I. Công văn
1. Công văn số 443/TCT-KK ngày 01/02/2018 về việc hoàn thuế GTGT Công ty TNHH TM XNK Quang Hưng DAC
            Trường hợp Công ty TNHH TM XNK Quang Hưng DAC có đề nghị hoàn thuế kỳ tính thuế tháng 7/2016 trường hợp hoàn xuất khẩu theo Điểm 4 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 (số thuế đề nghị hoàn này là số thuế của kỳ tính thuế tháng 10/2015, tháng 02/2016 và tháng 04/2016 đã đề nghị hoàn nhưng sau đó khai điều chỉnh vào kỳ tính thuế tháng 7/2016) thì đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ các hướng dẫn nêu trên và kết quả xác minh của Tổng cục Hải quan, các cơ quan thuế liên quan để thực hiện việc giải quyết hoàn thuế cho Công ty TNHH TM XNK Quang Hưng DAC theo nguyên tắc nếu số thuế GTGT đề nghị hoàn đã được Cục Thuế thanh tra, kiểm tra thì Cục Thuế căn cứ hướng dẫn tại Khoản 4(b) Điều 8 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính, công văn số 4756/TCT-KK ngày 13/10/2017 của Tổng cục Thuế nêu trên và kết quả thanh tra, kiểm tra thực tế của Cục Thuế để xem xét việc hoàn thuế cho Công ty theo đúng quy định; đồng thời Công ty bị xử phạt về hành vi kê khai chưa đúng theo quy định hiện hành.
2. Công văn số 444/TCT-DNL ngày 01/02/2018 về chuyển tiền của Ban QLDA Công trình Lọc hóa dầu Nghi Sơn nộp NSNN
            Trên cơ sở báo cáo của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, ngày 01/9/2017, Bộ Tài chính đã có công văn số 11698/BTC-TCT xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước về thẩm quyền của Ban kiểm soát đặc biệt tại Quyết định số 68/QĐ-NHNN.m ngày 31/12/2014 trong việc phê duyệt, chỉ đạo Ngân hàng Oceanbank Thanh Hóa ngừng chi trả giao dịch thanh toán nộp tiền thuế vào Ngân sách nhà nước đối với trường hợp Ban Quản lý dự án Công trình Lọc hóa dầu Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, đến nay, Ngân hàng Nhà nước chưa có ý kiến.
            Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế Tỉnh Thanh Hóa thực hiện truy thu khoản tiền chậm nộp tiền thuế nêu tại công văn số 2066/CT-QLN vào ngân sách nhà nước theo quy định.
3. Công văn số 452/TCT-DNL ngày 01/02/2018 về miễn, giảm tiền thuê đất
            Giao Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn xử lý cụ thể nếu trường hợp của đơn vị sử dụng đất trước đây là Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam (bên chuyển nhượng dự án) sử dụng đất để thực hiện Dự án Nhà máy chế biến tinh bột mỹ Hà Tĩnh theo đúng quy định của pháp luật đất đai; đồng thời, sau đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án Nhà máy chế biến tinh bột mỳ Hà Tĩnh cho Chi nhánh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Mỹ Phát theo quy định của pháp luật để Chi nhánh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Mỹ Phát (bên nhận chuyển nhượng dự án) tiếp tục thực hiện dự án và đủ điều kiện được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật vê đầu tư cho thời gian còn lại của dự án tính từ thời điểm nộp đủ hồ sơ đề nghị được hưởng ưu đãi theo quy định.
4. Công văn số 459/TCT-KK ngày 16/11/2017 về hoàn thuế GTGT
            Trường hợp Công ty TNHH MTV Provimi kinh doanh mặt hàng thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT kể từ ngày 01/01/2015, đối với số thuế GTGT đầu vào của mặt hàng thức ăn chăn nuôi phát sinh từ ngày 31/12/2014 trở về trước chưa được khấu trừ hết, tính đến ngày 01/01/2015 số thuế còn được khấu trừ này chưa đủ 12 tháng nên Công ty không thuộc trường hợp được hoàn thuế; số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng thức ăn chăn nuôi phát sinh kể từ ngày 01/01/2015 Công ty không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
5. Công văn số 465/TCT-CS ngày 02/02/2018 về thuế GTGT đối với hoạt động khai thác rừng trồng
            Tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định:
            Điều 11. Thuế suất 10%
            Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.
            Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.
            Căn cứ quy định nêu trên, hoạt động dịch vụ khai thác rừng trồng giữa Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) và Công ty TNHH Cao Nguyên Lâm nếu phù hợp với quy định của pháp luật thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.
6. Công văn số 497/TCT-KK ngày 06/02/2018 về việc kê khai, nộp thuế đối với bán tài sản bảo đảm tiền vay 
            Agribank Thăng Long (có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội) thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh với cơ quan thuế tại tỉnh Hà Nam theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.
            Cơ quan thuế tại tỉnh Hà Nam nơi Agribank Thăng Long kê khai, nộp thuế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kê khai, nộp thuế và tính tiền chậm nộp thuế đối với đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh của Agribank Thăng Long.
7. Công văn số 517/TCT-DNL ngày 07/02/2018 về việc kê khai, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư Gencol 
            Trường hợp Tổng công ty phát điện 1 (có trụ sở tại Thành phố Hà Nội) là chủ đầu tư dự án chuyển đổi nhiên liệu phụ từ dầu FO sang dầu DO nhà máy Nhiệt điện Uống Bí tại tỉnh Quảng Ninh, dự án đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động thì Tổng công ty phát điện 1 lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Sau khi bù trừ nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì Tổng công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế theo quy định.

            II. Thông tư
1. Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
Bổ sung quy định về thu tiền sử dụng đất là nội dung nổi bật tại Thông tư 10/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành.
Theo đó, bổ sung quy định việc xác định tiền sử dụng đất khi cấp lại Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định tại khoản 41 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP như sau:
- Trường hợp GCN đã cấp không đúng quy định do lỗi của CQNN thì tiền sử dụng đất khi cấp lại GCN được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp GCN trước đây.
- Trường hợp GCN đã cấp không đúng quy định do lỗi của người sử dụng đất thì tiền sử dụng đất khi cấp lại GCN được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp lại GCN quyền sử dụng đất.
Xem thêm chi tiết tại Thông tư 10/2018/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 20/3/2018).
2. Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Ngày 30/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 11/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Theo đó:
Trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất đang sử dụng nhà, đất tại công trình xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp thuộc sở hữu nhà nước hoặc có phần diện tích thuộc quyền quản lý của Nhà nước mà không tách riêng được phần diện tích đất sử dụng cho từng đối tượng đang sử dụng thì:
Tiền thuê đất phải nộp được phân bổ cho từng đối tượng sử dụng theo hệ số phân bổ nhân (x) với diện tích sàn sử dụng của từng đối tượng và áp dụng từ ngày 01/7/2014.
Trong đó:
- Hệ số phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa diện tích đất tính thu tiền thuê đất và tổng diện tích sàn sử dụng của các đối tượng.
- Trường hợp nhà có tầng hầm thì 50% diện tích tầng hầm được cộng vào tổng diện tích sàn sử dụng của công trình xây dựng để tính hệ số phân bổ.
Thông tư 11/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/3/2018.