Kính gởi các anh chị văn bản cập nhật mới:

1. Công văn số 712/TCT-DNL ngày 02/03/2018 về nghĩa vụ thuế khoản thu từ khai thác, cho thuê Tài sản đảm bảo

Trường hợp trong thời gian chờ xử lý tài sản bảo đảm (tài sản bảo đảm vẫn thuộc quyền sở hữu của khách hàng có tài sản bảo đảm), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát sinh khoản thu nhập từ hoạt động khai thác tài sản bảo đảm thì Ngân hàng phải hạch toán riêng doanh thu, chi phí và thuế giá trị gia tăng, khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân thay cho khách hàng có tài sản bảo đảm theo quy định. Thu nhập sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế được bù trừ vào số nợ phải trả của khách hàng vay tiền.
2. Công văn số 724/TCT-CS ngày 02/03/2018 về kê khai, nộp thuế nhà thầu đối với lãi tiền vay và các Khoản chi phí trả cho bên nước ngoài

Trong trường hợp các Khoản phí thu xếp vốn, phí cam kết là Khoản tách biệt, không bao gồm trong lãi vay thì Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam có trách nhiệm kê khai, nộp thuế nhà thầu thay cho Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc. Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam được khấu trừ thuế GTGT nộp thay nhà thầu nước ngoài theo quy định. Trường hợp Khoản thu xếp vốn trả cho Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc không bao gồm thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài thì Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam được hạch toán Khoản thuế TNDN nhà thầu nộp thay vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính.
3. Công văn số 736/TCT-DNL ngày 05/03/2018 về khai nộp thuế khi bán tài sản đảm bảo

Căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế hoạt động của Công ty VAMC, Tổng cục Thuế hướng dẫn khai, nộp thuế khi bán tài sản đảm bảo của Công ty VAMC như sau:
Trường hợp khi chuyển nhượng bất động sản mà tài sản bảo đảm vẫn thuộc sở hữu của khách hàng vay nợ, Công ty VAMC đứng ra bán tài sản bảo đảm thì Công ty VAMC khai, nộp thay thuế TNDN hoặc TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định.
Trường hợp khi chuyển nhượng bất động sản mà tài sản bảo đảm vẫn thuộc sở hữu của khách hàng vay nợ, Công ty VAMC ủy quyền cho tổ chức tín dụng bán tài sản bảo đảm thì cơ quan chi trả có trách nhiệm kê khai nộp thay thuế TNDN hoặc TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định.

4. Công văn số 740/TCT-TNCN ngày 06/03/2018 về hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân

            1. Về địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế:
            Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục thuế tỉnh Đồng Nai nêu tại công văn số 10447/CT-TTHT ngày 20/12/2017: Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng là tại Cục thuế tỉnh Đồng Nai.
            2. Về việc xử phạt vi phạm hành chính về nộp chậm tờ khai:
            Tại Khoản 4, Điều 28 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:
            “Điều 28. Hoàn thuế
            4. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn”.
            - Theo hướng dẫn nêu trên thì trường hợp người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN có phát sinh số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ cho số thuế phát sinh kỳ sau nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.
5. Công văn số 758/TCT-KK ngày 07/03/2018 về quản lý thuế đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô

- Về thuế GTGT: Nếu Đơn vị đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe Ô tô có thành lập Chi nhánh theo quy định của Luật Doanh nghiệp tại địa phương cấp tỉnh khác địa phương đóng trụ sở chính thì Chi nhánh thực hiện khai, nộp thuế GTGT tại địa phương đối với doanh thu thu được từ hoạt động vận tải bằng xe Ô tô phát sinh tại địa phương.
Nếu Đơn vị đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe Ô tô không thành lập Chi nhánh theo quy định của Luật Doanh nghiệp tại địa phương cấp tỉnh khác địa phương nơi đóng trụ sở chính thì Đơn vị thực hiện khai, nộp thuế GTGT tập trung tại địa phương nơi đóng trụ sở chính.
- Về thuế TNDN: Đơn vị thực hiện khai, nộp thuế TNDN tập trung tại địa phương nơi đóng trụ sở chính.

Trân trọng!