Văn phòng kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 01, Tháng Mười hai năm 2017. Trong đó tiêu biểu có:
1. Công văn số 5367/TCT-DNL ngày 22/11/2017 về chính sách thuế GTGT đối với hàng quảng cáo, cho, biếu tặng
Trường hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sử dụng hàng hóa để quảng cáo, cho, biếu, tặng khách hàng phục vụ đồng thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do đơn vị tự sản xuất) sử dụng để quảng cáo, cho, biếu, tặng khách hàng được khấu trừ theo tỷ lệ nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ theo quy định. Khi thực hiện việc quảng cáo, cho, biếu, tặng hàng hóa thì Ngân hàng phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT với giá tính thuế của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này và kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra theo hướng dẫn tại Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.
2. Công văn số 5392/TCT-TNCN ngày 23/11/2017 về kê khai thuế Nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài
Trường hợp cá nhân ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát hoạt động xây dựng công trình với doanh nghiệp trong nước thì kê khai nộp thuế như sau:
- Nếu cá nhân nước ngoài là thương nhân thì xác định là cá nhân kinh doanh, thu nhập từ hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát hoạt động xây dựng công trình của cá nhân chịu thuế theo quy định đối với nhà thầu gồm thuế GTGT và thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh. Công ty Việt Nam có trách nhiệm khai thay, nộp thay theo Mẫu tờ khai số 01/CNKD ban hành tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015.
- Nếu cá nhân nước ngoài không phải là thương nhân thì không xác định là cá nhân kinh doanh, thu nhập từ hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát hoạt động xây dựng công trình của cá nhân là hoạt động cung cấp dịch vụ chỉ chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Công ty Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% nếu là cá nhân cư trú, hoặc 20% nếu là cá nhân không cư trú, hoặc theo biểu lũy tiến nếu là cá nhân cư trú và hợp đồng đáp ứng là hợp đồng lao động.
Cá nhân nước ngoài là thương nhân phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc các giấy tờ chứng minh là thương nhân được pháp luật nước ngoài công nhận. Các giấy tờ, tài liệu nước ngoài khi sử dụng ở Việt Nam phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-NG ngày 20/3/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.
3. Công văn số 5399/TCT-CS ngày 23/11/2017 về thuế GTGT
- Trường hợp, các sản phẩm của Dự án đầu tư được được xác định là tài nguyên, khoáng sản chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng trên 51% giá thành sản xuất sản phẩm, doanh nghiệp bán các sản phẩm này trong nước thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhưng không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo.
- Trường hợp, các sản phẩm của Dự án đầu tư được xác định là tài nguyên, khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản xuất sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo hướng dẫn tại điểm 3.a Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.
Từ 01/07/2016, sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Trường hợp doanh nghiệp không xuất khẩu mà bán cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu thì doanh nghiệp mua hàng hóa này để xuất khẩu phải thực hiện kê khai thuế GTGT như sản phẩm cùng loại do doanh nghiệp sản xuất trực tiếp xuất khẩu và phải chịu thuế xuất khẩu theo quy định.
4. Công văn số 5435/TCT-CS ngày 27/11/2017 về chính sách thuế TNDN
- Liên quan đến nội dung các khoản chi phúc lợi của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã có công văn số 158/TCT-CS ngày 12/1/2017 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Đề nghị Cục Thuế tỉnh Tiền Giang căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT - BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 158/TCT - CS nêu trên, tình hình thực tế của Công ty CP SX TM Bao Bì Thành Thành Công để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện cho phù hợp quy định của pháp luật về thuế.
- Ngày 20/6/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 86/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường.
- Hiện nay, Danh mục đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.
Căn cứ các quy định nêu trên, việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Nghị định số 19/2015/NĐ - CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ và Thông tư số 86/2016/TT - BTC ngày 20/6/2016 của Bộ Tài chính.
5. Công văn số 5442/TCT-TNCN ngày 27/11/2017 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân
Trường hợp hợp đồng lao động đã ký giữa cá nhân người nước ngoài với nhà thầu nước ngoài có quy định về các khoản chi khách sạn, vé máy bay, điện thoại, ăn uống, đi lại...mà Chi nhánh Công ty TNHH thủy tinh Malaya Việt Nam chi hộ như nội dung Công ty đã trình bày tại công văn số 001/07-2017/OIBJCVN ngày 12/7/2017 và mức chi phù hợp với hướng dẫn tại điểm đ4, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên thì khoản chi này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Phần khoán chi vượt mức quy định của nhà thầu nước ngoài phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
Trường hợp các khoản chi khách sạn, vé máy bay, điện thoại, ăn uống, đi lại… không được quy định trong hợp đồng lao động đã ký kết giữa cá nhân người nước ngoài với nhà thầu nước ngoài và do Chi nhánh Công ty TNHH thủy tinh Malaya Việt Nam chi thì khoản chi này là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của cá nhân không cư trú. Chi nhánh Công ty TNHH thủy tinh Malaya Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân không cư trú theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 18 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013của Bộ Tài chính nêu trên.
6. Công văn số 5444/TCT-KK ngày 27/11/2017 về thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh
Theo nội dung trình bày tại công văn số 18/TCKT-VLC ngày 21/9/2017, Công ty TNHH tiếp vận Vinafco có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội, ký hợp đồng thuê kho (có thời hạn) của các công ty khác tại các tỉnh, thành phố khác. Tại các kho này Công ty thực hiện hoạt động cho thuê kho, lưu giữ và bảo quản hàng hóa, bốc xếp hàng hóa thuộc nhóm ngành Vận tải kho bãi thì hoạt động của Công ty không thuộc trường hợp điều chỉnh tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015. Nếu Công ty có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi Công ty có trụ sở chính (đơn vị trực thuộc khác tỉnh) thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc; nếu Công ty không có đơn vị trực thuộc khác tỉnh hoặc có đơn vị trực thuộc khác tỉnh nhưng đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính.
   7. Công văn số 5475/TCT-CS ngày 27/11/2017 về hạch toán chi phí đối với khoản thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ
Trường hợp người nộp thuế có số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ đủ điều kiện khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó. Không có quy định doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với số thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ nhưng không kê khai khấu trừ.
Trân trọng.