Kính gởi: anh/chị

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia (DTQG).

Theo đó, bổ sung thêm 07 tài khoản (TK) cấp 1 trong bảng hệ thống tài khoản kế toán như sau:

- Tài khoản 145- Phải thu vốn DTQG (Gồm 04 TK cấp 2: TK 1451, TK 1452, TK 1453, TK 1458);   

- Tài khoản 151- Hàng DTQG đang đi đường;

- Tài khoản 157- Hàng DTQG (Gồm 02 TK cấp 2: TK 1571, TK 1572);

- Tài khoản 158- Hàng DTQG tạm xuất (Gồm 04 TK cấp 2: TK 1581, TK 1582, TK 1583, TK 1588);

- Tài khoản 345- Phải trả vốn DTQG (Gồm 04 TK cấp 2: TK 3451, TK 3452, TK 3453, TK 3458);

- Tài khoản 432- Quỹ tiết kiệm phí (Gồm 02 TK cấp 2: TK 4321, TK 4322);

- Tài khoản 451- Nguồn vốn DTQG.

 Ngoài ra, Thông tư 108 còn bổ sung 03 tài khoản ngoài bảng hệ thống tài khoản kế toán gồm TK 010, TK 011, TK015.

Thông tư 108/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và thay thế Thông tư 142/2014/TT-BTC ngày 25/9/2014.

Trân trọng!