I. Công văn hướng dẫn

          1. Công văn số 3545/TCT-TNCN ngày 20/9/2018 về xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN

Trường hợp công ty thuê người lao động là người nước ngoài, các khoản chi phí liên quan đến hoạt động xin cấp phép được công ty chi trả là trách nhiệm của Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (không phải là lợi ích của người lao động) và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Các khoản chi mà Doanh nghiệp chi trả thay cho cá nhân người lao động thì các khoản chi này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và kê khai nộp thuế TNCN theo quy định.

          2. Công văn số 3556/TCT-DNL ngày 20/9/2018 về thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT đối với khoản tiền hỗ trợ, khen thưởng

Trường hợp Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (sau đây gọi là đại lý bảo hiểm), trong đó Tổng công ty sẽ chi trả cho đại lý bảo hiểm khoản tiền hỗ trợ, khen thưởng đại lý căn cứ vào mức doanh thu bán bảo hiểm đại lý đạt được liên quan đến việc thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì các đại lý bảo hiểm phải xuất hóa đơn GTGT giao cho Tổng công ty và tính thuế GTGT theo thuế suất 10%, kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định.

Trường hợp Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có chi các khoản hỗ trợ, khen thưởng mà các đại lý bảo hiểm không trực tiếp cung cấp dịch vụ nêu trên cho Tổng công ty thì khoản tiền các đại lý bảo hiểm nhận được không thuộc đối tượng phải kê khai, nộp thuế GTGT. Các đại lý bảo hiềm căn cứ theo khoản tiền nhận được để lập chứng từ thu và kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.

          3. Công văn số 3623/TCT-KK ngày 25/9/2018 về việc hoàn thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản nộp thừa

Công ty TNHH MTV cà phê Phước An (nay đổi tên thành Công ty Cổ phần cà phê Phước An do Công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ ngày 01/09/2017) đăng ký thuế tại Cục Thuế tỉnh Đắn Lắk, phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh. Công ty đã kê khai và nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản tại Chi cục Thuế quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh.

Tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk (cơ quan thuế quản lý trực tiếp), Công ty đã nộp Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, Công ty phát sinh số thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản nộp thừa do có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế. Công ty đã lập hồ sơ đề nghị hoàn số thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản nộp thừa nêu trên đồng thời đề nghị bù trừ sang khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác (tiền thuê đất năm 2018) của Công ty gửi đến Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thì Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ vào tình hình quản lý thực tế tại Công ty, phối hợp với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh (Chi cục Thuế quận Bình Thạnh) kiểm tra, xác minh số liệu cụ thể và xem xét, giải quyết hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước cho Công ty theo quy định.

          4. Công văn số 3630/TCT-KK ngày 26/9/2018 về việc chứng từ thu quỹ phòng chống thiên tai

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công văn chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố và giao Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tùy theo đặc thù của từng địa phương, quyết định mô hình quản lý quỹ, đồng thời hướng dẫn sử dụng mẫu phiếu thu khi thu. Ủy ban nhân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Sóc Trăng và giao trách nhiệm cho Cục Thuế.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện theo quy định của ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

          5. Công văn số 3639/TCT-KK ngày 26/9/2018 về việc chuyển đổi mã số doanh nghiệp và thay đổi chủ sở hữu của công ty TNHH do chủ sở hữu bị hợp nhất Doanh nghiệp

Để Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Ninh Bình và Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Hà Nam không bị gián đoạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phù hợp với thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đề xuất Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình các nội dung sau:

- Thực hiện thay đổi mã số thuế cho Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Ninh Bình và Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Hà Nam từ mã số thuế 13 số đã được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sang mã số thuế 10 số mới do Cục Thuế tỉnh Ninh Bình và Cục Thuế tỉnh Hà Nam cấp, không yêu cầu Công ty thực hiện thủ tục giải thể và đăng ký doanh nghiệp mới theo quy định hiện hành.

- Hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Ninh Bình và Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Hà Nam thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu từ Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc (đơn vị bị hợp nhất) sang Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh (đơn vị nhận hợp nhất) sau khi thay đổi mã số thuế.

          6. Công văn số 3646/TCT-TNCN ngày 26/9/2018 về chính sách thuế đối với cá nhân ký hợp đồng tham gia chương trình cho thuê căn hộ/biệt thự với Công ty

Xét về bản chất thì Công ty là đối tượng kinh doanh dịch vụ lưu trú, còn mọi trường hợp cá nhân đầu tư và hợp tác cho thuê căn hộ/biệt thự nghỉ dưỡng được xác định là cá nhân cho thuê tài sản. Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú theo quy định. Cá nhân ủy quyền để Công ty khai, nộp thuế thay đối với hoạt động cho thuê tài sản theo năm, Công ty thực hiện khai thuế thay cho cá nhân theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 8 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

          II. Quyết định của Thủ tướng chính phủ

Ngày 25/9/2018, Thủ tướng ban hành Quyết định 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, trực thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định 41/2018/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2018 và thay thế Quyết định 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009.


          Trân trọng.