Kính gởi các anh/chị nội dung liên quan đến kỳ kiểm tra và cơ sở đánh giá của cơ quan thuế:
Theo quy định tại Khoản 6 điều 61 thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

“6. Phạm vi và tần suất kiểm tra
        Kiểm tra đối với các trường hợp nêu tại khoản 2 và khoản 4 Điều này được thực hiện kiểm tra tối đa 1 lần trong 1 năm với phạm vi kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về thuế hoặc kiểm tra theo từng dấu hiệu rủi ro về thuế của người nộp thuế; đối với các trường hợp nêu tại khoản 1 và khoản 3 Điều này được kiểm tra theo nội dung cụ thể."

=> Nhưng, thông thường thì các DN sẽ 2 năm bị kiểm tra 1 lần, thậm chí là 3 năm, hoặc 5 năm mới kiểm tra 1 lần.

Dưới đây là một vài phân tích:

- CQT phân tích, thấy lượng hàng nhập luôn tăng đều qua các năm, nhưng.....điều đặc biệt là, Doanh thu luôn nhỏ hơn giá trị hàng nhập, và hàng tồn kho tăng đều qua các năm.
- Kiểm tra tài khoản 131, CQT thuế nhận thấy, tài khoản này luôn luôn dư có giá trị lớn, và lũy kế hết năm này sang năm khác.
- Kiểm tra tài khoản 111, năm nào cũng tồn cuối năm khoảng vài tỷ, nhưng lại phát sinh chi phí lãi vay vài chục triệu một năm.
- Kiểm tra tài khoản 133, thấy chênh lệch rất nhiều với chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế GTGT
- Kiểm tra doanh thu trên tài khoản 511, thấy chênh lệch nhiều so với doanh thu trên tờ khai thuế GTGT
- Khi đối chiếu bên Nợ tài khoản 155, không thấy khớp với bên Có tài khoản 154, và bên Có tài khoản 155, không khớp với bên Nợ tài khoản 632
- Kiểm tra bên nợ Tài khoản 334 không khớp với tổng thu nhập chịu thuế trên phụ lục 05-1BK của tờ khai QTT TNCN.
- So sánh các tỷ số tài chính, như tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận hoạt động trên doanh thu, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đều thấy cao hơn nhiều so với trung bình ngành.
- Phân tích BCTC của 3 năm liên tục, nhận thấy Doanh thu tăng đều qua các năm, nhưng lợi nhuận không tăng, thậm chí còn giảm.
- So sánh và nhận thấy, tỷ suất lợi nhuận gộp giữa 3 năm biến động mạnh một cách KHÓ HIỂU.

Trân trọng!