I. Công văn
          1. Công văn số 1029/TCT-DNL ngày 30/3/2018 về chính sách thuế đối với sản phẩm pha chế xăng E5 RON92
Trường hợp theo quy định của pháp luật Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh được phép sản xuất và bán xăng các loại cho đơn vị khác để dùng làm nguyên liệu sản xuất, pha chế xăng E5 RON92 thì Công ty TNHH MTV Dầu khí TP Hồ Chí Minh thực hiện kê khai, nộp thuế TTĐB với thuế suất thuế TTĐB là 10% khi xuất bán sản phẩm xăng (trừ xăng E5 và xăng E10) theo quy định.
2. Công văn số 3351/TCT-CS ngày 30/8/2018 về chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh casino
Trường hợp Công ty cổ phần khách sạn Hồng Vận là doanh nghiệp kinh doanh casino, Công ty có phát sinh hoạt động nhận ký gửi đồng tiền quy ước (Chip) còn tồn cuối ngày 31/12/2017 của khách hàng để khách hàng chơi tiếp hoặc đổi ra tiền mặt vào những ngày tiếp theo của năm 2018 (việc ký gửi Chip phải được lập thành Biên bản) nếu đã được ghi nhận vào doanh thu của kỳ tiếp theo thì phải có trách nhiệm kê khai, tính thuế và nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách.
3. Công văn số 3385/TCT-TNCN ngày 04/9/2018 về việc miễn thuế của chuyên gia nước ngoài có hai quốc tịch Ý và Việt Nam
Bà Nguyễn Thị Phúc Lai (Bà Lai) là cá nhân có quốc tịch Việt Nam nên không đảm bảo điều kiện để được ưu đãi thuế đối với chuyên gia ODA theo quy định tại Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp Bà Lai ký hợp đồng tư vấn với Ban quản lý chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 thì kê khai nộp thuê như sau:
- Nếu Bà Lai là thương nhân thì xác định là cá nhân .kinh doanh, thu nhập từ hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn độc lập thực hiện tư vấn quốc về STEM của Bà Lai chịu thuế theo quy định đối với nhà thầu gồm thuế GTGT và thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh. Ban quản lý chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 có trách nhiệm khai thay, nộp thay theo mẫu tờ khai số 01/CNKD ban hành tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.
- Nếu Bà Lai không phải là thương nhân thì không xác định là cá nhân kinh doanh, thu nhập từ hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn độc lập thực hiện tư vấn quốc về STEM của Bà Lai là hoạt động cung cấp dịch vụ chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Ban quản lý chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% nếu là cá nhân cư trú, hoặc 20% nếu là cá nhân không cư trú, hoặc theo biểu luỹ tiến nếu là cá nhân cư trú và hợp đồng đáp ứng là hợp đồng lao động.
4. Công văn số 3387/TCT-CS ngày 4/9/2018 về chính sách thuế TNDN và thuế TNCN
(1) Về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp:
Trường hợp Công ty TNHH một thành viên (Công ty) do một cá nhân làm chủ sở hữu thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN, thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định. Lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế TNDN theo quy định thì được xác định là thu nhập sau khi đã nộp thuế TNDN của Công ty.
(2) Về chính sách thuế thu nhập cá nhân
Từ ngày 01/01/2015 lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
5. Công văn số 3424/TCT-DNL ngày 7/9/2018 về lập hóa đơn đối với các trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn.
Thuế GTGT được khai, nộp theo tháng. Việc Người nộp thuế thực hiện lập hóa đơn dựa trên bảng kê đối với các hóa đơn có giá trị dưới 200.000 đồng và các hóa đơn có giá trị từ 200.000 đồng trở lên mà khách hàng không lấy hóa đơn theo ngày hoặc theo tháng không làm ảnh hưởng tới nghĩa vụ khai, nộp NSNN của Người nộp thuế.
Căn cứ quy định nêu trên và để giảm thủ tục hành chính cho Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không Taseco trong quá trình hoạt động kinh doanh, trường hợp người mua không yêu cầu xuất hóa đơn (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng) thì tại Công ty mẹ, các công ty con Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không Taseco được phép lập chung một hóa đơn theo bảng kê cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong tháng tại công ty mẹ, các công ty con vào cuối tháng đó.
6. Công văn số 3428/TCT-CS ngày 7/9/2018 về việc khai, nộp thuế nhà thầu đối với dịch vụ làm trung gian thanh toán cho bên nước ngoài.
(1) Nghĩa vụ thuế đối với Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến.
Công ty có trách nhiệm khai, nộp thuế đối với khoản doanh thu là phí xử lý giao dịch mà Công ty thu được từ nhà cung cấp Việt Nam hoặc từ Công ty ADYEN B.V chi trả khi làm trung gian thanh toán. Đồng thời, Công ty có trách nhiệm cung cấp tài liệu và phối hợp với cơ quan thuế trong việc tổ chức thu thuế nhà thầu của bên nước ngoài khi có yêu cầu của cơ quan thuế.
(2) Nghĩa vụ thuế nhà thau đối với Công ty ADYEN B.V.
Đối với Trường hợp 1: Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam trả phí xử lý giao dịch cho Công ty ADYEN B.V tại Hà Lan thì thu nhập từ phí xử lý giao dịch của Công ty ADYEN B.V thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu. Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ, khai, nộp thuế nhà thầu thay cho Công ty ADYEN B.V khi thanh toán tiền phí xử lý giao dịch cho Công ty ADYEN B.V theo quy định.
Đối với Trường hợp 2: Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại nước ngoài trả phí xử lý giao dịch cho Công ty ADYEN B.V tại Hà Lan thì không thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu.
(3) Nghĩa vụ thuế nhà thầu đối với hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa bên mua Việt nam và bên bán tại nước ngoài.
Trường hợp bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ là nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp thì bên mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam (là Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh) có trách nhiệm khấu trừ, khai, nộp thuế nhà thầu (nếu có) thay cho bên nước ngoài trước khi thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho bên nước ngoài thông qua Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến.
          II. Thông tư
Ngày 30 tháng 8 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 82/2018/TT-BTC bãi bỏ Nội dung Ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Theo đó, việc chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất, chưa đầu tư cơ sở hạ tầng trên đất chuyển nhượng thuộc diện không chịu thuế GTGT.

          Trân trọng!