Kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 03, Tháng Tám năm 2017. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 3487/TCT-TNCN ngày 7/8/2017 về chính sách thuế TNCN

Theo báo cáo của Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam tại công văn không số ngày 03/1/2017 gửi Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thì hệ thống nợ thuế đang ghi nhận số liệu giai đoạn năm tính thuế đầu tiên là 17/8/2013 đến 16/8/2014, tương ứng thu nhập chịu thuế năm tính thuế đầu tiên là 1.436.548.141 đồng, dẫn đến số thuế tính trùng năm tính thuế thứ hai là khác so với cách tính theo Công văn số 9828/CT-TNCN ngày 02/12/2016 về việc điều chỉnh quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Do đó, đề nghị Cục Thuế Bà Rịa- Vũng Tàu xác định lại giai đoạn năm tính thuế đầu tiên theo đúng hướng dẫn tại công văn số 9828/CT-TNCN nêu trên.

2. Công văn số 3541/TCT-KK ngày 09/8/2017 về xử lý nghĩa vụ thuế của Chi nhánh chấm dứt hoạt động 
Trường hợp Chi nhánh Hà Nam - Công ty cổ phần xi măng Đỉnh Cao (MST: 2901121028-006, trụ sở tại tỉnh Hà Nam, sau đây gọi là Chi nhánh) là đơn vị phụ thuộc Công ty cổ phần xi măng Đỉnh Cao (MST: 2901121028, trụ sở chính tại tỉnh Nghệ An, sau đây gọi là Công ty), khi Chi nhánh chấm dứt hoạt động thì:
- Về thuế GTGT: số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết của Chi nhánh tính đến thời điểm Chi nhánh chấm dứt hoạt động là số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của Công ty. Công ty đã có văn bản đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam chuyển số thuế còn được khấu trừ của Chi nhánh về cho Công ty để tiếp tục theo dõi khấu trừ thì Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Chi nhánh, trong đó bao gồm cả số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết tính đến thời điểm chấm dứt hoạt động để Công ty làm cơ sở tiếp tục kê khai khấu trừ vào hồ sơ khai thuế GTGT của Công ty tại Cục Thuế tỉnh Nghệ An.
- Về thuế TNDN: Trường hợp Chi nhánh là cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) thì Công ty thực hiện kê khai quyết toán thuế TNDN với Cục Thuế tỉnh Nghệ An nếu phát sinh số thuế TNDN phải nộp thì Công ty có trách nhiệm phân bổ số thuế phải nộp tương ứng phần phát sinh tại Chi nhánh để nộp phân bổ cho Cục Thuế tỉnh Hà Nam theo quy định.

3. Công văn số 3588/TCT-KK ngày 11/8/2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng
- Trường hợp DNTN gốm sứ Đại Hồng Phát đề nghị hoàn thuế GTGT kỳ từ tháng 04/2014 đến tháng 7/2016 đối với trường hợp xuất khẩu, trong đó doanh nghiệp đề nghị hoàn số tiền thuế GTGT còn được khấu trừ đến tháng 6/2016 (thuế GTGT còn được khấu trừ trong tháng 7/2016 doanh nghiệp không đưa vào số thuế đề nghị hoàn) thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế để xác định số thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ/hoàn thuế đối với trường hợp xuất khẩu theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.
- Kể từ kỳ kê khai tháng 7/2016, đề nghị doanh nghiệp xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản, chi phí năng lượng và giá thành sản xuất sản phẩm để kê khai số thuế GTGT phát sinh còn được khấu trừ/phải nộp theo quy định tại Luật 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 130/2013/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

