Kính gởi: anh/chị Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thủ tục Thuế
Kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 02, tháng Chín năm 2019. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 3437/TCT-TTKT ngày 29/8/2019 về việc xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra, kiểm tra

Trường hợp khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế và qua công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện hồ sơ khai thuế có sai sót thì:

- Đối với các hoá đơn đầu ra: Hoá đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh kỳ thuế phát sinh hoá đơn đó.

- Đối với các hóa đơn đầu vào: Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, các hóa đơn đầu vào sai sót được phát hiện sẽ không được kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hoá đơn bỏ sót do không đủ điều kiện khấu trừ theo quy định.

Người nộp thuế được hạch toán thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ này vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.

2. Công văn số 3470/TCT-DNL ngày 30/8/2019 về việc chính sách thuế TNDN đối với khoản đầu tư ra nước ngoài

Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp quy định:

“4. Doanh nghiệp không trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư ra nước ngoài.”

Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 48/2019/TT-BTC hướng dẫn xử lý các khoản dự phòng đầu tư ra nước ngoài đã trích lập như sau:

“5. Số dư dự phòng các khoản đầu tư ra nước ngoài mà doanh nghiệp đã trích lập đến trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành (nếu có) được hoàn nhập, ghi giảm chi phí tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2019.”

Căn cứ quy định nêu trên, năm 2018 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín có trích lập dự phòng đầu tư ra nước ngoài số tiền 210.633.736.930 đồng, đề nghị Ngân hàng hoàn nhập và ghi giảm chi phí số tiền đã trích lập nêu trên để tính thuế TNDN phải nộp tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2019.

3. Công văn số 3493/TCT-DNNCN ngày 03/9/2019 về việc hướng dẫn về miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (PNN) đối với tổ chức

- Tại khoản 2 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 quy định:

“Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về việc Cơ quan Thuế ra quyết định miễn, giảm thuế sử dụng đất PNN thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn (trường hợp này áp dụng theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016). Ứng dụng TMS hiện nay đã được thiết kế phải nhập quyết định miễn, giảm thuế sử dụng đất PNN là phù hợp với quy định tại văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

4. Công văn số 3496/TCT-DNNCN ngày 03/9/2019 về chính sách thuế đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

Trường hợp UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Vì có ký hợp đồng giao khoán cho cá nhân để thực hiện và đứng ra thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ thì cá nhân cung cấp dịch vụ có doanh thu là đối tượng phải nộp lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ và thuộc trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán theo hướng dẫn tại Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh.

5. Công văn số 3497/TCT-CS ngày 03/9/2019 về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chiết khấu hàng bán

Trường hợp theo hợp đồng bán hàng với các khách hàng ở nước ngoài, Công ty Pou Sung Việt Nam có thỏa thuận việc chiết khấu thương mại theo doanh số bán hàng của các khách hàng ở nước ngoài thì:

Công ty Pou Sung Việt Nam phải điều chỉnh giảm doanh thu, lập hóa đơn điều chỉnh và căn cứ vào đó để điều chỉnh doanh số bán ra, thuế đầu ra...đảm bảo phù hợp với nguyên tắc kế toán và quy định pháp luật về hóa đơn hiện hành.

Trường hợp này, số tiền chiết khấu thương mại khách hàng nước ngoài được hưởng không phải là một khoản thu nhập nên không thuộc diện chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam.

Nếu Công ty Pou Sung Việt Nam không thực hiện điều chỉnh giảm doanh thu, lập hóa đơn điều chỉnh thì khoản tiền Công ty Pou Sung Việt Nam chuyển cho các khách hàng ở nước ngoài chưa đủ cơ sở chứng minh đây là khoản chiết khấu thương mại (chương trình khuyến mại phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền).

Do đó, khoản tiền này được xác định là khoản chi phí hỗ trợ cho hoạt động bán hàng của Công ty Pou Sung Việt Nam (các khách hàng ở nước ngoài phát sinh thu nhập tại Việt Nam). Vì vậy, Công ty Pou Sung Việt Nam có trách nhiệm khai, khấu trừ, nộp thay thuế TNDN thay cho các khách hàng ở nước ngoài theo quy định.

6. Công văn số 3504/TCT-CS ngày 04/9/2019 về vướng mắc về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận tại công văn số 5390/CT-TTKT2 nêu trên: Công ty Vận hành Điện (Công ty) được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 14/3/2017 để thực hiện “Dự án sửa chữa, bão dưỡng máy móc thiết bị các dự án điện” tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư). Năm 2018, Công ty thực hiện di chuyển địa điểm trụ sở chính đến thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn) và cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành máy móc các thiết bị điện theo nhu cầu và địa điểm của khách hàng.

Như vậy, tại thời điểm thành lập (năm 2017), Công ty không đáp ứng điều kiện là dự án đầu tư mới thực hiện tại địa bàn ưu đãi đầu tư. Tại thời điểm Công ty di chuyển địa điểm (năm 2018) thì pháp luật về thuế không có quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp di chuyển địa điểm. Sau khi.di chuyển địa điểm trụ sở chính, Công ty không có dự án đầu tư thực hiện tại địa điểm cố định mà thực hiện hoạt động cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bão dưỡng máy móc thiết bị các dự án điện tại địa điểm theo yêu cầu của khách hàng.

7. Công văn số 3509/TCT-DNL ngày 04/9/2019 về việc hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử

Trường hợp Tổng Công ty Bảo hiểm Hàng không xây dựng hệ thống HĐĐT cho phép kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi HĐĐT sang giấy và chỉ được chuyển đổi 01 lần, trên hóa đơn chuyển đổi có thông tin người thực hiện chuyển đổi, thời gian thực hiện chuyển đổi và chữ ký của người thực hiện chuyển đổi. Tổng Công ty Bảo hiểm Hàng không có cơ chế giám sát việc chuyển đổi HĐĐT gắn với trách nhiệm người thực hiện chuyển đổi thì đối với HĐĐT của Tổng Công ty Bảo hiểm Hàng không khi chuyển đổi sang giấy không phải có chữ ký người đại diện pháp luật và dấu của Tổng Công ty Bảo hiểm Hàng không. Tổng Công ty Bảo hiểm Hàng không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chuyển đổi HĐĐT sang giấy.

Tuy nhiên, khi chuyển đổi HĐĐT ra hóa đơn giấy, HĐĐT có thể được in ra trên nhiều trang giấy. Do đó, để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, cụ thể:

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu tiếp theo trang trước trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

Trân trọng.