Thông báo mới :
Tổng cục Thuế ra quyết định phêt duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: "In biên lai, ấn chỉ thuế, in tem rượu sản xuất trong nước năm 2018" 

Văn bản mới :
Quyết định số 394/QĐ-BTC ngày 27/3/2018 của Bộ Tài chính về việc phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính 
Quyết định số 372/QĐ-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính 
Quyết định số 377/QĐ-BTC ngày 22/3/2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07- NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. 
Quyết định số 385/QĐ-BTC ngày 22/3/2018 của Bộ Tài chính quy định mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tàỉ chính 
Quyết định số 405/QĐ-BTC ngày 28/03/2018 của Bộ Tài chính về việc công bố Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 
Thông tư số 22/2018/TT-BTC ngày 22/02/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 
Công văn số 1260/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 11/04/2018 v/v thuế GTGT 
Công văn số 1329/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 16/04/2018 v/v chính sách thuế 
Công văn số 1259/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 11/04/2018 v/v thuế GTGT 
Công văn số 1331/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 16/04/2018 v/v sử dụng chứng từ đối với dịch vụ đấu giá tài sản 
Công văn số 1389/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 19/04/2018 v/v chính sách thuế 
Trân trọng!