1/ Thời gian bắt buộc chuyển đổi : 01/11/2020
2/ HKD có doanh thu từ 3 tỷ đồng / naem phải dùng HĐĐT
3/ Áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế (CQT) đối với nhưng DN rủi ro và các DN, tổ chức kinh tế, tổ chức khác
4/ Áp dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế đối với một số ngành nghề, lĩnh vực đặc thù (điện, hàng không, bảo hiểm, y tế, vận tải,...)
5/ Hủy hoá đơn giấy khi bắt đầu sử dụng HĐĐT
6/ HĐĐT từ máy tính tiền không bắt buộc có chữ ký số nhưng sẽ có kí nhiệu nhận biết máy in hoá đơn có kết chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế