Kính gởi các anh chị văn bản mới cập nhật

 1. Công văn số 782/TCT-KK ngày 09/03/2018 khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh

Trường hợp Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (sau đây gọi là Tổng công ty) là chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng không ủy quyền cho Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng tại Vĩnh Phúc (sau đây gọi là Chi nhánh tại Vĩnh Phúc) quản lý dự án. Các hóa đơn đầu vào, đầu ra đối với hoạt động của dự án đều đứng tên Tổng công ty, toàn bộ chi phí hoạt động của dự án do Tổng công ty chi trả. Chi nhánh tại Vĩnh Phúc không tổ chức lưu giữ hồ sơ dự án, chứng từ số sách và hạch toán kế toán đối với toàn bộ doanh thu và chi phí phát sinh của dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên tại tỉnh Vĩnh Phúc thì:

+ Đối với thuế GTGT

          Tổng công ty thực hiện khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% trên doanh thu bán hàng chưa có thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên với Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Đối với thuế TNDN

          Tổng công ty có trách nhiệm tính và tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp quý hoặc thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản thuộc dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên cho Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

2. Công văn số 807/TCT-KK ngày 13/03/2018 quản lý thuế đối với doanh thu thu hộ

Khoản thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và theo ủy quyền của Ban quản lý dự án đần tư xây dựng quận Hai Bà Trưng, là khoản thu hộ.

          Công ty có trách nhiệm lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng theo quy định khi thực hiện thu giá dịch vụ do UBND thành phố Hà Nội quy định. Trường hợp Công ty đã thu giá dịch vụ cao hơn giá do UBND thành phố Hà Nội quy định thì Công ty có trách nhiệm hoàn trả cho khách hàng theo quy định; trường hợp không xác định được khách hàng thì Công ty có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền đã thu chênh lệch vào ngân sách nhà nước theo quy định.

          Công ty có trách nhiệm lập Bảng tổng hợp các hóa đơn GTGT thu giá dịch vụ theo quy định tại Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND nêu trên có xác nhận của công ty và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng làm căn cứ nộp toàn bộ số tiền thu giá dịch vụ (bao gồm gồm cả thuế GTGT) cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng và lưu hồ sơ Công ty. Công ty không được kê khai thuế đối với toàn bộ số tiền thu giá dịch vụ đã nộp cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng.

          - Công ty thực hiện lập hóa đơn GTGT khi nhận doanh thu là khoản chi phí phục vụ cho hoạt động thu giá dịch vụ nhận được từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng làm cơ sở kê khai, tính nộp thuế theo quy định.

          3. Công văn số 814/TCT-DNL ngày 13/03/2018 hướng dẫn cách xác định giá vốn khi chuyển nhượng bất động sản là tài sản bảo đảm

          Khi chuyển nhượng bất động sản mà tài sản bảo đảm vẫn thuộc sở hữu của khách hàng vay nợ thì giá vốn của bất động sản được xác định như sau:
          Trường hợp tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của doanh nghiệp mà không xác định được giá vốn thì giá vốn của bất động sản được xác định theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.
          Trường hợp tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của cá nhân thì số thuế TNCN phải nộp tính theo tỷ lệ 2% trên giá chuyển nhượng từng lần theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 2 của Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.
          4. Công văn số 817/TCT-DNL ngày 14/03/2018 về việc hướng dẫn nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam

          Trường hợp năm 2017, Công ty Cổ phần Bao bì Bia rượu nước giải khát ký hợp đồng số SMVN17090 ngày 29/8/2017 với Công ty SACMI IM OLA S.C cung cấp dịch vụ (trụ sở chính tại Bologna, ý), theo đó Công ty SACMI IM OLA S.C cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm cả việc cử nhân viên kỹ thuật sang Việt Nam bảo dưỡng máy móc thiết bị cho Công ty Cổ phần Bao bì Bia rượu nước giải khát, thì Công ty SACMI IM OLA S.C là đối tượng áp dụng Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên và có nghĩa vụ nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư này.
          Đề nghị Công ty cổ phần Bao bì Bia - rượu - nước giải khát căn cứ vào thực tế thực hiện Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật số SMVN 1 7090 và hướng dẫn tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên để xác định đối tượng kê khai nộp thuế và thực hiện việc tính, kê khai, nộp thuế nhà thầu theo quy định.
5. Công văn số 838/TCT-DNL ngày 15/03/2018 về vướng mắc liên quan đến hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ

Đến nay qua rà soát, đối chiếu công nợ giữa Công ty TM&XNK Viettel và Công ty Omron, nếu có cơ sở xác định Công ty Omron không nhận hàng do chất lượng không đảm bảo, không hạch toán đối với lô hàng này và chưa kê khai thuế; Công ty TM&XNK Viettel đã nhập lại hàng thì Công ty TM&XNK Vienel thực hiện thu hồi các liên của các số hóa đơn đã lập và điều chỉnh giảm công nợ phải thu, tăng giá trị hàng tồn kho tương ứng. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc xuất, nhập lại lô hàng này.
          6. Công văn số 854/TCT-DNL ngày 16/03/2018 về thuế GTGT

Trường hợp Công ty thuộc đối tượng và đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính, có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10% thì số thuế GTGT không được hoàn được chuyển sang kỳ tiếp theo.
Trân trọng.