I. Công văn
1. Công văn số 3440/TCT-DNL ngày 10/9/2018 về thực hiện hóa đơn điện tử
(1) Về thời điểm xuất hóa đơn và ngày ghi trên hóa đơn:
Đối với hóa đơn điện tử xuất cho đại lý chỉ định của VNA, đại lý BSP đối với vận tải hành khách và hóa đơn dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất cho các công ty giao nhận và đại lý vận chuyển, VNA lập hóa đơn theo kỳ báo cáo căn cứ vào dữ liệu Báo cáo bán vé, Báo cáo hoàn vé, Bảng kê thu bán chứng từ vận chuyển và số liệu sau khi được kiểm soát tại Bảng kê chênh lệch (nếu có) giữa VNA và đại lý. Thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát giữa các bên nhưng VNA và đại lý kê khai thuế GTGT thực hiện theo kỳ phát sinh cung cấp dịch vụ.
Trường hợp VNA triển khai hệ thống hoàn vé tự động cho phép khách hàng khi mua vé trên website của VNA có nhu cầu hoàn vé có thể tự thực hiện các thủ tục trên website mà không cần đến sự hỗ trợ của phòng vé thì VNA thực hiện xuất hóa đơn điện tử cho khách tự động từ hệ thống sau ngày chốt dữ liệu với đối tác.
(2) Về lập hóa đơn khi hoàn/đổi vé và xử lý HĐĐT đã lập:
2.1. Lập hóa đơn hoàn/đổi vé đối với các vé do đại lý xuất cho khách:
VNA xuất hóa đơn điện tử đế thực hiện điều chỉnh cho trường hợp khách mua vé tại đại lý những hoàn/đổi tại các phòng vé của VNA.
2.2. Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập:
Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận. VNA phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký của người mua (không nhất thiết là chữ ký điện tử), căn cứ vào biên bản thỏa thuận, VNA điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.
2. Công văn số 3466/TCT-CS ngày 12/09/2018 xử phạt vi phạm hành chính về thuế
          - Về kê khai, nộp thuế GTGT: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội (gọi tắt là Công ty) được UBND Thành phố Hà Nội giao làm chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Yên Hòa. Công ty đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng một số các hạng mục với tổng giá trị đầu tư là 256,339 tỷ đồng thì Công ty phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tại thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành.
          - Về hạch toán chi phí trích trước: Nghĩa vụ về tiền sử dụng đất năm 2006 của Công ty đối với Ô đất G3AB được thực hiện theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, việc xác định tiền sử dụng đất không căn cứ vào chỉ tiêu quy hoạch của dự án và Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tiền sử dụng đất trước 01/7/2014 nên Công ty thuộc trường hợp không phải xác định để thu chênh lệch tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 10 Thông tư số  76/2014/TT-BTC trích dẫn nêu trên. Vì vậy, việc Công ty tự tính bổ sung số tiền sử dụng đất công trình G3AB, trích trước vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và kết thúc năm 2016, Công ty không tính lại thu nhập chịu thuế đối với khoản chi phí trích trước nhưng thực tế không chi nêu trên là không đúng quy định.
          - Về xử phạt đối với hành vi khai sai và tính tiền chậm nộp: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội không thuộc trường hợp thực hiện hành vi vi phạm do sự kiện bất khả kháng theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính. Công ty không thuộc trường hợp không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC.
3. Công văn số 3494/TCT-KK ngày 14/9/2018 chuyển đổi kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)
Trường hợp Công ty cổ phần Điện Gió Trung Nam (sau đây gọi tắt là Công ty), mã số thuế: 4500457049 do Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/9/2010, đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý thì Công ty thực hiện khai thuế theo quý ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm 2017, 2018, 2019Trường hợp Công ty muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.
4. Công văn số 3505/TCT-CS ngày 17/9/2018 lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh
Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ căn cứ vào vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được xác định theo năm. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh thì lệ phí môn bài được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 302/2016/TT-BTC nêu trên.
