Kính gởi anh/chị

Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC, hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ (DNSN). Theo đó:

- Đối tượng áp dụng Thông tư này là các DNSN, bao gồm các DNSN nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Tiêu chí xác định DNSN thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư này được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

- Thông tư quy định phương pháp kế toán áp dụng cho 2 loại hình DNSN: doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo kê khai thu nhập, và doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo tỉ lệ % trên doanh thu. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán được hướng dẫn theo Thông tư này hoặc Chế độ kế toán DNNVV ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC năm 2016 phù hợp với đặc điểm hoạt động sx-kd và yêu cầu quản lý của mình.

- Thông tư quy định và hướng dẫn sử dụng 7 tài khoản hạch toán và các biểu mẫu chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính dành cho DNSN.

Các tài khoản kế toán gồm:

          + TK 111- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

          + TK 131- Các khoản nợ phải thu

          + TK 152- Hàng tồn kho

          + TK 211- Tài sản cố định

          + TK 331- Các khoản nợ phải trả

          + TK 411- Vốn chủ sở hữu

          + TK 911- Xác định kết quả sx-kd.

- Đối với DNSN nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, nếu không có nhu cầu thì không bắt buộc phải mở các tài khoản kế toán mà chỉ ghi đơn trên sổ kế toán; không bắt buộc phải lập BCTC để nộp cho cơ quan thuế. Doanh nghiệp thực hiện các báo cáo theo quy định của pháp luật thuế. Thời gian lập và nộp báo cáo thực hiện theo quy định của pháp luật thuế.

- Về tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán: DNSN không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng. Các DNSN nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có thể tự tổ chức thực hiện công tác kế toán theo quy định tại Chương III Thông tư này.

- DNSN được ký hợp đồng với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng.

Thông tư này được ban hành khi Đề án Luật Quản lý thuế (sửa đổi, bổ sung) chưa được Quốc hội thông qua. Do đó, chưa có nội dung hướng dẫn các đại lý thuế được cung cấp dịch vụ kế toán cho các DNSN.

- Thông tư 132/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019.

Trân trọng!