1. Công văn số 3040/TCT-HTQT ngày 8/8/2018 về xác định cơ sở thường trú của công ty UPS tại Việt Nam
Tổng cục Thuế xác định mặc dù không trực tiếp thực hiện thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên công ty UPS nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng, công ty Cửu Long đã thay mặt công ty UPS thu cước phí dịch vụ từ khách hàng của công ty UPS và chuyển phí này cho công ty UPS. Nói cách khác, công ty Cửu Long đã hình thành quan hệ là đại diện của công ty UPS thực hiện một phần hoạt động kinh doanh của công ty UPS tại Việt Nam (thu cước phí dịch vụ).
Mặt khác, việc công ty UPS: (i) giữ quyền tùy ý bố trí đội ngũ nhân viên bán hàng, quản lý hay kế toán tại văn phòng của công ty Cửu Long, (ii) tùy ý ra vào nhà kho và sử dụng các phương tiện của công ty Cửu Long, (iii) di chuyển hay kiểm tra bất kỳ vật/thứ nào mà công ty Cửu Long lưu trữ và/hoặc đang vận chuyển; (iv) trực tiếp hay chỉ định bên thứ ba tiến hành kiểm tra sổ sách, hồ sơ, tài khoản tại văn phòng của công ty Cửu Long đã khiến cho công ty Cửu Long phải thực hiện theo các chỉ dẫn chi tiết của công ty UPS và chịu sự kiểm soát nhất định của công ty UPS, do đó mất tính độc lập trong phạm vi thực hiện các Thỏa thuận với công ty UPS.
Do đó, công ty UPS được xác định là có cơ sở thường trú tại Việt Nam thông qua công ty Cửu Long trong quá trình thực hiện Thỏa thuận dịch vụ ký kết ngày 04/5/2012 và Thỏa thuận dịch vụ vận chuyển ký kết ngày 11/5/2012 giữa công ty UPS và công ty Cửu Long.
2. Công văn số 3065/TCT-KK ngày 9/8/2018 về việc cấp MST để kê khai, nộp thuế nhà thầu theo phương pháp hỗn hợp
Trường hợp Công ty Tag-It Pacific Ltd là thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam muốn tham gia hoạt động kinh doanh dưới hình thức nhà thầu nước ngoài không thành lập pháp nhân tại Việt Nam và ký kết thông qua các hợp đồng thương mại với khách hàng Việt Nam thì Công ty Tag-It Pacific Ltd phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 31/5/2007 của Chính phủ quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam. Sau khi Công ty Tag-It Pacific Ltd được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền cấp, Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty Tag-It Pacific Ltd thực hiện đăng ký thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC.
3. Công văn số 3082/TCT-CS ngày 9/8/2018 về việc xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi
Theo Quyết định số 2088/QĐ-TTG ngày 25/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh thì Thành phố Bắc Ninh sẽ thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi kể từ khi quyết định số 2088/QĐ-TTG ngày 25/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.
4. Công văn số 3087/TCT-KK ngày 10/8/2018 về việc điều chỉnh tiền chậm nộp
Theo nội dung trình bày tại công văn 01/CV/HP, Công ty có trụ sở chính tại Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai tại tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng dẫn tại điểm đ khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC, sửa đổi bởi điểm a khoản 1 điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC thì Công ty nộp Tờ khai 05/GTGT và số thuế GTGT phát sinh của hoạt động vãng lai tại Vĩnh Phúc.
Trường hợp Công ty nộp nhầm tờ khai vãng lai nêu trên về Chi cục Thuế Thanh Xuân, đã có văn bản đề nghị và đã được cơ quan thuế hủy tờ khai thì Công ty không bị tính tiền chậm nộp phát sinh do tờ khai nộp nhầm.
5. Công văn số 3088/TCT-KK ngày 10/8/2018 hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Đấu giá tài sản
- Doanh nghiệp đấu giá tài sản thực hiện "chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp" theo quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, theo đó thực hiện nghĩa vụ thuế tương ứng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
- Căn cứ quy định tại Điều 23, Điều 31, Khoản 2 Điều 80 Luật Đấu giá tài sản; Điều 6, Điều 7 Nghị định 62/2017/NĐ-CP; Điều 204 Luật Doanh nghiệp; Điều 8 Nghị định 78/2015/NĐ-CP; Điều 16, Điều 17 Thông tư số 95/2016/TT-BTC: Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động theo hình thức giải thể thì phải thực hiện quyết toán thuế, đóng mã số thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.
- Đối với doanh nghiệp thành lập mới sau khi chấm dứt hoạt động hoặc thành lập mới sau khi tách doanh nghiệp: Sau khi được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đến cơ quan thuế quản lý người nộp thuế để làm thủ tục cấp mã số thuế cho doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.
6. Công văn số 3099/TCT-CS ngày 10/08/2018 về chính sách thu tiền thuê đất
          Đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP mà không thuộc danh mục địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo số tiền thuê đất phải nộp theo đúng quy định của pháp luật, nếu sau đó thuộc danh mục địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì không được xem xét miễn, giảm tiền thuê đất.

          Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hùng Cường liên hệ với Cục Thuế tỉnh Quảng Nam và cung cấp các hồ sơ cụ thể để được hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.

          7. Công văn số 3100/TCT-CS ngày 10/8/2018 về thu tiền thuê đất
Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật về đất đai để thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau khi chuyển nhượng và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về nộp tiền thuê đất xây dựng dự án thì việc xác định giá đất nông nghiệp nhận chuyển nhượng để làm căn cứ tính trừ vào số tiền thuê đất phải nộp hoặc quy đổi ra số năm, tháng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
8. Công văn số 3104/TCT-CS ngày 10/08/2018 về thuế tài nguyên
          Việc miễn thuế tài nguyên do cơ quan thuế trực tiếp quản lý nơi khai thác thực hiện. Nếu trường hợp thuộc diện được miễn thuế tài nguyên đối với đất khai thác theo quy định tại khoản 6, Điều 9 Luật Thuế tài nguyên, việc khai thuế tài nguyên thực hiện như sau:
          Hàng tháng, căn cứ các tài liệu liên quan về việc miễn, giảm thuế tài nguyên, người nộp thuế lập tờ khai thuế tài nguyên đối với đất khai thác và sử dụng tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê theo mẫu số 01/TAIN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, xác định số thuế tài nguyên phát sinh trong tháng, số thuế tài nguyên tạm miễn của tháng, tính số thuế tài nguyên phải nộp trong tháng (nếu có).

Trân trọng!