Kính gởi các anh/chị những chính sách sẽ có hiệu lực từ ngày 01 - 10/12/2018 sau đây:

9. Nhiều văn bản của các Bộ bị bãi bỏ từ ngày 01/12/2018

- Ngày 17/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 95/2018/TT-BTC quy định bãi bỏ 03 Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sau đây:

+ Thông tư 35/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu;

+ Thông tư 118/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu của các dự án điện;

+ Thông tư 10/2015/TT-BTC quy định chi tiết thi hành Quyết định 54/2014/QĐ-TTg về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

- Ngày 09/10/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2018/TT-BNV quy định bãi bỏ 02 Thông tư sau đây:

+ Thông tư 01/2006/TT-BNV hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước;

+ Thông tư 14/2011/TT-BNV quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của HĐND và UBND xã, phường, thị trấn.

- Ngày 03/10/2018, Bộ VH-TT&DL ban hành Thông tư 30/2018/TT-BVHTTDL quy định bãi bỏ toàn bộ và bãi bỏ một phần nội dung của nhiều văn bản thuộc Bộ này; Đơn cử như:

+ Bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

+ Bãi bỏ một phần nội dung của Quyết định 24/2000/QĐ-BVHTT về thời hạn một số loại giấy phép.

Thông tư 95, Thông tư 12 và Thông tư 30 cùng có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

10. Mở rộng đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nhà giáo

Ngày 25/10/2018, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 27/2018/TT-BGDĐTquy định sửa đổi, bổ sung nội dung Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 và Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006; Theo đó:

Các đối tượng nhà giáo đã được xếp vào các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các hạng có các ký tự đầu của mã số hạng là V.07) cũng là đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/12/2018.

11. Quy định mới về cấp giấy phép hoạt động điện lực

Ngày 16/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 36/2018/TT-BCTquy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Theo đó:

Không còn hướng dẫn đối với giấy phép xuất, nhập điện vì điều kiện về giấy phép này đã được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 7, Điều 7 của Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018.

Bổ sung thêm trường hợp được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực là: các nhà máy điện mặt trời lắp đặt tại 01 địa điểm, 01 điểm đấu nối và phát điện có công suất lắp đặt dưới 01 MWp để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác. 

Tổ chức tham gia hoạt động phát điện phải nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực, chậm nhất là trước 15 ngày làm việc tính từ ngày dự kiến chính thức vận hành thương mại (thay vì chậm nhất 30 ngày như quy định hiện nay). 

Thông tư 36/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 06/12/2018.