Kính gửi quý Doanh nghiệp:


Với sự tài trợ từ Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID-GIG) và triển khai Quy chế Phối hợp số 1016/QCPH/TCT-HTVT giữa Tổng cục Thuế và Hội Tư vấn thuế Việt Nam, công văn số 3013/TCT-TTHT ngày 05/7/2016 của Tổng Cục Thuế về việc triển khai thực hiện Quy chế Phối hợp, Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Tp Hồ Chí Minh ngày 27/4/2018.

Tại buổi Đối thoại, bài phát biểu của bà Nguyễn Thị Cúc- Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam giới thiệu tóm tắt các nội dung lưu ý về chính sách thuế là một trong những nội dung quan trọng của Chương trình tọa đàm.

Chúng tôi kính gửi quý vị đại biểu Doanh nghiệp Bài trình bày của bà Nguyễn Thị Cúc- Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, bài có thể được download theo đường link dưới đây:

Trân trọng