4. Công văn số 3589/TCT-KK ngày 11/8/2017 về hoàn thuế GTGT
Trường hợp Công ty TNHH xây dựng Samho (trụ sở chính tại Hà Nội) có hoạt động xây dựng và lắp đặt, hoàn thiện các hạng mục xây dựng ngoại tỉnh thuộc đối tượng phải kê khai và nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh theo quy định (không phải là nộp thừa) thì Công ty TNHH xây dựng Samho tổng hợp số tiền thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh đã nộp kê khai trên tờ khai mẫu 01/GTGT để xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ tại trụ sở chính;
Trường hợp Công ty TNHH xây dựng Samho có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết (bao gồm cả số thuế GTGT đã nộp vãng lai ngoại tỉnh) lũy kế ít nhất 12 tháng hoặc 4 quý tính từ tháng/quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết và đề nghị hoàn thuế của Công ty kỳ hoàn thuế từ tháng 03/2015 đến tháng 05/2016 (trước ngày hiệu lực của Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Luật số 106/2016/QH136, Nghị định 100/2016/NĐ-CP) thì Công ty TNHH xây dựng Samho được xem xét hoàn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nếu đáp ứng được các điều kiện về kê khai, khấu trừ và hoàn thuế theo quy định.

5. Công văn số 3624/TCT-KK ngày 15/08/2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng
- Trường hợp Công ty cổ phần Hiếu Đức kinh doanh lĩnh vực bất động sản kinh doanh nhà ở, cho thuê nhà, đầu tư và xây dựng công trình dân dụng có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết từ kỳ tính thuế quý 2/2015 đến kỳ tính thuế quý 2/2016; tờ khai thuế GTGT chính thức quý 2/2016 doanh nghiệp không đề nghị hoàn thuế GTGT (chỉ tiêu 42 bằng 0); tờ khai thuế GTGT bổ sung lần 1 quý 2/2016 doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế GTGT tại chỉ tiêu 42, số thuế đề nghị hoàn là 26.500.681.210 đồng, chỉ tiêu 43 "thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau” bằng 0; tờ khai thuế GTGT chính thức quý 3/2016 doanh nghiệp tiếp tục đưa số thuế GTGT đã đề nghị hoàn (26.500.681.210 đồng) vào chỉ tiêu 22 "thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang"; tờ khai thuế GTGT bổ sung lần 1 quý 3/2016 doanh nghiệp lại tiếp tục đề nghị hoàn thuế GTGT, số tiền đề nghị hoàn là 26.500.681.210 đồng (bằng số tiền đã đề nghị hoàn tại chỉ tiêu 42 tờ khai GTGT bổ sung quý 2/2016);

Như vậy Công ty cổ phần Hiếu Đức đã đưa số thuế GTGT còn được khấu trừ quý 2/2016 chuyển sang để xác định nghĩa vụ thuế của kỳ tính thuế quý 3/2016 thì không được hoàn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, số thuế GTGT không được hoàn Công ty được bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của kỳ tiếp theo.

6. Công văn số 3664/TCT-DNL ngày 16/08/2017 về đồng tiền ghi tại hóa đơn điện tử khi mua vé máy bay qua website thương mại điện tử
Theo báo cáo của VNA thì: VNA đã ký hợp đồng với đối tác Sabre để cung cấp giải pháp mới đặt vé máy bay trực tuyến trên máy tính và các thiết bị di động theo thông lệ quốc tế như các hãng hàng không lớn trên thế giới đang thực hiện. Khi triển khai thực hiện theo giải pháp này, đối với hoạt động vận tải quốc tế có hành trình từ nước ngoài về Việt Nam, VNA không xác định được khách hàng mua vé máy bay qua Website thương mại điện tử của VNA đang ở Việt Nam hay ở ngoài Việt Nam.
Căn cứ các quy định nêu trên, để phù hợp với đặc thù của hoạt động hàng không đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế, trường hợp EVN bán vé máy bay cho khách hàng đối với trường hợp khách hàng mua vé qua Website thương mại điện tử thì đồng tiền ghi trên hóa đơn điện tử (vé điện tử) thực hiện như sau: đối với hoạt động vận tải tại Việt Nam là đồng Việt Nam, đối với hoạt động vận tải quốc tế là đồng tiền của nước có điểm xuất phát của hành trình.
Việc quy đổi nguyên tệ ra đồng Việt Nam để xác định doanh thu tính thuế thực hiện theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.

