư), theo hợp đồng chủ đầu tư thực hiện tạm ứng 10% giá trị hợp đồng vào tháng 7 năm 2018, trước khi VPĐH Dâu Tiếng thành lập, nếu chủ đầu tư đã kê khai, nộp thay thuế nhà thầu theo tỉ lệ (%) cho số tiền tạm ứng này thì nhà thầu không được bù trừ số thuế GTGT chủ đầu tư đã nộp thay khi khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với doanh thu phát sinh của nhà thầu kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế đồng thời không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phát sinh trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế.

5. Công văn số 3580/TCT-CS ngày 10/9/2019 về việc hướng dẫn về thuế nhà thầu

Trường hợp Công ty CP Học thuật thông minh (Công ty) có ký hợp đồng mua thương hiệu với một tổ chức giáo dục ở nước ngoài không đặt trụ sở tại Việt Nam, hàng năm sẽ phát sinh phải trả phí bản quyền (mục đích: sử dụng thương hiệu của đối tác vào mục đích quảng cáo) và việc mua tài khoản học tiếng anh, giáo trình từ đối tác thì Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định trước khi thanh toán cho tổ chức giáo dục ở nước ngoài.

6. Công văn số 3589/TCT-HTQT ngày 11/9/2019 về việc hướng dẫn miễn thuế cho ông Kesavan Nagaian

Trường hợp ông Kesavan là cá nhân không cư trú, làm việc tại Việt Nam với tư cách là trưởng đại diện VPĐD Silverlake Symmetri (SINGAPORE) PTE LTD, ông phải kê khai và nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ công việc làm công nêu trên theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007. Trường hợp ông Kesavan thỏa mãn đồng thời các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 15 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore thì ông Kesavan không phải nộp thuế TNCN tại Việt Nam. Ông Kesavan phải thực hiện nộp hồ sơ miễn giảm thuế theo quy định tại Khoản 1 3 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Nếu ông Kesavan không nộp hồ sơ đề nghị áp dụng Hiệp định, đề nghị Cục thuế TP. Hà Nội yêu cầu ông Kesavan kê khai và nộp thuế theo đúng quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

7. Công văn số 3614/TCT-DNNCN ngày 12/9/2019 về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in và ủy quyền

- Trường hợp Ngân hàng TMCP Á Châu có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ tự in thì phải nộp hồ sơ cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý là Các thuế thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp Ngân hàng TMCP Á Châu có đủ các điều kiện nêu tại Điều 1, Phần A Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính thì được tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Các thuế thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với tình hình thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân của Ngân hàng TMCP Á Châu, ra thông báo chấp thuận việc đăng ký chứng từ khấu trừ; trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo nêu rõ lý do không chấp thuận để Ngân hàng được biết.

- Trường hợp Ngân hàng TIVICP Á Châu trả các khoản thu nhập và đã khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân thì Ngân hàng cung cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên có nhu cầu tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu có thể ủy quyền bằng văn bản cho cấp dưới ký thừa ủy quyền chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Văn bản uỷ quyền phải quy định cụ thể thời hạn, phạm vi uỷ quyền và phải gửi cơ quan thuế cùng văn bản, hồ sơ giao dịch lần đầu trong khoảng thời gian uỷ quyền.

8. Công văn số 3623/TCT-CS ngày 12/9/2019 về đơn giá thuê đất

Trường hợp dự án được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/01/2016       mà đơn giá cho thuê đất xác định theo quy định tại một trong các Quyết định (Quyết định số 210A-TC/VP ngày 01/4/1990, Quyết định số 1417/TC/TCĐN ngày 30/12/1994, Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC ngày 24/02/1998, Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000, Quyết định số 1357TC/QĐ-TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính) nhưng tất cả ba loại giấy tờ (Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, ban hành, ký kết không ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất và đang sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đã ghi tại quyết định, hợp đồng cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì việc xác định và thu nộp tiền thuê đất cho thời hạn thuê đất còn lại (không bao gồm trường hợp đã được gia hạn thời gian thuê đất) thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 333/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp có ý kiến khác nhau về đơn giá thuê đất giữa người thuê đất với cấp có thẩm quyền về xác định đơn giá thuê đất thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là người quyết định cuối cùng.

Trân trọng!