Kính gởi đến quý anh, chị văn bản mới:
          I. Công văn
          1. Công văn số 642/TCT-KK ngày 26/02/2018 về kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Chi nhánh
          Nếu Chi nhánh Đồng Tháp thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn chứng từ và đã đăng ký kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thì Chi nhánh Đồng Tháp thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại tỉnh Đồng Tháp theo đúng quy định.
Trường hợp Chi nhánh Đồng Tháp khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi mua hàng hóa từ khách hàng có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào nhưng do Công ty CP Thế giới Di động (trụ sở chính ở TP Hồ Chí Minh) trực tiếp thanh toán tiền cho người bán, việc thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và hàng hóa mua vào đáp ứng điều kiện và nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì Chi nhánh Công ty CP Thế giới di động Đồng Tháp được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.
2. Công văn số 659/TCT-DNL ngày 27/02/2018 tiền chậm nộp đối với nộp thuế qua ngân hàng thương mại.
Số ngày chậm nộp tiền thuế được xác định làm căn cứ tính tiền chậm nộp đối với người nộp thuế được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng người nộp thuế phải nộp thuế đến ngày Người nộp thuế đã nộp thuế thành công vào ngân sách nhà nước. Người nộp thuế tự xác định số tiền chậm nộp tiền thuế tính trên số ngày chậm nộp tiền thuế. Số tiền chậm nộp không thuộc các trường hợp được miễn tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định.
          Trường hợp việc nộp thuế vào Ngân sách nhà nước của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam bị chậm do lỗi của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch thì Ngân hàng phải chịu trách nhiệm trả Công ty số tiền chậm nộp tiền thuế để thực hiện nộp vào Ngân sách nhà nước theo quy định.
          3. Công văn số 667/TCT-TNCN ngày 27/02/2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí trước bạ (LPTB) đối với tài sản sau ly hôn
Trường hợp bà Trương Thị Hiền và ông Nguyễn Văn Quỳnh được Tòa án phán quyết tài sản chung do hai bên tự thỏa thuận sau ly hôn, khi phân chia tài sản chung được cơ quan cấp có thẩm quyền chứng thực theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình thì khi bà Hiền đăng ký lại Quyền sở hữu đất ở, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc diện phải nộp LPTB. Số tiền ông Quỳnh nhận được từ bà Hiền không phải nộp thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
          4. Công văn số 668/TCT-TNCN ngày 27/02/2018 về khoản phí bảo hiểm đóng tại nước ngoài được trừ vào thu nhập cá nhân
Trường hợp cá nhân là người nước ngoài thuộc đối tượng cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả tại nước ngoài tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc của quốc gia nơi cá nhân mang quốc tịch tương tự như các khoản bảo hiểm bắt buộc tại Việt Nam như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác (nếu có) thì các khoản bảo hiểm đó được trừ vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân. Cá nhân cần xuất trình các chứng từ chứng minh các khoản bảo hiểm đã đóng tại nước ngoài để có cơ sở khấu trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.
          5. Công văn số 673/TCT-CS ngày 27/02/2018 về hóa đơn điện tử
Về tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính đã có công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011.
Trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc - trang X/Y" (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó)."
          6. Công văn số 1981/BTC-TCT ngày 13/2/2018 về ưu đãi thuế TNDN trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(1) Về ưu đãi đối với Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên
Theo nội dung của UBND tỉnh Kiên Giang tại công văn số 1821/UBND-KTTH nêu trên thị Ban Quản lý KKT tỉnh Kiên Giang đã có văn bản số 26/BQLKKT-VP ngày 4/5/2011 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Khu kinh tế của khẩu Hà Tiên, tuy nhiên đến nay chưa được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Khu kinh tế cửa khẩu. Theo đó, trường hợp chưa được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì chưa đáp ứng điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện khu kinh tế.
(2) Ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ chế biến nông sản thuỷ sản
Trường hợp doanh nghiệp mua nguyên liệu thủy sản, sau đó sơ chế thông thường (chưa chế biến thành sản phẩm khác so với nguyên liệu đầu vào) rồi đem bán thì thu nhập từ hoạt động này không phải là thu nhập từ hoạt động chế biến thủy sản nên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động chế biến thuỷ sản.
Trường hợp doanh nghiệp có thực hiện quy trình gia công, tiếp nhận nguyên liệu thuỷ sản từ bên thuê gia công, sau đó thực hiện các công đoạn sơ chế thông thường (chưa chế biến thành sản phẩm khác so với nguyên liệu đầu vào) thì thu nhập từ hoạt động nhận gia công này không phải là thu nhập từ hoạt động chế biến thuỷ sản nên không được hưởng ưu đãi thuê TNDN đối với hoạt động chế biến thuỷ sản.
         
7. Công văn số 5749/CT-TNCN ngày 05/02/2018 về quyết toán thuế TNCN năm 2017 và cấp MST người phụ thuộc
Ngày 05/02/2018, Cục Thuế Hà Nội ban hành công văn số hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2017 và cấp Mã số thuế cho người phụ thuộc cho các tổ chức, cá nhân.

          II. Chỉ thị
Ngày 05/3/2018 Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả NQ 35/NQ-CP về Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến 2020. Trong đó, giao Bộ Tài chính:
a) Khẩn trương xây dựng, trình các dự án Luật sửa đổi các Luật về thuế, tháo gỡ ngay những vướng mắc cho doanh nghiệp về thuế.
b) Tiếp tục quản lý chặt chẽ, thu thuế đúng, đủ, kịp thời đối với hộ kinh doanh lớn; chống thất thu đối với hộ khoán; nghiên cứu, đề xuất chính sách thu thuế và chế độ kế toán đơn giản, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
c) Xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử để cơ bản thực hiện trong năm 2018 đối với toàn bộ nền kinh tế.
d) Nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, kết nối thông tin để quản lý doanh thu bán lẻ của các hộ kinh doanh; thí điểm thực hiện tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018.
Chỉ đạo cơ quan thuế công khai trên Cổng thông tin điện tử danh sách xếp hạng chi tiết 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
đ) Sửa đổi Luật chứng khoán nhằm cải thiện các điều kiện đầu tư gián tiếp nước ngoài; hoàn thiện và trình Chính phủ dự án Luật chứng khoán (sửa đổi) đúng tiến độ.
e) Rà soát, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Luật Kế toán năm 2015 nhằm giảm cản trở hoạt động của các doanh nghiệp kế toán.

Trân trọng.