Kính gửi: Các Anh, Chị Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thuế
Văn phòng kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 03, tháng Tư năm 2019. Trong đó tiêu biểu có:
I. Thông tư của Bộ Tài chính
Ngày 03/4/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTC v/v bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC về thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.
Theo đó, bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.
Đối với Hồ sơ xin gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính mà doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan hải quan trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì cơ quan hải quan tiếp tục giải quyết gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 134/2014/TT-BTC.
Đối với Hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính mà doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan thuế trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì cơ quan thuế tiếp tục giải quyết hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 134/2014/TT-BTC.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 05 năm 2019.
II. Công văn hướng dẫn
1. Công văn số 1381/TCT-DNL ngày 12/4/2019 về việc thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực
Trường hợp hóa đơn điện tử của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã được cơ quan thuế xác thực, đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa cung ứng dịch vụ nhưng do lỗi thao tác dẫn đến hóa đơn điện tử bị hủy nhầm thì hóa đơn điện tử này sẽ không có giá trị sử dụng và không thể khôi phục lại được. Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt lập văn bản thỏa thuận với bên mua ghi rõ sai sót, đồng thời lập hoá đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn bị hủy. Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt chịu trách nhiệm về việc lập hóa đơn điện tử mới thay thế theo quy định của pháp luật.
2. Công văn số 1385/TCT-CS ngày 16/4/2019 về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động vay thuốc, dịch truyền, vật tư y tế
Nếu đến thời hạn trả thuốc, dịch truyền, vật tư y tế nhưng bệnh viện không có hàng hóa để hoàn trả bên cho vay và phải trả bằng tiền thì bên cho vay phải lập hóa đơn tính, nộp thuế GTGT theo đúng quy định. Thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm bên cho vay chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho bệnh viện.
3. Công văn số 1386/TCT-DNL ngày 16/4/2019 về việc hoàn thuế GTGT trong trường hợp dừng thực hiện đầu tư
Trường hợp Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh chính theo dự án đầu tư nhưng phải chấm dứt hoạt động theo Nghị quyết số 31/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội thì:
- Đối với số thuế GTGT của dự án đã được hoàn: Ban quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận phải nộp lại vào NSNN. Trường hợp phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT của dự án thì không phải điều chỉnh nộp lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.
- Đối với số thuế GTGT của dự án chưa được hoàn đến thời điểm dự án đã dừng mọi hoạt động: Ban quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận không được hoàn thuế, đồng thời EVN không được bù trừ số thuế GTGT đầu vào do Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã thanh toán liên quan đến dự án điện hạt nhân Ninh Thuận với số thuế GTGT đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh điện của Công ty mẹ EVN.
4. Công văn số 1485/TCT-DNL ngày 17/4/2019 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển giao tài sản, công nợ
* Về hóa đơn
Ngân hàng Woori - Chi nhánh Hà Nội liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội để được cấp hóa đơn lẻ (hóa đơn GTGT) để lập và giao cho Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (bên mua). Cục thuế TP Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn cho đơn vị kê khai: nộp thuế đối với hoạt động này.
* Về thuế GTGT
+ Đối với danh mục tài sản, công nợ chuyển giao liên quan đến hoạt động tín dụng (tiền mặt, tiền tại các tổ chức tín dụng khác, các khoản cho vay, trích lập dự phòng, các khoản phải thu, phải trả, các khoản lãi, tiền đang chuyển) và phần mềm máy tính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
+ Đối với danh mục tài sản bao gồm: Văn phòng, máy móc trang thiết bị: thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT tương ứng với từng loại máy móc, thiết bị chuyển giao.
+ Đối với các loại tài sản nguồn vốn không liên quan trực tiếp đến hoạt động cấp tín dụng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%.
* Về thuế TNDN
Hoạt động chuyển giao dưới hình thức hợp đồng mua bán tài sản, công nợ từ Ngân hàng Woon – Chi nhánh Hà Nội sang Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam nếu phát sinh thu nhập thì phải nộp thuế TNDN. Cục Thuế TP Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra việc kê khai và nộp thuế của Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Trân trọng!