Kính gởi: Các anh/chị Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thủ tục Thuế
Kính gởi các anh/chị văn bản mới:

1. Công văn số 4493/TCT-DNL ngày 16/11/2018 về việc thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
Căn cứ vào mô hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt căn cứ vào tình hình thực hiện kê khai, nộp thuế thực tế theo báo cáo của đơn vị, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp kê khai nộp thuế nhưng không ảnh hưởng đến tổng số thuế nộp vào NSNN, trường hợp Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt thực hiện giải quyết bồi thường tập trung nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đối với toàn bộ tổn thất xảy ra tại địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tại Trụ sở chính của Tổng công ty thì:
- Đối với giai đoạn từ 01/01/2018 đến 31/7/2018: Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào đang được khấu trừ tại Tổng công ty cho các công ty thành viên bằng việc lập hóa đơn GTGT đầu ra tương ứng với chi phí bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới phát sinh trong năm 2018 để các công ty thành viên thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hóa đơn xuất cho Công ty thành viên tương ứng với chi phí bồi thường do Trụ sở chính giải quyết bồi thường tập trung.
- Kể từ 01/8/2018: Đề nghị Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt và các công ty thành viên thực hiện đúng theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính: "Khi chi hộ, hóa đơn GTGT mang tên, mã số thuế của doanh nghiệp nào thì doanh nghiệp đó thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào".
2. Công văn số 4571/TCT-TNCN ngày 20/11/2018 về việc chính sách thuế TNCN đối với khoản chi công tác phí của dự án viện trợ
- Trường hợp Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương và Văn phòng dự án tổ chức Bill, Hillary and Chelsea Clinton Foundation tại Việt Nam chi tiền công tác phí cho cá nhân đi công tác đối với dự án viện trợ không hoàn lại bằng nguồn tài trợ và theo định mức chi theo quy định chung của nhà tài trợ, hoặc các định mức chi được xác định và ghi trong thoả thuận tài trợ thì khoản chi công tác phí này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp khoản chi công tác phí này cao hơn định mức chi theo quy định chung của nhà tài trợ hoặc các định mức chi được xác định và ghi trong thoả thuận tài trợ thì phần chi vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
- Trường hợp Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương và Văn phòng dự án tổ chức Bill; Hillary and Chelsea Clinton Foundation tại Việt Nam chi tiền công tác phí cho cá nhân đi công tác đối với dự án viện trợ có hoàn lại bằng nguồn tài trợ và theo định mức chi quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thì khoản chi công tác phí này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp khoản chi công tác phí này cao hơn định mức chi quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thì phần chi vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
          3. Công văn số 4574/TCT-CS ngày 20/11/2018 về việc chính sách thuế
Trường hợp Công ty Cổ phần Tokai Togyo chuyển giao "thông tin kỹ thuật" quy định tại khoản 3 Điều 1 Hợp đồng VT 1000-1) cho Công ty Việt Nam Tokai thì đây là hoạt động chuyển giao công nghệ và được điều chỉnh theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ số 80120061QHl 1 nêu trên. Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 nêu trên thì tổ chức, cá nhân chuyển giao công nghệ phải thuộc đối tượng được quy định tại Điều 8 Luật này, cụ thể là: chủ sở hữu công nghệ hoặc tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu công nghệ cho phép chuyển giao. Do đó, nếu theo quy định của pháp luật Nhật Bản không bắt buộc Công ty cổ phần Tokai Kogyo đăng ký quyền chủ sở hữu đối với công nghệ thì Công ty Việt Nam Tokai có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu hoặc cam kết chứng minh Công ty Cổ phần Tokai Kogyo là chủ sở hữu.
Trong thời gian Cục Thuế TP Đà Nẵng thanh tra thuế tại đơn vị, Công ty Việt Nam Tokai không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ chứng minh Công ty cổ phần Tokai Kogyo có quyền sở hữu công nghệ thì Đoàn thanh tra có quyền đưa ra kết luận dựa trên hiện trạng những tài liệu mà Công ty cung cấp tại thời điểm thanh tra. Các công văn của Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời Công ty Việt Nam Tokai (công văn số 1439/BKHCN-ĐTG ngày 18/5/2018, công văn số 1439/BKHCN-ĐTG ngày 2/7/2018) chỉ xác nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ không thuộc danh mục hạn chế cấm chuyển giao, không xác nhận việc chuyển giao công nghệ giữa các Bên.
