Kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 04, Tháng Sáu năm 2017. 
Trong đó tiêu biểu có:
          I. Công văn
          1. Công văn số 2543/TCT-DNL ngày 12/6/2017 về hướng dẫn chính sách thuế đối với chuyển nhượng BĐS đảm bảo tiền vay 
          Trường hợp khi chuyển nhượng bất động sản mà tài sản bảo đảm vẫn thuộc sở hữu của khách hàng vay nợ, Công ty VAMC không phải nộp thuế TNDN/TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản mà nghĩa vụ này là của khách hàng vay nợ (Công ty VAMC đứng ra bán tài sản bảo đảm hoặc ủy quyền cho tổ chức tín dụng bán tài sản bảo đảm thì thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho khách hàng vay nợ).
          Trường hợp bất động sản đã thuộc sở hữu của Công ty VAMC, Công ty là doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản, có phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản (là tài sản bảo đảm) để thu hồi nợ xấu đã mua từ các tổ chức tín dụng thì: Công ty thực hiện kê khai với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản này theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế.
          2. Công văn số 2562/TCT-DNL ngày 13/6/2017 về nghĩa vụ thuế đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý 
          Trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hoặc ủy quyền cho bên thứ ba khai thác tài sản bảo đảm trong quá trình chờ xử lý với mục đích thu hồi nợ gốc thì Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có trách nhiệm xuất hóa đơn GTGT cho bên thuê tài sản hoặc ủy quyền cho bên thứ ba xuất hóa đơn cho bên thuê tài sản, trên hóa đơn ghi tên đơn vị bán là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
          Trường hợp trong thời gian chờ xử lý tài sản bảo đảm, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát sinh khoản doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản bảo đảm thì khoản doanh thu đó thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Khoản doanh thu thu được từ hoạt động cho thuê tài sản bảo đảm sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc khai thác tài sản bảo đảm là khoản thu nhập của Ngân hàng, vì vậy Ngân hàng phải kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định. Công văn này thay thế công văn số 3255/TCT-DNL ngày 14/8/2014 của Tổng cục Thuế.
          3. Công văn số 2612/TCT-DNL ngày 15/6/2017 về phạt kê khai sai và tính tiền chậm nộp 
Trường hợp Cục thuế thành phố Hà Nội qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội xác định Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội trích lập dự phòng 50% vốn lưu động ứng trước của phía nước ngoài cho hợp đồng hợp tác kinh doanh không đúng với hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT -BTC ngày 07/12/2009 và Thông tư số 89/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính, dẫn đến kê khai sai, tính thiếu tiền thuế TNDN phải nộp thì hành vi vi phạm hành chính của Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội không thuộc những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, nên không có căn cứ để không xử phạt vi phạm hành chính và không tính tiền chậm nộp.
4. Công văn số 2623/TCT-CS ngày 16/06/2017 về tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh Thương mại điện tử

Tổng Cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục thuế các tỉnh thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung sau:

(1) Tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế, kê khai nộp thuế đến tất cả người nộp thuế có hoạt động kinh doanh TMĐT trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đảm bảo người nộp thuế nắm rõ được chính sách thuế để tự thực hiện kê khai, nộp thuế. Cụ thể các nội dung chính sách thuế liên quan đến hoạt động TMĐT được quy định như sau:
- Đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh TMĐT có tổng doanh thu từ tất cả các loại hình kinh doanh trong năm (kể cả các loại hình kinh doanh khác ngoài kinh doanh thương mại điện tử qua mạng) trên 100 triệu đồng/năm phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh quy định tại Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ, Điều 2, 3, 6 và 7 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính về thuế TNCN.
….
(3) Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh TMĐT nhằm đưa công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT vào nề nếp.
5. Công văn số 2651/TCT-DNL ngày 19/6/2017 về chính sách liên quan đến bán tài sản bảo đảm tiền vay.

(1) Về việc xuất hóa đơn bán TSBĐ tiền vay
Tổng cục Thuế đã có công văn số 3150/TCT-DNL ngày 6/8/2015 hướng dẫn Agribank Thăng Long khi bán TSBĐ tiền vay để thu hồi nợ. Vì vậy, đề nghị Agribank Thăng Long phải thực hiện xuất hóa đơn bán TSBĐ tiền vay theo hướng dẫn tại công văn nêu trên.

(2) Về việc xác định giá bán TSBĐ tiền vay làm căn cứ tính thuế GTGT

Tại công văn số 484/TCT-DNL ngày 01/02/2016 của Tổng cục Thuế hướng dẫn Agribank thì giá trị bảo đảm tiền vay đã được Công ty cổ phần Thẩm định giá Miền Nam xác định là 500.5 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT) và cũng là giá khởi điểm đưa ra bán đấu giá trong trường hợp khách hàng trả tiền ngay qua Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam. Vì vậy, đây là một trong những cơ sở để hai bên thỏa thuận thống nhất xác định giá tính thuế GTGT theo phương thức trả tiền một lần.

(3) Về thuế TNDN đối với bán TSBĐ tiền vay

Trường hợp Agribank Thăng Long bán TSBĐ tiền vay là Nhà máy Xi măng Thanh Liêm thông qua Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ mà giá trị tài sản bán không đủ trả nợ gốc và lãi vay tại Agribank Thăng Long thì không phải nộp thuế TNDN.

II. Thông báo của Tổng cục Thuế về nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai
Tổng cục Thuế vừa có Thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.4.4 và ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.5.
Việc nâng cấp này nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ Thông tư  37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Trong đó, ứng dụng cập nhật kiểm tra ràng buộc các chỉ tiêu trên Thông báo phát hành hóa đơn đáp ứng yêu cầu “Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn”.
Bắt đầu từ ngày 14/6/2017, khi lập Thông báo phát hành hóa đơn, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.4.4, iHTKK 3.4.5 thay cho các phiên bản trước đây.
III. Thông tư
Ngày 28/4/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
Thông tư này hướng dẫn các đối tượng áp dụng của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thực hiện một số quy định về phân tích so sánh, lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết, kê khai thông tin, lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và áp dụng quy định miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 20/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 01/5/2017-VTCA). Bãi bỏ Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22 tháng 04 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết và Mẫu số 03-7/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính.

         Trân trọng.