Pháp luật hiện hành không có quy định về việc xác định lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh theo số ngày hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Về vấn đề này, Chi cục Thuế Quận 11 đã có công văn số 4504/CCT-TTHT hướng dẫn Công ty về lệ phí môn bài trong thời gian ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.
5. Công văn số 3527/TCT-KK ngày 18/9/2018 kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
          Trường hợp Công ty TNHH Shinsung Engineering Vina không thực hiện khai và nộp thuế GTGT của hoạt động thi công lắp đặt vãng lai nêu trên tại tỉnh Thái Nguyên mà đã khai, nộp thuế toàn bộ số thuế GTGT phát sinh tại trụ sở chính thì:
          + Trường hợp nghĩa vụ thuế vãng lai thuộc năm ngân sách chưa quyết toán và Công ty TNHH Shinsung Engineering Vina có phát sinh số thuế GTGT phải nộp, đã nộp Ngân sách nhà nước tại trụ sở chính bao gồm cả số thuế GTGT phải nộp vãng lai tại tỉnh Thái Nguyên thì Cục Thuế thành phố Hà Nội nơi Công ty đặt trụ sở chính có trách nhiệm thông báo cho Công ty TNHH Shinsung Engineering Vina Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên được biết về việc Công ty khai, nộp thuế chưa đúng quy định và yêu cầu Công ty có văn bản đề nghị chuyển số thuế GTGT vãng lai phải nộp tại tỉnh Thái Nguyên nhưng đã nộp tại trụ sở chính để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế GTGT vãng lai tại tỉnh Thái Nguyên nhưng phải đảm bảo nguyên tắc số thuế GTGT đề nghị điều chuyển của tỉnh Thái Nguyên không lớn hơn số thuế GTGT đã nộp tại trụ sở chính.
          Căn cứ văn bản đề nghị của Công ty TNHH Shinsung Engineering Vina, Cục Thuế thành phố Hà Nội có văn bản gửi Kho bạc Nhà nước nơi hạch toán nguồn thu ngân sách của Công ty TNHH Shinsung Engineering Vina để thực hiện hạch toán giảm thu ngân sách tương ứng với số thuế vãng lai phải nộp tại tỉnh Thái Nguyên (không lớn hơn số thuế GTGT đã nộp tại trụ sở chính) sang Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên hạch toán tăng thu ngân sách nhà nước tương ứng theo từng cấp ngân sách, đúng mục lục ngân sách nhà nước của các khoản đã thu được điều chuyển.
          +Trường hợp số thuế phải nộp vãng lai tại tỉnh Thái Nguyên đã được Công ty TNHH Shinsung Engineering Vina khai, nộp tại trụ sở chính nhưng thuộc năm ngân sách đã được quyết toán trù không thực hiện điều chỉnh lại.
          II. Nghị định
          Ngày 12/9/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
          Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và s04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.
          Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chậm nhất là 01/11/2020.

          Việc sử dụng hóa đơn của các cơ sở kinh doanh từ 01/11/2018 đến 01/11/2020 được thực hiện như sau:

          - Cơ sở kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã hoặc đã đăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng;

          - Cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020 mà chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, tự in hoặc mua của cơ quan thuế (hóa đơn giấy) theo quy định; cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

          - Cơ sở kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn giấy trước 01/11/2018 thì tiếp tục sử dụng đến hết 01/11/2020;

          Cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn giấy phải gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế cùng tờ khai thuế GTGT để cơ quan thuế đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
          Tổng cục Thuế sẽ cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các trường hợp sau:

          - Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

          - Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp nêu trên) trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập doanh nghiệp.

          - Hộ, cá nhân kinh doanh (trừ hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp,… hoặc từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ)trong thời gian 12 tháng kể từ tháng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này;
          - Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW và quy định của Bộ Tài chính (trừ Doanh nghiệp tại khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao).

          - Các trường hợp cần thiết khác do Bộ Tài chính quyết định.

Trân trọng.