          4. Công văn số 4612/TCT-DNL ngày 22/11/2018 về việc kê khai thuế trong quá trình chuyển giao nhà máy nhiệt điện Nghi sơn 1
- Về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào tháng 12/2017 của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đối với các hóa đơn GTGT chưa kê khai vào kỳ tính thuế tháng 12/2017 liên quan đến Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 do Công ty nhận được muộn: Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 tổng hợp bàn giao cho EVNGENCO1 tiếp nhận và kê khai khấu trừ bổ sung theo quy định.
- Về kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với số thuế GTGT ghi trên hóa đơn tương ứng chi phí đầu vào tháng 01, tháng 02 năm 2018 của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1: Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 tổng hợp chi phí đầu vào tháng 01 và tháng 02 năm 2018 liên quan đến nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 để xuất lại hóa đơn GTGT cho EVNGENCO1 theo đơn giá đúng bằng đơn giá trên hóa đơn GTGT nhà thầu xuất cho công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đồng thời có văn bản bàn giao hóa đơn và có hồ sơ liên quan đến các chi phí đầu vào của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 cho EVNGENCO1 để EVNGENCO1 có căn cứ thực hiện kê khai nộp thuế GTGT cho nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 theo quy định
          5. Công văn số 4695/TCT-CS ngày 22/11/2018 về việc chính sách thuế
Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (thời gian miễn, giảm thuế và thuế suất) áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động ứng dụng công nghệ cao và các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp đến hoạt động ứng dụng công nghệ cao; thời gian bắt đầu tính ưu đãi thuế TNDN kể từ năm doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trường hợp các dự án của doanh nghiệp đã có thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN khác nhau thì thời gian ưu đãi thuế TNDN còn lại (xác định theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ – CP) được xác định riêng cho từng dự án.
Trường hợp nếu Công ty CP Thuỷ sản Việt Úc chọn hưởng ưu đãi thuế theo điều kiện doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì dự án 1 không được hưởng ưu đãi 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án theo điều kiện cũ.
6. Công văn số 4706/TCT-DNL ngày 26/11/2018  về việc chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động
Trường hợp năm quyết toán 2017 Cục Thuế TP Đà Nẵng thực tế đã kiểm tra và xác nhận Công ty CP Cảng Đà Nẵng trích lập quỹ dự phòng tiền lương để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề, Công ty có lập đầy đủ hồ sơ chứng từ việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương trước 31/3/2018, mức dự phòng không quá 17% quỹ lương thực hiện và được chi hết trong 6 tháng đầu năm 2018 thì khoản chi này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Trường hợp năm quyết toán 2017 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đã chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động khi chấn dứt hợp đồng với người lao động theo quy định của Bộ luật lao động, ngoài ra, Công ty còn chi tiền hỗ trợ thêm cho người lao động theo Thoả ước lao động tập thể và Biên bản thống nhất giữa Tổng giám đốc với Chủ tịch Công đoàn Công ty; trường hợp Cục Thuế TP Đà Nẵng kiểm tra và xác nhận khoản chi này thuộc khoản chi có tính chất phúc lợi, tổng số chi có tính chất phúc lợi trong năm của Công ty không vượt quá 01 tháng lương bình quân theo quy định thì Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
7. Công văn số 4735/TCT-DNNVV&HKD,CN ngày 28/11/2018 về việc áp dụng tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN đối với hộ kinh doanh hoạt động sản xuất gạch ngói, có sử dụng hóa đơn
Trường hợp hộ khoán có phát sinh việc sử dụng hóa đơn lẻ để giao  cho khách hàng thì phải kê khai nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn. Việc xác định doanh thu khoán đầu năm không bao gồm doanh thu hóa đơn đã có hướng dẫn cụ thể tại công văn số 16906/TCT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc tổ chức thực hiện lập bộ thuế khoán 2016 và công văn số 5959/TCT-TNCN ngày 22/12/2016 của Tổng cục Thuế về việc tổ chức thực hiện lập Bộ Thuế khoán và Bộ môn bào đối với hộ khoán năm 2017.
Về thuế suất áp dụng đối với doanh thu trên hóa đơn đối với cơ sở sản xuất gạch ngói thực hiện như sau:
-         Trường hợp hộ kinh doanh bán sản phẩm gạch ngói do chính cơ sở sản xuất thì áp dụng thuế suất theo ngành nghề sản xuất gạch ngói đang khoán thuế.
-         Trường hợp hộ kinh doanh mua gạch ngói về để bán thì áp dụng thuế suất theo ngành kinh doanh thương mại