Kính gởi các anh/chị văn bản mới:
 1. Công văn số 3142/TCT-DNL ngày 15/08/2018 báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Trường hợp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn năm 2017 cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp sau đó Ngân hàng tự phát hiện sai sót thì Ngân hàng lập lại Báo cáo tình tình sử dụng hóa đơn thay thế theo đúng quy định và gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi cơ quan thuế cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế và không bị phạt tiền.
2. Công văn số 3149/TCT-CS ngày 15/08/2018 về chính sách thuế đối với chi phí quảng cáo trực tuyến
Trường hợp Google, Facebook (Nhà thầu nước ngoài) ký hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam (bên Việt Nam) để cung cấp dịch vụ quảng cáo trên ứng dụng Google, Facebook và phát sinh thu nhập tại Việt Nam thì Google, Facebook thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu (thuế GTGT, thuế TNDN) tại Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam có trách nhiệm khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài theo quy định.
Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh quảng cáo trực tuyến trên Facebook, Google nếu khoản chi này đáp ứng đủ các điều kiện thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp mang tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp (trường hợp bên bán không cung cấp hoá đơn thì phải có tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định) và chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
3. Công văn số 3170/TCT-TTr ngày 16/08/2018 về vướng mắc trong thực hiện Nghi định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017  
Người nộp thuế là đối tượng áp dụng Nghị định 20/2017/NĐ-CP có nghĩa vụ chuẩn bị Hồ sơ toàn cầu trước thời điểm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và lưu giữ tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan thuế. Tại thời điểm quyết toán thuế TNDN, người nộp thuế kê khai và nộp Mẫu số 03 là danh mục các hồ sơ, tài liệu cung cấp kèm theo Hồ sơ toàn cầu (Hồ sơ, tài liệu chi tiết lưu tại đơn vị cùng Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan thuế).
4. Công văn số 3172/TCT-KK ngày 16/08/2018 về việc mã số địa điểm kinh doanh
Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam-chi nhánh Hà Tĩnh có mã 13 số (MST 0100230800-069) cho địa điểm kinh doanh Quỹ tiết kiệm Thành Sen là mã số chưa được đăng ký trạng thái T - mã số tạm) trên Hệ thống thông tin đăng ký thuế để cấp cho NNT và mã số này không có hiệu lực.
Để phù hợp với các quy định đăng ký mã số của địa điểm kinh doanh theo hướng dẫn tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Thông tư số 95/2016/TT-BTC, đề nghị quý Cục chỉ đạo Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận theo quy trình đăng ký mới địa điểm kinh doanh để cấp mã 5 chữ số cho địa điểm kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam-chi nhánh Hà Tĩnh-Quỹ tiết kiệm Thành Sen theo quy định.
5. Công văn số 3185/TCT-QLN ngày 17/08/2018 cưỡng chế đối với cá nhân là chủ doanh nghiệp bỏ kinh doanh còn nợ thuế
Trường hợp các doanh nghiệp nợ thuế thuộc đối tượng phải áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế thì cơ quan thuế phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với doanh nghiệp theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 93 Luật Quản lý thuế để thu hồi tiền thuế nợ vào Ngân sách nhà nước.
Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động không theo thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp thì Cục Thuế căn cứ quy định về trách nhiệm đối với khoản nợ của doanh nghiệp để xác định trách nhiệm nộp nợ thuế của cá nhân chủ sở hữu doanh nghiệp theo từng loại hình doanh nghiệp và áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế để đảm bảo thu hồi được số thuế nợ vào Ngân sách nhà nước.
6. Công văn số 3291/TCT-TNCN ngày 27/08/2018 về việc khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc
Trường hợp Chi nhánh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang - CN nhà máy Dược phẩm DHG tại Hậu Giang là đơn vị trực tiếp trả thu nhập cho người lao động thì Chi nhánh thực hiện khấu trừ, khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. Trường hợp Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trực tiếp trả thu nhập cho người lao động thì Công ty cổ phần Dược Hậu Giang thực hiện khấu trừ, khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
7. Công văn số 3292/TCT-CS ngày 27/8/2018 truy thu thuế đối với hộ nộp thuế khoán
Trường hợp cơ quan thuế đã lập bộ khoán thuế, sau đó phát hiện hộ kinh doanh ngành ăn uống có thay đổi về hoạt động kinh doanh, cụ thể là phát sinh thêm hoạt động cung cấp suất ăn cho học sinh tại các điểm trường học, nhưng chưa khai báo thì căn cứ kết quả kiểm tra tình hình thực tế để thực hiện truy thu và xử lý hành vi vi phạm theo quy định của Luật Quản lý thuế kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện.
8. Công văn số 3300/TCT-DNL ngày 27/08/2018 hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển giao tài sản của ngân hàng
Ngân hàng TNNH MTV Woori Việt Nam đã được chuyển đủ vốn để hình thành Ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam theo Giấy phép số 71/GP-NHNN ngày 31/10/2016 của Ngân hàng Nhà nước. Do vậy, việc chuyển giao toàn bộ tài sản, công nợ dưới hình thức hợp đồng mua bán tài sản công nợ hoặc thỏa thuận chuyển giao tài sản, công nợ từ Ngân hàng Woori - Chi nhánh Hà Nội với Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam không phải là hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nên Ngân hàng Woori - Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam phải khai, nộp thuế theo quy định.
Đối với các khoản lỗ lũy kế (nếu có) của Ngân hàng Woori - Chi nhánh Hà Nội: việc chuyển giao toàn bộ tài sản, công nợ từ Ngân hàng Woon - Chi nhánh Hà Nội với Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam không thuộc các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất nên không được chuyển lỗ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 nêu trên.
          Trân trọng.