Kính gửi: Các Anh, Chị Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thủ tục Thuế
Kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 01, Tháng Sáu năm 2017. Trong đó tiêu biểu có:
I. CÔNG VĂN

1. Công văn số 2083/TCT-CS ngày 19/5/2017 về chính sách thuế đối với các khoản phụ thu theo cước vận chuyển quốc tế
(1) Về thuế GTGT:
Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán cước vận tải quốc tế thu gom hàng lẻ từ các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, là đơn vị trực tiếp đặt chỗ thuê tàu vận chuyển hàng hóa cho các doanh nghiệp trực tiếp xuất, nhập khẩu; đứng tên trên vận đơn đường biển và trực tiếp thanh toán cước vận tải, phụ thu theo cước cho hãng tàu (bao gồm 11 khoản phụ thu được coi là giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển như liệt kê tại công văn số 6142/BTC-CST ngày 9/5/2016 của Bộ Tài chính) thì được xác định như doanh thu từ vận tải quốc tế và áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
(2) Về thuế TNDN:
Căn cứ các quy định nêu trên, đối với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán cước vận tải quốc tế là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam (không phải là đại lý đại diện cho hãng tàu nước ngoài) thu gom hàng lẻ từ các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu thì phải xác định doanh thu, thu nhập và số thuế phải nộp đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này theo quy định của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành (nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai doanh thu, chi phí).

2. Công văn số 2147/TCT-TNCN ngày 23/5/2017 chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê phần mềm

Trường hợp ông Nguyễn Văn Tiện cho Tổng công ty Liksin thuê hệ thống phần mềm ERP, hệ thống này đảm bảo điều kiện là tài sản vô hình theo quy định, việc cho thuê phần mềm ERP không kèm theo dịch vụ thì thu nhập nhận được từ hoạt động nêu trên được xác định là thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản; trường hợp có kèm theo dịch vụ thì thu nhập nhận được từ hoạt động nêu trên được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công.

3. Công văn số 2180/TCT-CS ngày 24/5/2017 về việc sử dụng hoá đơn hay biên lai để thu học phí

Kể từ ngày 01/01/2017 khoản thu học phí không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội XIII mà chuyển sang cơ chế giá theo quy định pháp luật và thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật thuế.
Theo đó, cơ sở giáo dục, đào tạo nhà nước khi cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo theo mức khung học phí và mức trần học phí theo quy định của nhà  nước thì sử dụng hóa đơn theo quy định tại quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

4. Công văn số 2181/TCT-CS ngày 24/05/2017 về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Đối với sản phẩm bắp hạt, hạt đậu nành, Tổng cục Thuế đã có công văn số 479/TCT-CS ngày 15/2/2017 trả lời Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh với nội dung: mặt hàng đậu nành, ngô hạt (bắp) (không phân biệt có dùng làm TĂCN hay không) là sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường do doanh nghiệp, hợp tác xã thì thuộc trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT ở khâu kinh doanh thương mại. Theo đó, thuế GTGT đầu vào của dịch vụ sử dụng cho hoạt động thương mại của các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT được kê khai, khấu trừ theo quy định.
Về việc phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: Công ty TNHH Export Trading Commodities Việt Nam khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động kinh doanh hàng hóa chịu thuế 0% (mặt hàng cà phê xuất khẩu), mặt hàng không phải kê khai, tính thuế GTGT (sản phẩm bắp hạt và hạt đậu nành) và hàng hóa không chịu thuế GTGT (cám mì viên, cám mì bột, bã đậu nành) và không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì Công ty TNHH Export Trading Commodities Việt Nam chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra.
5. Công văn số 2185/TCT-CS ngày 24/5/2017 chính sách miễn tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

Ông Nguyễn Quốc Bảo không phải là người trực tiếp được Vùng 5 Hải Quân giao (cấp) đất mà là người nhận chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất từ cá nhân khác (theo Quyết định số 01/NĐ ngày 22/8/1993 của Vùng 5 Hải Quân thì người được Vùng 5 Hải Quân trực tiếp cấp đất là ông Nguyễn Hải Đăng); ông Nguyễn Quốc Bảo đã nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã được cơ quan thuế xác định thông báo nghĩa vụ tài chính từ tháng 5/2011 theo đúng quy định của pháp luật. Do đó, ông Nguyễn Quốc Bảo không thuộc đối tượng để xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định số 11/2015/QĐ-TTG ngày 03/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

6. Công văn số 2192/TCT-TNCN ngày 25/5/2017 về thuế TNCN đối với khoản khoán chi xăng xe theo mức cố định hàng tháng cho nhân viên

Trường hợp Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP Hồ Chí Minh trả khoản khoán chi xăng xe theo mức cố định hàng tháng cho nhân viên phục vụ cho việc đi lại của cá nhân thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân.

7. Công văn số 2196/TCT-KK ngày 25/5/2017 về khai, nộp thuế dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức tại Ngã ba Huế
Theo quy định, nhà đầu tư đã thành lập Doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH BT Ngã Ba Huế Trung Nam (mã số thuế 0401554848, cấp ngày 30/09/2013, thuộc quản lý của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng) để thực hiện dự án đầu tư; Dự án được Chính phủ đồng ý thanh toán từ kế hoạch ngân sách hàng năm của Bộ Giao thông vận tải, bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2020 tại công văn số 3956/VPCP-KTN ngày 17/5/2013 của Văn phòng Chính phủ thì:
- Về kê khai thuế GTGT: Công ty TNHH BT Ngã Ba Huế Trung Nam phải thực hiện kê khai thuế GTGT với cơ quan thuế khi công trình xây dựng Nút giao thông khác mức tại Ngã ba Huế hoàn thành, bàn giao; giá tính thuế GTGT được xác định là giá trị công trình thực hiện bàn giao, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Vì vậy, việc dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 03/2015 nhưng đến nay Công ty TNHH BT Ngã Ba Huế Trung Nam vẫn chưa kê khai thuế GTGT đối với giá trị công trình hoàn thành bàn giao là chưa đúng quy định. Công ty TNHH BT Ngã Ba Huế Trung Nam bị xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

II. THÔNG TƯ
Ngày 19/5/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Một số nội dung cơ bản mới như sau:
- Thời hạn để Cục Thuế kiểm tra đối chiếu thông tin và xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế được rút ngắn từ 10 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Bổ sung quy định cho phép Chi nhánh của doanh nghiệp có thể làm đại lý thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định;
- Bãi bỏ quy định về điều kiện doanh nghiệp phải có ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, và phải có ít nhất 2 người có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế;
- Bổ sung đối tượng được miễn thi 2 môn Pháp luật về thuế và Kế toán đối với các đối tượng là người có Chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Tài chính, có nhu cầu thi lấy chứng chỉ hành nghề làm thủ tục về thuế;
- Hồ sơ xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ của đại lý thuế đã thay đổi so với quy định tại Điều 7 Thông tư 117/2012/TT-BTC như sau:
Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hành nghề đại lý thuế bao gồm:
+ Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Mẫu số 01A ban hành kèm Thông tư 51/2017/TT-BTC (thay thế mẫu số 01 của Thông tư 117/2012/TT-BTC);
+ Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có xác nhận của đại lý thuế).
+ Bản chụp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các nhân viên đại lý thuế (có xác nhận của đại lý thuế). So với quy định hiện hành, hồ sơ đăng ký đã bỏ mẫu chữ ký của người có thẩm quyền của đại lý thuế và giấy chứng nhận đăng ký thuế.
Thông tư 51/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/7/2017