Văn phòng kính gởi đến quý anh chị văn bản mới trong tuần

1. Công văn số 5347/TCT-DNL ngày 20/11/2017 thuế GTGT đối với tạm xuất vật tư, thiết bị để thực hiện sửa chữa, phục hồi ở nước ngoài và tái nhập vào Việt Nam theo Hợp đồng bảo trì 
Siemens Việt Nam cùng liên danh với Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG) có trụ sở tại Đức để thực hiện Hợp đồng bảo trì dài hạn Nhà máy điện Cà Mau 1&2. Tại Hợp đồng bảo trì dài hạn nêu trên có quy định cụ thể quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của từng bên trong liên danh khi thực hiện hợp đồng. Trong đó, Siemens AG có trách nhiệm phục hồi, sửa chữa vật tư, thiết bị của nhà máy điện và thực hiện phục hồi, sửa chữa ở ngoài Việt Nam để thực hiện Hợp đồng dịch vụ bảo trì.
Căn cứ khoản 7 Điều 5 Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức; căn cứ tiết 1.2.4 khoản 1 Điều 11 Thông tư số 205/2013/TT-BTC thì việc liên danh thực hiện Hợp đồng bảo trì dài hạn Nhà máy điện Cà Mau 1&2 nêu trên sẽ không làm cho Siemens Việt Nam trở thành cơ sở thường trú tại Việt Nam của Siemens AG.
Căn cứ quy định nêu trên và thực tế thực hiện Hợp đồng bảo trì dài hạn Nhà máy điện Cà Mau 1 &2 : Trường hợp PVPCM, Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam tạm xuất các vật tư, thiết bị ra nước ngoài để Siemens AG thực hiện dịch vụ sửa chữa, phục hồi ở ngoài Việt Nam thì khi tái nhập các vật tư thiết bị này về Việt Nam, PVPCM không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với dịch vụ sửa chữa, phục hồi này theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 3/12/2013.

2. Công văn số 5638/TCT-TNCN ngày 08/12/2017 về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với bảo hiểm sức khoẻ
Tại khoản 3, Điều 11, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế hướng dẫn:
“Điều 11:
3. Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc không có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động”.
Theo hướng dẫn nêu trên thì khoản bảo hiểm sức khoẻ (khoản bảo hiểm không bắt buộc không tích lũy về phí bảo hiểm) mà người sử dụng lao động mua cho người lao động không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động kể từ ngày 01/01/2015.

3. Công văn số 5642/TCT-CS ngày 08/12/2017 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng
Trường hợp tính đến ngày nộp hồ sơ hoàn thuế, Công ty TNHH Sản xuất giày dép Grand Gain đã góp đủ vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư thì được xem xét để xử lý việc hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn tại điểm 2, Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Trường hợp tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt cho phép Công ty TNHH sản xuất giày dép Grand Gain được góp vốn điều lệ nhiều lần theo tiến độ thời gian cụ thể và tính đến ngày nộp hồ sơ hoàn thuế Công ty đã góp đủ số vốn điều lệ theo tiến độ thì Cục Thuế tỉnh Bình Phước xem xét để xử lý việc hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn tại điểm 2, Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

4. Công văn số 5667/TCT-KK ngày 11/12/2017 hoàn thuế GTGT dự án đầu tư
Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, trường hợp người nộp thuế khai bổ sung tăng số thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn - chỉ tiêu [30] trên tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư (mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC) khi chưa bù trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào với số thuế giá trị gia tăng đầu ra của kỳ tiếp theo và không làm sai số thuế còn được khấu trừ, không làm sai số thuế đề nghị hoàn thì người nộp thuế được hoàn thuế, nếu dự án đầu tư đáp ứng quy định của pháp luật về đầu tư và quy định về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng.

5. Công văn số 5677/TCT-CS ngày 11/12/2017 về hướng dẫn xử lý và khấu trừ đối với số thuế do chuyển nhượng bất động sản
Từ năm 2010 đến 2013, Eximbank đã thực hiện bán 12 tài sản và đã xuất hóa đơn GTGT, việc sang tên chuyển quyền sở hữu từ Eximbank sang Eximland đã được hoàn tất. Eximbank đã thực hiện tính, kê khai và chuyển nộp đầy đủ các nghĩa vụ thuế liên quan vào NSNN, Eximland đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Từ năm 2011 đến 2015, Eximland sau đó đã bán lại 07 tài sản cho Công ty AMC (công ty con Eximbank sở hữu 100% vốn) và bán 05 tài sản lại cho Eximbank. Khi bán các tài sản này, Eximland đã xuất 07 hóa đơn GTGT cho Công ty AMC và 05 hóa đơn GTGT cho Eximbank. Eximland đã xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT đầu ra.

Như vậy, đối với việc chuyển nhượng bất động sản của Eximbank theo các quy định về thuế và luật bất động sản đã được xuất hóa đơn, thực hiện nghĩa vụ thuế liên quan, việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng cũng đã được cơ quan có thẩm quyền xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật. Đối với lệ phí trước bạ, người có tài sản chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ theo từng lần khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp Eximbank bán bất động sản cho Eximland, khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cơ quan thuế đã thu đúng, đủ lệ phí trước bạ theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp của Eximbank việc mua, bán đã được cơ quan có thẩm quyền xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật do đó, Eximbank không thuộc trường hợp được kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

6. Công văn số 5721/TCT-DNL ngày 13/12/2017 về sử dụng hóa đơn          Trường hợp Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam sử dụng hóa đơn điện tử đã gửi Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế theo quy định, khi thực hiện đăng ký lại doanh nghiệp theo tên gọi mới là Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, đơn vị gửi Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫu theo thông tin mới đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý và thực hiện điều chỉnh thông tin tại phần mềm khởi tạo hóa đơn điện tử đảm bảo hóa đơn điện tử được lập theo đúng tên đăng ký mới thì tiếp tục được sử dụng hóa đơn điện tử đã đăng ký thông báo phát hành với cơ quan thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ. Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và kê khai, nộp thuế theo quy định.

7. Công văn số 5725/TCT-CS ngày 13/12/2017 về chính sách thuế
Về việc xác định số thuế GTGT được hoàn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại điểm 3 khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và điểm 4 khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC
           Về việc hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hóa, dịch vụ bán ra chủ yếu chịu thuế suất thuế GTGT 5% có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ do thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào nhiều loại thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%, Tổng cục Thuế ghi nhận để nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền xem xét khi sửa đối, bổ sung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

 Trân trọng.