Kính gởi: Các anh/chị Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thủ tục Thuế
Kính gởi các anh/chị văn bản mới có hiệu lực

1. Công văn số 4376/TCT-QLN ngày 08/11/2018 về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Thông tư số 87/2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2018.

Ngày 08/11/2018, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 4376/TCT-QLN giới thiệu các điểm mới của Thông tư số 87 nêu trên.

Nội dung chi tiết công văn số 4376/TCT-QLN của Tổng cục Thuế xem chi tiết tại Cổng thông tin Tổng cục thuế.

2. Công văn số 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018 về việc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

- Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, cơ quan thuế chưa thông báo cơ sở kinh doanh mới thành lập sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP thì các cơ sở kinh doanh mới thành lập này đăng ký phát hành hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử hoặc mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng (nếu thuộc trường hợp mua hóa đơn) và thực hiện các thủ tục hành chính về hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

- Trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nhưng cơ sở kinh doanh mới thành lập chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà đăng ký phát hành hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP thì cơ sở kinh doanh mới thành lập này thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghi định số 119/2018/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

3. Công văn số 4758/TCT-KK ngày 29/11/2018 về việc bù trừ số thuế được hoàn với số thuế nhà thầu phụ còn nợ

Trường hợp Ban điều hành Dự án xây dựng nhà thi đấu đa năng tỉnh Nam Định - Tổng công ty cổ phần Sông Hồng (Ban điều hành) có số thuế được hoàn; nếu hai nhà thầu phụ của dự án (Công ty TNHH phát triển công nghệ hệ thống và Công ty cổ phần xây dựng đô thị Sông Hồng) có số thuế phải nộp vào NSNN thuộc diện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; cơ quan thuế có căn cứ xác định Ban điều hành có khoản nợ đến hạn phải trả hoặc đang giữ tiền, tài sản khác của hai nhà thầu nêu trên thì cơ quan thuế thực hiện thủ tục cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do bên thứ ba đang nắm giữ từ số thuế Ban điều hành được hoàn. Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ theo quy định tại Điều 100 Luật Quản lý thuế; Điều 48, Điều 49, Điều 50, Điều 51 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP; Điều 15 Thông tư số 215/2013/TT-BTC và Mục V phần II Quy trình Cưỡng chế nợ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế .

4. Công văn số 4807/TCT-DNNVV&HKD,CN ngày 03/12/2018 về việc vướng mắc thuế thu nhập cá nhân từ 02 nơi trở lên

Trường hợp cá nhân làm đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số kiến thiết có số tiền hoa hồng từ việc làm đại lý xổ số trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đại lý xổ số. Cá nhân làm đại lý xố số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp nếu phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm trong trường hợp Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa khấu trừ thuế do chưa đến mức phải nộp thuế thì cuối năm cá nhân thực hiện khai thuế vào tờ khai thuế năm theo mẫu số 01/TKN-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính.

5. Công văn số 4809/TCT-DNNVV&HKD,CN ngày 03/12/2018 về việc thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi tiền bồi dưỡng cho cán bộ từ hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ ngoài giờ

Trường hợp bệnh viện tổ chức hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ và chi trả tiền bồi dưỡng cho người lao động theo quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện, không theo quy định của Luật Lao động thì khoản thu nhập người lao, động nhận được từ hoạt động này là khoản thu nhập thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân.

6. Công văn số 4820/TCT-CS ngày 04/12/2018 về việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất

Trường hợp bà Lê Thị Như Thảo được UBND thị xã Hồng Ngự cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP nêu trên.

Đồng thời, ngày 29/5/2013, bà Lê Thị Như Thảo được UBND thị xã Hồng Ngự cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất; đến ngày 20/6/2018, bà Thảo đến làm thủ tục thanh toán nợ - đã quá thời hạn 5 năm kể từ ngày ghi nợ trên Giấy chứng nhận thì tiền sử dụng đất phải nộp khi thanh toán nợ được xác định lại theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC.Trân trọng!