Kính gởi: Các anh/chị Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thủ tục Thuế

Kính gởi các anh/chị văn bản mới trong kỳ, trong đó:

I. Nghị định của Chính phủ

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 về tổ chức và hoạt động của Qũy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định này hướng dẫn chi tiết thi hành Điều 20 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quỹ thực hiện cho các DNNVV vay vốn theo các điều kiện như sau:

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đáp ứng quy định tại Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

b) Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, khai thác các loại tài sản trí tuệ quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nghệ mới quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới theo quy định của pháp luật;

c) Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh;

d) Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định tại Nghị định này.

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đáp ứng quy định tại điểm a, điểm c, điểm d khoản 1 Điều này;

b) Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, nằm trong khu vực địa lý của cụm liên kết ngành và có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành hoặc cùng xây dựng, sử dụng thương hiệu vùng. Việc xác định cụm liên kết ngành thực hiện theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đáp ứng quy định tại điểm a, điểm c, điểm d khoản 1 Điều này;

b) Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, được triển khai để trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị hoặc có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị. Việc xác định chuỗi giá trị thực hiện theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Lãi suất cho vay trực tiếp bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại.

II. Công văn hướng dẫn

1. Công văn số 1827/TCT-PC ngày 08/5/2019 về việc xử phạt hành vi mất tài liệu, chứng từ kế toán

Chi nhánh doanh nghiệp là tổ chức được thành lập hợp pháp theo Luật doanh nghiệp, được thực hiện các hoạt động có mục đích sinh lời trong phạm vi những ngành nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Do đó, trường hợp Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning làm mất tài liệu, hóa đơn, chứng từ kế toán thì Chi nhánh Công ty là chủ thể (đối tượng) bị xử phạt vi phạm hành chính theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đề nghị Cục Thuế TP. Đà Nẵng căn cứ vào các quy định nêu trên và tình hình thực tế hướng dẫn Chi cục thực hiện đúng quy định của pháp luật.

2. Công văn số 1851/TCT-CS ngày 09/5/2019 về chính sách thuế GTGT

Tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ hướng dẫn:

“- Các dịch vụ sau cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm:

+ Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành;

+ Dịch vụ thanh toán qua mạng;

+ Dịch vụ cung cấp gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, dịch vụ quảng cáo cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0%; dịch vụ quảng cáo cung ứng tại Việt Nam được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

3. Công văn số 1854/TCT-CS ngày 09/5/2019 về ưu đãi thuế TNDN đối với các nhà đầu tư thứ cấp tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3

Đối với nội dung về việc xác định Thị xã Phú Mỹ được thành lập từ huyện Tân Thành để làm cơ sở áp dụng ưu đãi thuế, ngày 25/6/2018  Bộ Tài chính đã có công văn số 7520/BTC-CST gửi ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chính sách thuế TNDN, TNCN đối với KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, trong đó có nêu: “Trường hợp văn bản về đầu tư, về thuế TNDN có sự thay đổi danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thực hiện theo quy định tại văn bản đó” và Tổng cục Thuế cũng đã có công văn số 1006/TCT-CS ngày 25/3/2019 gửi Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến việc áp dụng chính sách thuế khi chuyển đổi đơn vị hành chính từ huyện Tân Thành thành thị xã Phú Mỹ.

4. Công văn số 1855/TCT-CS ngày 09/5/2019 về thuế cho công ty phần mềm khởi nghiệp

Khoản 7 và Khoản 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi bổ sung Điều 13 và Điều 14 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“7. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 13. Ưu đãi về thuế suất

1. Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười tám năm đối với:b). Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm:... sản xuất sản phẩm phần mềm…”

“8. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 14. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

1. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 13 của Luật này và doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo…”

Căn cứ các quy định nêu trên, về nguyên tắc, trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm thì thu nhập từ dự án này được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm và miễn thuế tối đa không quá bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

5. Công văn số 1880/TCT-DNL ngày 13/5/2019 về việc hướng dẫn vướng mắc trong việc khai, nộp thuế đối với các đơn vị kinh tế trực thuộc

Trường hợp Công ty VNPT-IT có các đơn vị hạch toán phụ thuộc nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố khác địa phương nơi đóng trụ sở chính nếu các đơn vị này không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính của Công ty.

Đề nghị Công ty VNPT-IT và các đơn vị trực thuộc thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN khi chi trả thu nhập theo các quy định hiện hành.

6. Công văn số 1906/TCT-QLT ngày 13/5/2019 về việc xử lý không tính tiền chậm nộp

Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Lộc và Công ty TNHH Phúc Lộc có trụ sở chính tại tỉnh Ninh Bình, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình cấp mã số thuế và quản lý thu, những phát sinh hoạt động khai thác khoáng sản tại tỉnh Bình Định, có Văn phòng đại diện tại tỉnh Bình Định, được Cục Thuế tỉnh Bình Định cấp mã số thuế vãng lai và thực hiện kê khai, nộp thuế phát sinh tại địa bàn tỉnh Bình Định, Cục Thuế tỉnh Bình Định là cơ quan thuế quản lý thuế trực tiếp các khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuê tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và ra thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền chậm nộp, tiền phạt. Trường hợp nếu Công ty thuộc đối tượng không tính tiền chậm nộp theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ thì Cục Thuế tỉnh Bình Định hướng dẫn hai Công ty lập đầy đủ hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và ban hành Quyết định kiểm tra tại Văn phòng đại diện của hai Công ty, trên cơ sở kết quả kiểm tra tại Văn phòng đại diện của hai Công ty, Cục Thuế tỉnh Bình Định phối hợp với Cục Thuế tỉnh Ninh Bình rà soát, đối chiếu số liệu với trụ sở chính, xác định số tiền NSNN chưa thanh toán, số tiền thuế nợ không bị tính tiền chậm nộp để ban hành thông báo về việc không tính tiền chậm nộp của hai Công ty theo đúng quy định pháp luật.

7. Công văn số 1910/TCT-DNNCN ngày 14/5/2019 về hóa đơn lẻ từng lần phát sinh

Trường hợp Công ty sản xuất đường tinh luyện đã ngừng hoạt động và có thỏa thuận trả nợ tiền mua mía nguyên liệu cho người nông dân bằng đường tinh luyện. Khi người nông dân bán số đường tinh luyện đó và cần hóa đơn để giao cho khách hàng thì thuộc diện được Cơ quan Thuế cấp hóa đơn lẻ. Cá nhân phải thực hiện các thủ tục khai thuế theo quy định đối với cá nhân khai thuế theo tùng lần phát sinh. Cơ quan thuế xem xét hồ sơ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa đảm bảo đúng với thỏa thuận trả nợ giữa Công ty và người nông dân.

Trân trọng!