7. Công văn số 3719/TCT-CS ngày 17/08/2017 về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu
Trường hợp doanh nghiệp đã hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu của tháng 12/2016, tháng 01/2017 và tháng 02/2017 thì thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên: số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu lũy kế từ tháng 12/2016 đến tháng 02/2017 nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước từ tháng 12/2016 đến tháng 02/2017 còn từ 300 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

8. Công văn số 3741/TCT-CS ngày 18/08/2017 về chính sách thuế đi với hoạt động giáo dục đào tạo của Trung tâm đào tạo ngoại ngữ Victoria
Trường hợp Trung tâm đào tạo ngoại ngữ Victoria (gọi tắt là Trung tâm) không tổ chức dạy học trực tiếp tại trung tâm mà thực hiện liên kết với các trường tiểu học theo hợp đồng hợp tác giảng dạy ngoại ngữ và hưởng doanh thu theo tỷ lệ của từng hợp đồng, đồng thời Trung tâm cũng không đáp ứng đủ các quy định có liên quan tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1466, Quyết định số 693/QĐ-TTG và Quyết định số 1470/QĐ-TTG) về Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Do đó, đối với thu nhập của Trung tâm phát sinh từ hoạt động liên kết này trước ngày 22/07/2016 và sau ngày 22/07/2016 (ngày ban hành Quyết định số 1470/QĐ-TTG) đều không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hoá. Trung tâm có trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNDN đối với khoản doanh thu thu được từ việc ký kết các hợp đồng liên kết giảng dạy.

          9. Công văn số 3745/TCT-CS ngày 18/08/2017 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
- Đối với trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ công trình Minh Khang (tại tỉnh Hậu Giang) và Chi nhánh Công ty TNHH MTV thương mại Tấn Long (tại tỉnh Sơn La): Chi nhánh thành lập tại địa phương khác tỉnh, thành phố nơi Công ty có trụ sở chính, không được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì Chi nhánh không thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên. Trường hợp Chi nhánh đáp ứng một trong các tiêu chí về đầu tư mở rộng quy định tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên thì Chi nhánh được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng nếu thực tế đáp ứng các điều kiện ưu đãi về lĩnh vực, địa bàn theo quy định của pháp luật. Chi nhánh phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có).
- Đối với trường hợp Công ty TNHH MTV Ngọc Quỳnh Gia Lai tại tỉnh Gia Lai) nếu thuộc trường hợp dự án đầu tư trong nước có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện mà gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới thì hồ sơ để xác định dự án đầu tư là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nếu Công ty thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, nộp thuế theo kê khai và thực tế đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định.

10. Công văn số 3748/TCT-TNCN ngày 18/08/2017 về hồ sơ miễn thuế chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA
- Về lệnh cử đi công tác tại Dự án ODA:
Trường hợp nhà thầu (công ty) không ký hợp đồng tư vấn với chuyên gia mà cử chuyên gia của nhà thầu (công ty) nằm trong danh sách đấu thầu đi công tác tại Dự án ODA thì trong hồ sơ miễn thuế chuyên gia, hợp đồng tư vấn có thể được thay thế bằng quyết định giao nhiệm vụ thực hiện công việc hoặc lệnh cử đi công tác tại Dự án ODA.
- Về thông tin chi trả thu nhập:
Trường hợp nhà thầu (công ty) có chi trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công cho chuyên gia thực hiện chương trình, dự án ODA thì bảng kê xác nhận thông tin chi tra thu nhập của nhà thầu (công ty) là tài liệu liên quan đến thu nhập được miễn thuế của chuyên gia nên được thay thế chứng từ chi trả thu nhập trong hồ sơ miễn thuế chuyên gia.

Trân trọng.