1. Hướng dẫn chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần

Nghị định 126/2017/NĐ-CP hướng dẫn xử lý tài sản thừa hoặc thiếu so với giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đối với doanh nghiệp không còn vốn Nhà nước sau khi cổ phần hóa như sau: 

- Đối với tài sản thừa: Thực hiện bàn giao cho Công ty Mua bán nợ Việt Nam.

- Đối với tài sản thiếu sau khi trừ khoản bồi thường của tổ chức, cá nhân (nếu có) được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần.

Nghị định 126/2017/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011; Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015.

2. Quy định về báo cáo hàng quý đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Nghị định 122/2017/NĐ-CP quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở giao dịch Chứng khoán (CK) & Trung tâm lưu ký CK Việt Nam.

Theo đó, định kỳ hàng quý, kết thúc năm, doanh nghiệp kinh doanh xổ số phải lập và gửi các báo cáo sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh (Mẫu số 01/BCXS).

- Báo cáo tình hình tiêu thụ vé (Mẫu số 02/BCXS ).

- Báo cáo tình hình thực hiện kỳ hạn nợ và đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số (Mẫu số 03/BCXS).

- Báo cáo tình hình chi trả hoa hồng đại lý xổ số và chi ủy quyền trả thưởng của đại lý xổ số (Mẫu số 04/BCXS).

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước (Mẫu số 05/BCXS).

- Báo cáo doanh thu thực tế phát sinh theo từng địa bàn tỉnh, thành phố có phát hành xổ số điện toán và tình hình phân bổ, nộp ngân sách các tỉnh hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott (Mẫu số 06/BCXS).

Xem nội dung chi tiết các biểu mẫu báo cáo trên tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017.

3. Thủ tục nộp tiền để đảm bảo thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Đây là nội dung quan trọng tại Nghị định 115/2017/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại (PNTM) phải nộp để bảo đảm thi hành án.

Theo đó, trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng về buộc nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án, PNTM phải hoàn thành việc nộp tiền.

Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì thời hạn này được tính lại kể từ khi lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không còn nữa.

Việc nộp tiền để bảo đảm thi hành án được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản, nộp tiền mặt vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra hoặc cơ quan thi hành án dân sự mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc cơ quan tài chính trong quân đội.

4. Áp dụng chương trình ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sản xuất ô tô

Chính phủ ban hành Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch.

Theo đó, chương trình ưu đãi thuế được áp dụng đối với doanh nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy định của Chính phủ về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô. 

Về hồ sơ đăng ký tham gia chương trình sẽ bao gồm:

- Công văn đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế theo Mẫu số 05 (01 bản chính) quy định tại Phụ lục II;

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc luận chứng kinh tế kỹ thuật của nhà máy (01 bản chụp có chứng thực).

Nghị định 125/2017/NĐ-CP bãi bỏ Khoản 2 Điều 4 và các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016.

(Còn nữa - tiếp tục cập nhật)