Kính gởi: Các anh/chị

1. Công văn số 634/TCT-CS ngày 27/02/2019 về chi phí tiền thuê đất do điều chỉnh giá thuê từ 2006-2016

Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh số tiền thuê đất phải nộp trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2016 (bao gồm trường hợp đã thanh tra và chưa thanh tra) do điều chỉnh lại đơn giá thuê đất trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2016 theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 của Chính phủ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN theo nguyên tắc phân bổ cho từng kỳ tính thuế trong thời gian thuê đất còn lại kể từ năm 2017.

Doanh nghiệp không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

2. Công văn số 636/TCT-DNL ngày 28/02/2019 về việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động chạy thử của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Trường hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam tháng 7/2017 có phát sinh sản lượng điện chạy thử phát lên lưới điện quốc gia nhưng chưa thực hiện việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với sản lượng điện chạy thử này mà đến tháng 9/2018 mới tạm kê khai và nộp thuế GTGT đối với sản lượng điện chạy thử do đang chờ các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thì không thuộc trường hợp được đề nghị miễn tiền chậm nộp tiền thuế. Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện theo Thông báo số 13637/TB-07/QLN của Cục thuế tỉnh Bình Thuận.

Trường hợp Tập đoàn cho rằng Thông báo số 13637/TB-07/QLN của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận chưa phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị, đề nghị Tập đoàn thực hiện trình tự, thủ tục khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại.

3. Công văn số 637/TCT-DNL ngày 28/02/2019 về việc xác định hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với khoản tiền bồi hoàn nhận được

Theo trình bày của Công ty tại công văn số 07/2018/NTF/TCKT ngày 17/12/2018 và hợp đồng ký kết với Công ty SIG Combibloc Ltd.,: Công ty mua nguyên liệu bao bì để sử dụng cho hệ thống máy móc, thiết bị mua từ SIG Combibloc Ltd và nhận khoản bồi hoàn tiền mua máy móc, thiết bị khi đáp ứng điều kiện về sản lượng tiêu thụ, thì khoản bồi hoàn này được tính hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

4. Công văn số 684/TCT-QLN ngày 04/03/2019 về việc cưỡng chế nợ thuế

Công ty cổ phần NIVL chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiên chậm nộp quá 90 ngày thì cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế để thu hồi các khoản nợ đọng vào ngân sách nhà nước, không có căn cứ, cơ sở pháp lý để dừng thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như kiến nghị của Công ty cổ phần NIVL.

5. Công văn số 693/TCT-CS ngày 04/03/2019 về việc giải đáp chính sách tiền thuê đất

Trường hợp Bến xe khách thành phố Tuyên Quang là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên thì phải chuyển sang thuê đất và nộp tiền thuê đất kể từ ngày 01/7/2014 (thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành) và là đối tượng thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất khi chuyển sang thuê đất mà sử dụng đất vào mục đích xây dựng công trình sự nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai thì được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê. Trường hợp đơn vị nộp đủ hồ sơ hợp lệ miễn tiền thuê đất trước ngày 01/07/2017 thì được miễn tiền thuê đất tính từ ngày phải chuyển sang thuê đất theo quy định; Trường hợp đơn vị nộp đủ hồ sơ hợp lệ miễn tiền thuê đất từ ngày 01/07/2017 trở đi thì chỉ được miễn tiền thuê đất cho thời gian còn lại, đơn vị phải nộp tiền thuê đất từ thời điểm phải chuyển sang thuê đất đến thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường ngoại giao và các công trình sự nghiệp khác.

6. Công văn số 718/TCT-DNL ngày 05/03/2019 về việc thực hiện kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm Note 7 bị trả lại

Trường hợp số sản phẩm Note 7 bị lỗi, hàng thuộc trách nhiệm của nhà sản xuất mà SEVT-S đã thu hồi và bồi hoàn cho người dùng cuối là khách hàng cá nhân theo chương trình thu hồi sản phẩm Note 7 của SEVT và đã đủ điều kiện được phép điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra theo hướng dẫn tại công văn số 2986/TCT-DNL ngày 07/7/2017 của Tổng cục Thuế, SEVT-S thực hiện xuất 01 hóa đơn làm căn cứ để điều chỉnh giảm số thuế GTGT thầu ra của số sản phẩm Note 7 nêu trên vào kỳ tính thuế SEVT-S lập hóa đơn điều chỉnh. Số thuế GTGT đầu ra được phép điều chỉnh giảm của số sản phẩm Note 7 mã thu hồi không được vượt quá số thuế GTGT đầu ra xác định tại thời điểm SEVT-S bán sản phẩm Note 7 cho nhà phân phối, đại lý.

Hóa đơn điều chỉnh phải thể hiện được các thông tin sau đây: loại sản phẩm, số lượng, đơn giá sản phẩm bị trả lại theo giá chưa có thuế GTGT (là giá sản phẩm Note 7 chưa có thuế GTGT tại thời điểm SEVT-S bán cho nhà phân phối, đại lý), tổng giá trị sản phẩm bị trả lại, tổng số tiền thuế GTGT tương ứng, trên hóa đơn ghi rõ sản phẩm thu hồi từ các khách hàng gián tiếp là cá nhân theo chương trình thu hồi sản phẩm Note 7 của SEVT.

Trân trọng.