Kính gởi các anh, chị nội dung mới:

          1. Công văn số 536/TCT-CS ngày 09/02/2018 về chính sách thuế GTGT
Trường hợp Công ty cổ phần E.KI.M cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài qua websitehttps://www.gamecardsvn.com của Công ty (cung cấp mã s của thẻ nạp game và mã số của thẻ nạp tiền chơi game); việc giao kết hợp đồng trên website tuân thủ theo hướng dẫn tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử; Công ty có chứng từ chứng minh khách hàng  nước ngoài thanh toán cho Công ty theo hình thức không dùng tiền mặt; nếu Công ty có dữ liệu xác định dịch vụ của Công ty cung cp được tiêu dùng ngoài Việt Nam (khách hàng ở nước ngoài xác định theo địa chỉ IP của mátính khách hàng trucập vào đơn hàng để lấy mã số của thẻ) thì thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
2. Công văn số 541/TCT-DNL ngày 09/02/2018 về thuế GTGT đối với khoản thu từ khai thác TSĐB
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp trong thời gian chờ xử lý tài sản bảo đảm, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank phát sinh doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản bảo đảm thì khoản doanh thu này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Mức thuế suất thuế GTGT thực hiện theo quy định pháp luật.
3. Công văn số 546/TCT-CS ngày 09/02/2018 về việc xin áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5%
Căn cứ quy định nêu trên, thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu, mặt hàng dầu ăn được làm từ mỡ cá tinh luyện là sản phẩm đã qua chế biến thành sản phẩm khác không thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%. Luật thuế GTGT và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không có quy định về việc giảm thuế suất thuế GTGT.
4. Công văn số 563/TCT-DNL ngày 12/02/2018 về thuế nhà thầu đối với dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài
Trường hợp các tổ chức trung gian ở nước ngoài không phải là Ngân hàng, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam (Công ty Western Union, Công ty Money Gram;…) trên cơ sở hợp đồng để thực hiện dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài cho khách hàng của các Ngân hàng tại Việt Nam thì tổ chức trung gian ở nước ngoài không phải là Ngân hàng là đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. Khi thanh toán tiền phí chuyển tiền thu hộ cho tổ chức trung gian ở nước ngoài không phải là Ngân hàng, Ngân hàng phải thực hiện khấu trừ, khai và nộp thay thuế nhà thầu cho tổ chức trung gian ở nước ngoài không phải là Ngân hàng (thuế GTGT tỷ lệ 5%, thuế TNDN tỷ lệ 5%) trên doanh thu thu được từ khách hàng.
          Đối với phần thu nhập ngân hàng được hưởng từ việc thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo hợp đồng với tổ chức trung gian ở nước ngoài không phải là Ngân hàng (Công ty Westem Union, Công ty Money Giam;…) thì Ngân hàng thực hiện kê khai, nộp thuế theo đúng quy định.

5. Công văn số 574/TCT-DNL ngày 12/02/2018 về xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với dự án Chi nhánh Nội Bài của Công ty TNHH Yamaha Việt Nam
- Nếu nguyên giá khuôn mẫu là TSCĐ đầu tư nằm trong phạm vi vốn đầu tư đăng ký ban đầu của dự án Chi nhánh Nội Bài (theo Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ nhất ngày 06/08/2008) thì phần thu nhập tăng thêm từ hoạt động đầu tư khuôn mẫu này được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại công văn số 481/BTC-TCT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài chính.
          - Nếu nguyên giá khuôn mẫu là TSCĐ đầu tư vượt trên phần vốn đầu tư đăng ký ban đầu của dự án Chi nhánh Nội Bài (theo Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ nhất ngày 06/08/2008) thì phần thu nhập tăng thêm từ hoạt động đầu tư khuôn mẫu này được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định đối với hoạt động đầu tư mở rộng tại Khoản 4 Điều 10, Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

