1. Công văn số 3930/TCT-DNL ngày 12/10/2018 về việc chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
Trường hợp Viettel là doanh nghiệp có số dư tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn; tiền gửi thanh toán có kế hoạch sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh mà phát sinh chi phí lãi vay ngân hàng nếu khoản chi này có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, khoản chi trả lãi tiền vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và không thuộc trường hợp khoản chi trả lãi tiền vay dùng để góp vốn điều lệ, chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu thì khoản chi phí lãi vay nên trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
Trường hợp Viettel có hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, phát sinh khoản chi phí lãi vay phục vụ hoạt động đầu tư thì tính vào giá trị đầu tư theo quy định tại điểm 2.31 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
          2. Công văn số 4003/TCT-CS ngày 17/10/2018 về việc chính sách thuế đối với mua hàng hóa làm quà cho cán bộ, nhân viên không dùng quỹ phúc lợi
          Trường hợp năm 2017, Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Sao Việt có phát sinh chi phí mua hàng hoá bên ngoài để làm quà tặng thu, quà tết cho cán bộ, công nhân viên không dùng quỹ phúc lợi thì nếu khoản chi phí mua hàng hoá dùng làm quà cho nhân viên không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế theo quy định thì Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Sao Việt được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần tính vào chi phí được trừ, đồng thời Công ty phải lập hoá đơn GTGT theo quy định.     
          3. Công văn số 4015/TCT-CS ngày 17/10/2018 về việc thuế GTGT
Trường hợp Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội đã thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư (đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án). Công ty đã được Ban quản lý thỏa thuận cho thuê đất, đã bàn giao đất trên thực địa và Công ty đã triển khai dự án đầu tư thì:
- Trường hợp dự án đầu tư của Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT.
- Trường hợp dự án đầu tư của Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT thì Cục Thuế xem xét, xử lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo quy định.
- Trường hợp dự án đầu tư vừa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, vừa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế thì số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư được khấu trừ hoàn thuế theo tỷ lệ (%) theo hướng dẫn tại điểm c khoản 4 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
          4. Công văn số 4023/TCT-TNCN ngày 17/10/2018 về việc chính sách thuế TNCN với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
Trường hợp cá nhân bán lại cổ phần ưu đãi cho Công ty do nghỉ việc trước thời hạn cam kết thì giá chuyển nhượng chứng khoán là thực tế chuyển nhượng thực hiện qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của Công ty tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.
          5. Công văn số 4035/TCT-CS ngày 17/10/2018 về việc giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ
Công ty TNHH TOKYO MICRO Việt Nam ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI (Việt Nam) trong đó có xác nhận bởi bên làm chứng là Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long (là đơn vị được Nhà nước cho thuê đất để làm hạ tầng Khu công nghiệp, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); nguồn gốc đất trên là Nhà nước cho Công ty Khu công nghiệp Thăng Long thuê để thực hiện dự án Khu công nghiệp Thăng Long và đã nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Như vậy, Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long là đơn vị có quyền sử dụng đất hợp pháp và có đầy đủ các quyền theo quy định tại Điều 166 Luật Đất đai năm 2013.
Ngày 05/3/2016, Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long ký Hợp đồng thuê đất và sử dụng tiện ích cho Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI (Việt Nam).
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI (Việt Nam) đăng ký quyền sử dụng thửa đất nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH TOKYO MICRO Việt Nam nêu trên với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI ký Hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long thì Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI (Việt Nam) không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất thuê theo quy định tại Khoản 7 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP nêu trên.
Đối với tài sản trên đất mà Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI nhận chuyển nhượng, khi Công ty đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trên đất thì phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định.
          Trân trọng.