Kính gửi: Các Anh, Chị Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thủ tục Thuế

Văn phòng Hội kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 01, Tháng Tám năm 2017. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 3280/TCT-KK ngày 24/7/2017 về việc đề nghị giải quyết hoàn thuế GTGT

 Trong kỳ đề nghị hoàn (từ quý 3/2015 đến quý 2/2016) Công ty TNHH MTV ATTP Capital phát sinh tổng số thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ mua vào: 86.070.908 đồng (chủ yếu là thuế giá trị gia tăng mua ô tô số tiền thuế 83.272.727 đồng) ; từ quý 3/2015 đến quý 1/2016 Công ty không phát sinh doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra; trong khi quý 2/2016 Công ty phát sinh doanh thu với số tiền: 186.063.560 đồng (doanh thu xuất khẩu dịch vụ tư vấn quản lý sang Singapore (Hoạt động tư vấn quản lý thuộc trường hợp không phải mở tờ khai hải quan khi xuất khẩu). Ngoài ra, từ quý 3/2016 đến quý 1/2017 Công ty cũng không phát sinh doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 14, Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, hồ sơ, tài liệu của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thì chưa có cơ sở xem xét hoàn thuế đối với thuế giá trị gia tăng đầu vào (chủ yếu là thuế giá trị gia tăng mua ô tô số tiền thuế 83.272.727 đồng) phục vụ xuất khẩu hoạt động tư vấn quản lý sang Singapore của Công ty TNHH MTV ATTP Capital.

2. Công văn số 3329/TCT-TNCN ngày 27/7/2017 về kê khai, nộp thuế TNCN đối với lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công do công ty mẹ tại nước ngoài chi trả thì thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế đối với phần thu nhập nêu trên. Đối với phần thu nhập nhận được từ công ty tại Việt Nam, công ty tại Việt Nam tạm khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến từng phần. Cuối năm người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có trách nhiệm tự quyết toán thuế.

3. Công văn số 3371/TCT-CS ngày 28/7/2017 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Công ty TNHH Việt Map thành lập năm 2014, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2015 và 2016. Hết năm 2016, Công ty xác định doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ năm 2016  (bao gồm doanh thu phát sinh từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2016) trên 1 tỷ đồng, trong năm 2017 Công ty đã sử đụng hóa đơn GTGT cho hoạt động bán hàng và đã nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty TNHH Việt Map nộp mẫu 06/GTGT và xem xét để Công ty được tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT từ năm 2017 
 .
4. Công văn số 3372/TCT-CS ngày 28/7/2017 về phương pháp tính thuế GTGT.
Trường hợp Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và phân phối Thịnh Phát đã nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Chi cục Thuế Quận 2) vào ngày 21/12/2016 để đăng ký tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ cho năm 2017 và trên thực tế trong năm 2017, Công ty đã sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động bán hàng và đã nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đề nghị Chi cục Thuế Quận 2 hướng dẫn để Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và phân phối Thịnh Phát được tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho năm 2017.

5. Công văn số 3449/TCT-KK ngày 03/08/2017 về việc hoàn thuế GTGT

Trường hợp Công ty TNHH xây dựng ChoongJeon Việt Nam (trụ sở chính tại Hà Nội) có hoạt động xây dựng và lắp đặt, hoàn thiện các hạng mục xây dựng nhà máy ngoại tỉnh (Hải Phòng, Thái Nguyên, Hồ Chí Minh) thì hoạt động xây dựng của Công ty thuộc đối tượng phải kê khai và nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh theo quy định (không phải là nộp thừa), Công ty tổng hợp số tiền thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh đã nộp kê khai trên tờ khai mẫu 01/GTGT để xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ tại trụ sở chính;

Trường hợp Công ty có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết (bao gồm cả số thuế GTGT đã nộp vãng lai ngoại tỉnh) lũy kế ít nhất 12 tháng hoặc 4 quý tính từ tháng/quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết và đề nghị hoàn thuế của Công ty kỳ hoàn thuế từ tháng 03/2015 đến tháng 05/2016 trước ngày hiệu lực của Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Luật số 106/2016/QH136, Nghị định 100/2016/NĐ-CP) thì Công ty được hoàn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nếu đáp ứng được các điều kiện về kê khai, khấu trừ và hoàn thuế theo quy định.


Trân trọng.