6. Công văn số 583/TCT-CS ngày 12/02/2018 về hóa đơn
Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú đổi tên "Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú” sang tên "Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú” nhưng không thay đổi mã số thuế, địa chỉ. Ngày 14/9/2017, Công ty đã gửi Thông báo thay đổi thông tin đến Cục Thuế tỉnh Bình Dương để thông báo việc đổi tên. Từ ngày 15/9/2017 đến 6/10/2017, Công ty đã phát hành hoá đơn ghi tên mới "Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (bằng cách gạch tên cũ, đóng dấu tên mới) thì Cục Thuế xem xét chấp thuận về chỉ tiêu tên người bán trên các hoá đơn đã lập ghi tên mới của người bán nêu trên.
7. Công văn số 586/TCT-KK ngày 13/02/2018 về việc kê khai thuế đối với hoạt động sản xuất điện gió của Nhà máy điện gió Hướng Linh 2

- Về thuế GTGT:
          + Trường hợp Nhà máy có hạch toán kế toán thì Nhà máy thực hiện kê khai, tính nộp thuế riêng tại tỉnh Quảng Trị.
          + Trường hợp Nhà máy không thực hiện hạch toán kế toán thì Công ty kê khai chung tại trụ sở chính Công ty (tỉnh Quảng Bình) và phân bổ số thuế phải nộp của Công ty cho Nhà máy tại tỉnh Quảng Trị theo hướng dẫn tại Điểm d Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.
          - Về thuế TNDN:
          + Trường hợp Nhà máy là đơn vị hạch toán kế toán độc lập với Công ty thì Nhà máy thực hiện kê khai nộp thuế TNDN riêng tại tỉnh Quảng Trị.
          + Trường hợp Nhà máy là cơ sở sản xuất phụ thuộc Công ty thì Công ty kê khai chung thuế TNDN của Công ty (không bao gồm các đơn vị hạch toán kế toán độc lập với Công ty) tại trụ sở chính tỉnh Quảng Bình và tự xác định số thuế TNDN được tính nộp tại nơi có trụ sở chính và các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế TNDN để lập chứng từ nộp thuế TNDN cho địa phương nơi có trụ sở chính và từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc, trong đó có tỉnh Quảng Trị đối với Nhà máy theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC nêu trên.

8. Công văn số 594/TCT-KK ngày 13/02/2018 về hoàn thuế GTGT 
Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, trường hợp Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương, mã số thuế 3700233125, gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính, kỳ hoàn thuế từ tháng 01/2015 đến tháng 6/2016, tuy nhiên Công ty khai bổ sung chưa đúng hướng dẫn của công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 nhưng không làm sai số thuế còn được khấu trừ, không làm sai số thuế đề nghị hoàn thì Công ty được hoàn thuế nếu đáp ứng đầy đủ các quy định về khấu trừ, hoàn thuế của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và pháp luật về quản lý thuế; Công ty bị xử phạt về hành vi kê khai chưa đúng quy định.

9. Công văn số 610/TCT-HTQT ngày 22/02/2018 về hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Trường hợp hai công ty Hàn Quốc nêu trên có duy trì Văn phòng điều hành để thực hiện hợp đồng tại Việt Nam và thực hiện các hoạt động tại Việt Nam theo quy định của các Hợp đồng trong thời gian từ 30-42 tháng, các công ty đã hình thành cơ sở thường trú (CSTT) tại Việt Nam và thuộc đối tượng nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Việt Nam đối với phần lợi tức phân bổ cho CSTT tại Việt Nam.
Các công ty phải hạch toán và cung cấp đầy đủ chứng từ chứng minh về việc xác định lợi nhuận phân bổ cho CSTT tại Việt Nam. Trường hợp các công ty không hạch toán và có đầy đủ chứng từ chứng minh về việc xác định số lợi nhuận phân bổ cho CSTT tại Việt Nam, các công ty thực hiện nộp thuế TNDN theo tỷ lệ thuế TNDN trên doanh thu tính thuế theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính.

Trân trọng.